Socialnämnden gjorde under året ett underskott på 77,7 miljoner kronor vilket är 38 procents avvikelse mot budget. Inför årsberättelsen har en fördjupad granskning av socialnämnden gjorts av revisionsföretaget E&Y.

Revisorerna anser att nämnden inte vidtagit åtgärder i rätt tid eller omfattning för att få en ekonomi i balans. Revisorerna menar att socialnämnden haft en bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll och pekar på följande i sin årsberättelse:

  • Nämnden har inte agerat i tid och därmed försenat genomförandet av nödvändiga åtgärder. Det har därmed inte funnits förutsättningar att genomföra åtgärder som givit tillräcklig effekt under 2018. Genom att redovisa nollprognos per 30 april har nämnden orsakat att det uppfattats att nämnden, trots ett redovisat underskott på 23,4 mnkr, skulle klara sitt ekonomiska åtagande.
  • Nämndsordförande har underlåtit att kalla till möte med förvaltningsledningen och nämnden under juli månad för att vidta åtgärder på grund av den skenande ekonomiska utvecklingen. 
  • Nämnden ställde först i september krav på en handlingsplan med preciserade uppgifter om tidplan och bedömda effekter av åtgärder. Detta borde ha gjorts redan i början av året.
  • Nämnden har inte givit förvaltningen i uppdrag att utreda och visa på konsekvenser av omfördelningar inom nämndens budgetram.
  • Nämnden har inte ställt krav på att utveckla prognosarbetet för högre träffsäkerhet.

Övriga nämnder och styrelser föreslås beviljas ansvarsfrihet. Karlskrona kommuns fullmäktige fattar beslut vid sitt sammanträde i maj.

För mer information

Birgitta Ståhl
Ordförande Karlskrona kommuns revisorer
Telefon: 0455-30 48 85

Mats Nilsson
Vice ordförande Karlskrona kommuns revisorer
Telefon: 070-819 82 99