Ansökan

Vuxna, från 18 år, som har missbruks- eller beroendeproblematik kan få stöd och behandling. Det finns även stöd för anhöriga, närstående och barn. 

Om du vill ha information, råd, stöd eller behandling ring 0455-30 43 90.

Akut behov av vård 

Om du eller din närstående är i behov av akut vård kontakta Region Blekinges Beroendeenhet. Beroendeenheten kan nås även under kvällar och helger.

Kontaktuppgifter till Region Blekinges Beroendeenhet på 1177.se

Akut anmälan efter kontorstid

Ring Sydostjouren på telefon 020-45 39 00.

Läs mer om sydostjouren

Vad händer efter en ansökan?

För att få delta i Socialförvaltningens stödinsatser krävs ett beslut om att du har rätt till bistånd.

Efter att du har ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare. Då får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning som blir grunden för din behandlingsplanering. 

Besök och stödinsatser är kostnadsfria.

Spelberoende

Har spelandet tagit över ditt liv och din ekonomi?

Du som utvecklat ett beroende då det gäller spel om pengar kan få hjälp genom kognitiv beteendeterapi (KBT) för spelberoende. Du får ett skräddarsytt stöd som är anpassat efter dina behov där du i små steg lär dig reflektera över ditt spelande och hittar vad som är dina risksituationer.

Här kan du läsa mer om tecken på spelberoende och risker i spelandet som kan bli problem. 

Stöd- och behandlingsinsatser 

 • Tolvstegsbehandling

  Gruppbehandling enligt 12-stegs metoden.

  En psykosocial behandlingsform som bygger på anonyma alkoholisters tolv steg och dess synsätt om att alkoholberoende är en sjukdom. I behandlingen ingår reguljära möten inom olika tolvstegsprogram, som det sen är meningen att man skall fortsätta gå på även efter behandlingen. Metoden är idag en av de mest tillämpade behandlingsmetoderna.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Vi utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.

  KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

  Vi arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till de tankar och beteenden som inte är ändamålsenliga. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu situationen. Vid varje session följer man en på förhand bestämd agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även använda tiden på ett strukturerat sätt genom att tänka och resonera kring problem, samt att öka delaktigheten från dig. Under behandlingen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt.

 • Spelberoende, Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Vi erbjuder behandlingsinsatser till personer som utvecklat ett beroende då det gäller spel om pengar. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och är ett manualbaserat program. Behandling med KBT fokuserar på din situation här och nu. I små steg i taget får du en chans att reflektera över ditt spelande. Genom behandlingen vill vi identifiera olika risksituationer, så kallade ”triggers”, som leder till spel. Tillsammans skräddarsyr vi tydliga och realistiska mål för dig att sträva emot för att en dag bli helt spelfri.

 • Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

  HAP är ett individuellt strukturerat behandlingsprogram för dig som vill sluta röka cannabis.

  Programmet sträcker sig över minst en tremånadersperiod och omfattar fyra faser som grundar sig på kunskap om hur cannabis påverkar människan, både fysiskt, psykiskt och socialt.

  Samtalens innehåll bygger på forskning om cannabis skadeverkningar och hur de kognitiva funktionerna påverkas. I början av programmet är kontakten intensiv med samtal flera gånger per vecka, efter cirka sex veckor glesas kontakten ut och uppföljning utformas efter individuella behov.

  Under hela programmet lämnar du bevakade urinprover för narkotikaanalys. Detta ger möjlighet att följa hur THC (Tetrahydrocannabinol) går ur kroppen. Eftersom THC är fettlösligt finns det kvar i kroppen en längre tid. Ett regelbundet cannabismissbruk leder till nedsatt tankeförmåga och passivitet och en del av programmet handlar därför om att träna upp dessa delar igen.

  Programmet pågår under 6 - 12 veckor och indelas i fyra steg:

  Fysiska symptom och avtändning

  • Vilka effekter ger cannabis och hur har det påverkat dig?
  • Fysiska avtändningssymtom

  Psykologiska och känslomässiga effekter

  • Hur påverkas psyket?
  • Vilka känslomässiga förändringar ger cannabis?

  Sociala aspekter

  • Social orientering och återfallsprevention
  • Vilka kan stötta i fortsatt drogfrihet?

  Uppföljning

  • Fortsatt återfallsprevention utifrån individuella behov
 • Psykodynamisk terapi (PDT)

  Metoden syftar bland annat till att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Man kan säga att man använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”.

 • Motiverande samtal

  Motivational Interviewing (MI)

  MI är både en strukturerad metod som vilar på Kognitiv beteendeterapeutisk grund och ett mer generellt förhållningssätt. MI är en personcentrerad och målinriktad metod som höjer den inre motivationen för förändring genom att bland annat utforska och lösa obeslutsamhet/motstridiga känslor (ambivalens).

   

 • Community Reinforcement Approach (CRA)

  En metod som utöver missbruk även arbetar med personens boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Metoden innebär att man gör en kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk.

  I CRA används Motiverande samtal (MI) för att öka individens motivation till förändring. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation.

 • Återfallsprevention

  Metoden grundar sig i kognitiv beteendeterapi. Återfallsprevention används för att hitta och analysera risksituationer och träna in andra sätt att hantera dessa situationer.

  Metoden utgår från att upplevelsen av en händelse eller tanke leder till en känslomässig reaktion som i sin tur leder vidare till en handling.

  Metoden syftar till att upprätthålla ett nyktert/drogfritt beteende samt till att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt. Metoden ingår även i CRA.

 • Stöd till anhöriga, CRAFT Program

  CRAFT (Community Reinforcement Approach an Family Training) är ett kognitivt program som erbjuds till anhöriga med närstående som utvecklat ett beroendeproblem.

  Missbruk är i de allra flesta fall en ”familjesjukdom”. Det påverkar den beroende, som i sin tur påverkar sin omgivning och sina relationer. Nära vänner och familjemedlemmar reagerar på den beroendes beteende och fastnar i känslor av sorg, rädsla, ilska, förakt och skuldkänslor.

  Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
  • Engagera närstående att påbörja behandling

   

 • Behandlingshem

  Det finns olika former av behandlingshem för personer med missbruks- och beroendeproblematik. För att hitta rätt behandlingshem görs en utredning, där man får fram vilka vårdbehoven är och därefter görs en matchning. 

  Karlskrona behandlingshem

  Behandlingshemmet ligger i Gullberna park i Karlskrona och har 15 platser för män över 18 år. Behandlingstiden varierar och anpassas individuellt. Syftet med din vistelse är att du ska kunna bli drogfri och självständig individ med ansvar för din livssituation.