Varför behövs god man och förvaltare?

En myndig person kan behöva god man eller förvaltare av många olika skäl och kallas då huvudman. Skälen utgår alltid från att huvudmannen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. 

Läs mer om att vara god man eller förvaltare

Anmäl intresse för att bli god man

Skillnaden mellan god man och förvaltare

God man kan hjälpa sin huvudman (den som har god man) att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt.

Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten förordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet

Den viktigaste skillnaden mellan ett förvaltarskap och godmanskap är att vid förvaltarskap förlorar huvudmannen helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga.

 • Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.
   
 • En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Bevaka rätt

Det innebär att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter, där du som god man:

 • ansöker om till exempel särskilt boende, bostadstillägg och merkostnadsersättning
 • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad

Förvalta egendom

Det innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi, där du som god man:

 • hanterar pensioner och bidrag, lön samt övriga inkomster
 • betalar räkningar, övriga inköp etcetera
 • sköter sparkapital

Sörja för person

Det innebär att se till att huvudmannen har så bra livskvalitet som möjligt utifrån sinda förutsättningar, där du som god man:

 • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden den behöver och har en passande boendeform
 • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter

Intresseanmälan 

Är du intresserad av att arbeta som god man kan du kontakta överförmyndarnämndens kansli: overformyndarnamnden@karlskrona.se, 0455-30 30 00.

eller skicka in en intresseanmälan:

Intresseanmälan god man/förvaltare

Jag har önskemål om att ta uppdrag för:

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun