Ansökan

Vuxna, från 18 år, som har missbruks- eller beroendeproblematik kan få stöd och behandling. Det finns även stöd för anhöriga och närstående. Besök och stödinsatser är kostnadsfria.

Om du vill ha information, råd eller vill inleda en kontakt ringer du 0455-30 43 90. 

Om du är i behov av akut vård under kvällar och helger, kontakta Landstingets Beroendeenhet.

Kontaktuppgifter till Landstingets Beroendeenhet på 1177.se

Utredning och behandling

För vissa delar av det stöd och behandling som erbjuds behövs ett beslut från socialförvaltningen för att få delta. Annat stöd är fritt och kräver inga beslut. 

Efter att du ansökt om vård för ditt beroende kommer du att få träffa en socialsekreterare. Då får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning som blir grunden för din behandlingsplanering. 

Stödinsatser

Läs mer om de olika typerna av stödinsatserna för vuxna.

Stöd till anhöriga vuxna

Är du anhörig till en person som har missbruks- eller beroendeproblematik? Är du ofta orolig för personen och mycket av din energi går till att försöka hjälpa personen? 

I anhörigprogrammet ligger fokus på dig som anhörig, att du ska få möjlighet att reflektera, utveckla din livssituation och öka ditt välmående. Arbetet görs både i grupp och individuellt.

Ring 0455-30 43 90 för mer information.

Är du gravid och har beroendeproblematik?

Då finns team SIGRID för dig. SIGRID betyder samverkan i graviditet och är ett team med personal från mödrahälsovården, barnhälsovården och socialtjänsten, som ger stöd till dig och din partner så att ni kan ha en nykter och drogfri graviditet. Stödet anpassas efter ditt behov och din situation.

Sigridteamet ger familjen stöd även efter barnets födelse, i upp till två år.

Du kan också få hjälp med:

 • Preventivmedel
 • Abortrådgivning
 • Hjälp till abstinensbehandling och att förbli alkohol eller drogfri
 • Kontakt med läkare vid behov
 • Uppföljningskontakt med socialtjänst och barnavårdscentral

Kontakta Sigridteamet via kommunen växel 0455-30 30 00, så får du veta mer om vilken hjälp du kan få.

Behandlingshem

Det finns olika former av behandlingshem för missbruk. I Karlskrona kommun finns Karlskrona behandlingshem som erbjuder behandling till män över 18 år med ett missbruk av narkotika och/eller alkohol. 

Karlskrona behandlingshem

Behandlingshemmet ligger på Gullberna park i Karlskrona och har 15 platser. Behandlingstiden varierar och anpassas individuellt. Syftet med din vistelse är att du ska kunna bli drogfri och självständig individ med ansvar för din livssituation.

På behandlingshemmet erbjuds gruppbehandling, KBT, psykodynamisk terapi, anhörigstöd, motivationshöjande samtal både individuellt och i grupp samt jag-stärkande samtal. Drogtester genomförs slumpmässigt.

Vår förhoppning är att alla som avslutar sin vistelse på ett planerat sätt ska ha bostad, en ordnad ekonomi samt sysselsättning/jobb.

Stödinsatser 

 • Tolvstegsbehandling

  Gruppbehandling enligt 12-stegs metoden.

  En psykosocial behandlingsform som bygger på anonyma alkoholisters tolv steg och dess synsätt om att alkoholberoende är en sjukdom. I behandlingen ingår reguljära möten inom olika tolvstegsprogram, som det sen är meningen att man skall fortsätta gå på även efter behandlingen. Metoden är idag en av de mest tillämpade behandlingsmetoderna.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  Vi utgår ifrån att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra.

  KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

  Vi arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till de tankar och beteenden som inte är ändamålsenliga. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu situationen. Vid varje session följer man en på förhand bestämd agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även använda tiden på ett strukturerat sätt genom att tänka och resonera kring problem, samt att öka delaktigheten från dig. Under behandlingen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt.

 • Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

  Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

  HAP är ett individuellt strukturerat behandlingsprogram för dig som vill sluta röka cannabis


  Programmet sträcker sig över minst en tremånadersperiod och omfattar fyra faser som grundar sig på kunskap om hur cannabis påverkar människan, både fysiskt, psykiskt och socialt.

  Samtalens innehåll bygger på forskning om cannabis skadeverkningar och hur de kognitiva funktionerna påverkas. I början av programmet är kontakten intensiv med samtal flera gånger per vecka, efter cirka sex veckor glesas kontakten ut och uppföljning utformas efter individuella behov.

  Under hela programmet lämnar du bevakade urinprover för narkotikaanalys. Detta ger möjlighet att följa hur THC (Tetrahydrocannabinol) går ur kroppen. Eftersom THC är fettlösligt finns det kvar i kroppen en längre tid. Ett regelbundet cannabismissbruk leder till nedsatt tankeförmåga och passivitet och en del av programmet handlar därför om att träna upp dessa delar igen.

  Programmet pågår under 6 - 12 veckor och indelas i fyra steg:

  Fysiska symptom och avtändning

  • Vilka effekter ger cannabis och hur har det påverkat dig?
  • Fysiska avtändningssymtom

  Psykologiska och känslomässiga effekter

  • Hur påverkas psyket?
  • Vilka känslomässiga förändringar ger cannabis?

  Sociala aspekter

  • Social orientering och återfallsprevention
  • Vilka kan stötta i fortsatt drogfrihet?

  Uppföljning

  • Fortsatt återfallsprevention utifrån individuella behov
 • Psykodynamisk terapi (PDT)

  Metoden syftar bland annat till att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Man kan säga att man använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”.

 • Motiverande samtal

  Motivational Interviewing (MI)

  MI är både en strukturerad metod som vilar på Kognitiv beteendeterapeutisk grund och ett mer generellt förhållningssätt. MI är en personcentrerad och målinriktad metod som höjer den inre motivationen för förändring genom att bland annat utforska och lösa obeslutsamhet/motstridiga känslor (ambivalens).

 • Community Reinforcement Approach (CRA)

   

  En metod som förutom missbruk även arbetar med personens boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Metoden innebär att man gör en kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk.

  I CRA används Motiverande samtal (MI) för att öka individens motivation till förändring. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation.

 • Återfallsprevention

  Metoden grundar sig i kognitiv beteendeterapi. Återfallsprevention används för att hitta och analysera risksituationer och träna in andra sätt att hantera dessa situationer.

  Metoden utgår från att upplevelsen av en händelse eller tanke leder till en känslomässig reaktion som i sin tur leder vidare till en handling.

  Metoden syftar till att upprätthålla ett nyktert/drogfritt beteende samt till att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt. Metoden ingår även i CRA.

 • Provtagning

  Drogtester avseende utandningsprov och urinprov är en tjänst som kan tillhandahållas för de personer som är aktuella.

  Öppettider:

  • Måndag 09.00-11.45, 13.00-15.30
  • Fredag 09.00-11.45

   

  Andra möjligheter för öppethållande kan förekomma, men då efter överenskommelse med ansvarig behandlare vid provtagningen.

 • Kompletterande behandling

  Kriminalitetsprogram

  Ett behandlingsprogram där syftet är att identifiera och förändra kriminella tankemönster. Programmet anpassas utifrån den enskilde personens specifika behov.

  Crea Diem

  Ett manualbaserat program under sju veckor som är hämtat och utgår från Mia Törnbloms bok ”Självkänsla nu”. Metoden syftar till att arbeta bort den låga självkänslan som många av oss har och istället göra oss medvetna om den egna personlighetens värde.