Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter, där du som god man:

 • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
 • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi, där du som god man:

 • hanterar pensioner och bidrag
 • betalar räkningar
 • sköter sparkapital

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar, där du som god man:

 • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
 • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter

Mer om att vara god man

 • Viktigt att tänka på

  Bevis på uppdraget som god man

  Ett registerutdrag utfärdas av Överförmyndarnämnden, som bevis på godmansuppdraget vid kontakt med bank och annan myndighet.

  Budget

  Gör en budget över huvudmannens ekonomi.

  Fastighetsinnehav

  Vid fastighetsinnehav, ta reda på taxeringsvärdet.

  Fastighetsförsäljning

  Vid fastighets- eller lägenhetsförsäljning kontakta Överförmyndarnämnden.

  Första besöket

  Besök huvudmannen i sällskap med anhörig eller personal inom omsorgen, ta reda på  behov och önskemål. Tag med godkännandeblanketten för underskrift.

  Försäkringskassan

  Kontakta Försäkringskassan, kontrollera eventuella bostadsbidrag, handikappsersättning och andra tänkbara förmåner.

  Kontakta bank

  Kontakta bank och begär kontoutdrag per förordnandedatum. Finns bankfack krävs huvudmannens uttryckliga samtycke för att öppna bankfacket, öppna bankfacket och för en förteckning över innehållet tillsammans med bankpersonal.

  Kontanta medel

  Gör en skriftlig överenskommelse med vårdpersonal/ kontaktperson eller motsvarande, om hur kontanta medel ska förvaras och hur kvitton skall sparas.

  Kontrollera

  Kontrollera om det finns skulder. Kontrollera att inga fullmakter finns. Kontrollera att det finns en hemförsäkring.

  När huvudman avlider

  När huvudman avlider upphör godmanskapet, anmäl dödsfallet till Överförmyndarnämnden.

  Omplacering av kapital

  Vid omplacering av kapitalet kontakta Överförmyndar-nämnden.

  Skattemyndigheten

  Lägg in om särskild postadress till god man, ändring görs hos Skattemyndigheten.

  Skicka in till Överförmyndarnämnden

  • Undertecknad godkännandeblankett
  • blankett med samtycke till god man/förvaltare och lista på närmast anhöriga

  Sluträkning

  Sluträkningen baserad på dödsdagen ska inom en månad skickas in till Överförmyndarnämnden, samt bifoga namn och adress till anhöriga (dödsbodelägare).

  Tillgångsförteckning

  Skicka in en tillgångsförteckning till Överförmyndarnämnden.

  Uppdraget gäller

  God mans uppdraget gäller från och med förordnandedatum.

  Årsräkning

  Senast den 1 mars inlämnas varje år årsräkning över föregående års inkomster och utgifter, bifoga årsbesked från bank och kvitton på utgifter.

 • Arvode

  Huvudregeln är att god man/förvaltares arvode betalas av huvudmannen, när denne har antingen mer än 2,65 basbelopp i bruttoinkomst under året, eller mer än 2 basbelopp i tillgångar. I annat fall ska kommunen betala arvodet.

  Arvodet bestäms enligt grunder som utarbetats av Svenska kommun- och landstingsförbundet och fastställs av Kommunfullmäktige. Alla gode män/förvaltare arvoderas enligt dessa regler.

  Det bör dock betonas att nämnden prövar varje enskilt ärende för sig utifrån de förutsättningar som föreligger i det enskilda ärendet.

  Efter godkänd årsräkning/sluträkning beslutar Överförmyndarnämnden om arvodets storlek. När huvudman betalar arvodet, får det tas ut efter att god man/ förvaltare har fått och godkänt beslutet. När kommunen betalar arvodet betalas detta ut i ordinarie lönesystem.

  Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas till Tingsrätten men inlämnas till Överförmyndarnämnden.

  När det gäller skatt och sociala avgifter, kontakta din skattemyndighet.

 • Delägarskap i dödsbo
  Om huvudmannen blir delägare i ett dödsbo ska god man/ förvaltare bevaka huvudmannens rätt i dödsboet.

  Är god man/förvaltare själv delägare i samma dödsbo, görs en begäran till Överförmyndarnämnden om att utse en tillfällig god man/förvaltare under boutredningen.

