Vy över Stensnäset på Torstäva med en asfalterad smal väg med åker och gräs vis sidan av vagen och hus i horisonten längre bort på vägen.

Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder, för att möta den ökade efterfrågan på bostäder som finns i kommunen. Detaljplanen ska vara flexibel men samtidigt ta hänsyn till omgivningens karaktär, vilket är villabebyggelse i en till två våningar. Planen bör därför tillåta en variation av markbostäder för att möta framtida efterfrågan.

Trummenäs behandlas inte i Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun. Det finns däremot en fördjupad översiktsplan för Trummenäs området, antagen 2006, där riktlinjer för bostadsbebyggelse pekas ut. Av dessa riktlinjer finns det några som är av större betydelse i detta planförslag:

  • Det öppna landskapet ska bevaras med utblickar mot havet.
  • Ny bebyggelse ska placeras i anslutning till befintlig bebyggelse samt anpassas till befintlig bebyggelse.

Planområdet är inte specifikt utpekat i den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget stämmer dock överens med de övergripande principerna för bebyggelseutveckling i området.

Detaljplan - Samråd.jpg

Samrådstid: 6 november till4 december 2020

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan i högerkolumnen under Dokument. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Köpmansgatan 1 A och på Stadsbiblioteket, Stortorget. Fastighetsförteckning lämnas på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 4 december 2020 skriftligen till: 

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

eller via e-post till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se