Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Linden 6 och 7 och på så sätt möjliggöra för fastighetsreglering. 

Förslag

Ändringen genomförs med ett förenklat förfarande vilket kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser hur området ska vara indelat i fastigheter, och de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas. Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas, vilket innebär att det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmelser i tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). 

Samråd 

Planförslaget finns tillgänglig för samråd under tiden 7 augusti till 4 september 2020. Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter senast den 4 september 2020.

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan i högerkolumnen under Dokument. Handlingarna finns även tillgängliga i receptionen på Karlskrona kommun, Östra Köpmansgatan 1 A, och på Stadsbiblioteket, Stortorget. Fastighetsförteckning lämnas på förfrågan.

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 4 september 2020 skriftligen till: 

Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

eller via e-post till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Process

Detaljplan - Samråd2.jpg