Programmet bygger på de fem områdena i vision 2030.

Sammanfattning

Attraktiva livsmiljöer: 

Inom detta visionsområde är målsättningen att det ska erbjudas olika sorters boenden i attraktiva miljöer, som ger möjlighet till ett aktivt liv oavsett ålder, i hela kommunen. Detta innebär bland annat att antalet LIS-områden ska utökas, att marknadsföringen av lediga tomter ska förbättras och att kommunens välfärdsverksamheter ska tillhöra de bästa i landet. Under 2018 påbörjas arbetet med en ny översiktsplan som kommer att peka ut den strategiska utvecklingen på lång sikt. Möjligheten att ta del av kultur- och fritidsutbud ska vara likvärdig i staden och på landsbygden, vilket kan innebära mobila och digitala lösningar. Kommunen ska göra en utredning om hur den föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheten på landsbygden ska utvecklas och kvalitetssäkras.

Snabba kommunikationer

Den digitala infrastrukturen och den utbyggda lokaltrafiken med buss, tåg eller båt ska göra vardagen enkel i Karlskrona. År 2020 ska 100% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Mobiltäckningen ska utredas. I områden med bristfällig täckning ska man undersöka möjligheten att sätta upp samhällsmaster.

Utbildning och kunskap

I Karlskrona kommun har vi utbildningsmiljöer som stimulerar till kreativitet och nyskapande. Vi arbetar för att det ska finnas skolor på landsbygden. Den nya tekniken som tex webbinarier och webbutbildningar möjliggör olika typer av kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten.

Upplevelsernas Karlskrona

Karlskrona ska öka sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun. Nuvarande cykelstrategi ska i samråd med berörda parter kompletteras så att den även omfattar cykelvägar på landsbygden och i skärgården. En handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen ska tas fram. Här ska ansvaret för anläggningar och friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och marknadsföring förtydligas.

Näringslivets Karlskrona

Kommunen ska ha en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas. Tillsammans med det lokala näringslivet ska kommunen aktivt arbeta för nyetableringar av företag och utveckling av det befintliga näringslivet. Satsningar görs för att stärka företagandet på landsbygden och i skärgården.

Läs landsbygds- och skärgårdsprogrammet

Landsbygds- och skärgårdsprogrammet för Karlskrona kommun 2018-2021