Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att programmet för en ny översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun ska ut på samråd. Kommunens nuvarande översiktsplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti 2010. I maj 2017 beslutades att den skulle revideras och kompletteras med bland annat en tydligare planstrategi, fler utbyggnadsriktningar samt att den ska finnas i digitalt format. Nu är alltså ett program för en ny översiktsplan 2050 klart.

- Ett digitalt program har arbetats fram och kommer att presenteras inom kort. Där finns bland annat en övergripande utbyggnadsstrategi som föreslår framtida områden för ny bebyggelse, natur och rekreation och även för transporter och teknisk försörjning, berättar Eleonor Karlsson, projektledare för den nya översiktsplanen.

Karlskronaborna får möjlighet att tycka till

Programsamrådet pågår mellan den 4 februari och 25 mars 2019. Genom olika aktiviteter kommer Karlskronaborna då få ta del av programmet och lämna synpunkter på det. 

Vad är en översiktsplan?
En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Mer information
Sandra Bizzozero
Kommunstyrelsens ordförande
0455-30 30 09

Eleonor Karlsson
Projektledare för den nya översiktsplanen
0455-30 31 74