  • God man/förvaltare ska kallas till bouppteckning.
  • God man/förvaltare får inte avstå arvet för huvudmans räkning.
  • När det finns testamente som berör huvudman ska god man/förvaltare inte godkänna testamentet utan enbart ta del av det för att kunna bevaka eventuella arv.
  • God man/förvaltare ska ta ställning till föreslaget arvskifte. Om god man/förvaltare godkänner arvskiftet, skickas det vidare till Överförmyndar-nämnden för begäran om samtycke.
  • God man/förvaltare ska redovisa arvet till Överförmyndarnämnden snarast efter skiftet.
 • Försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt

  Vid försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt är det god man/förvaltare som ansöker hos Överförmyndarnämnden om en försäljning. Hos Överförmyndarnämnden finns särskild blankett "Begäran om samtycke".

  På blanketten ska skälen för en försäljning anges, men det ska också framgå om huvudmannen äger hela eller endast en viss del av fastighet eller lägenhet som ska säljas. Handlingarna ska lämnas in till Överförmyndarnämnden.

  • Huvudmannens samtycke. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke ska detta framgå i ansökan.
  • Yttrande över försäljningen från huvudmannens make/sambo och närmaste släktningar såsom barn, föräldrar, myndiga syskon eller eventuella syskonbarn.Deras yttrande bör innehålla uppgifter om adress och telefonnummer.
  • Köpekontrakt undertecknat av säljare och köpare ska lämnas på vidimerad kopia.
  • Taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärdet ska bifogas vid försäljning av fast egendom och tomträtt.
  • Värderingsutlåtande utfärdat av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person. Ett exempel på detta kan vara en värderingsman, som anlitas av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare.
  • Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten ifråga om areal, tomtmark, byggnader och deras utförande, användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer med mera.

  Om säljaren är ett dödsbo ska en kopia av bouppteckningen bifogas. Bouppteckningen ska ge besked om dödsbo-delägarna.

  När försäljningen är klar ska kontobesked uppvisas för Överförmyndarnämnden. Där ska framgå att köpeskillingen (betalningssumman) är insatt på huvudmannens konto. Kopia på likvidavräkning bör bifogas.

 • Förteckning över tillgångar och skulder
  Inom två månader efter förordnandet ska god man lämna en förteckning till Överförmyndarnämnden över den egendom som ska förvaltas.

  Förteckningen ska avges på heder och samvete på blanketten:

  Förteckning över tillgångar och skulder, doc, 75 kB

  Tillgångarna ska avse förordnandedagen, den dag då Tingsrätten eller Överförmyndarnämnden meddelade sitt beslut.

  Förteckningen ska alltid innehålla uppgifter om tillgångar och skulder:

  • Äger huvudmannen bankmedel ska uppgift lämnas om bankens namn, kontonummer och innestående belopp. Detta ska styrkas av bank.
  • Fastighet redovisas med beteckning och taxeringsvärde.
  • Värdepapper ska redovisas och styrkas med underlag från bank.
  • Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande.
  • Skulder ska angivas med belopp och namn på långivare.
  • Äger huvudmannen tillgångar som icke förvaltas av god man ska detta anges i förteckningen.
  • Bankmedel och kontanter som disponeras av vårdhem/gruppboende redovisas i förteckningen inom parentes, men räknas ej med.
 • Huvudman med funktionsnedsättning

  Att sörja för en person med funktionsnedsättning innebär att god man/förvaltare verkar för att huvudmannen får en bra tillvaro, anpassad till huvudmannens funktionsnedsättning.

  God man/ förvaltare ska företräda huvudmannen vid de möten som genomförs angående huvudmannens bostad, arbete och fritid och ta reda på vilka insatser samhället kan bistå med.

  Exempelvis kan god man/förvaltare ansöka om kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

  Man kan ansöka om stöd och service enligt två lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL.

  LSS och SoL är rättighetslagar, vilket innebär att man vid avslag kan överklaga kommunens beslut till Länsrätten.

  Enligt LSS kan man begära att få en individuell plan där målsättningar och utformning av stödet ska framgå.

  Några av de insatser man kan få enligt LSS:

  • Rådgivning och annan personlig service 
  • Personlig assistent 
  • Ledsagarservice 
  • Kontaktperson 
  • Avlösarservice 
  • Korttidsvistelse utanför hemmet

  Några av de insatser man kan få enligt SoL:

  • Hemtjänst 
  • Färdtjänst 
  • Ledsagarservice 
  • Avlösarservice 
  • Särskilt boende
 • När huvudman avlider

  När huvudmannen avlider upphör ditt uppdrag, vilket ska anmälas till Överförmyndarnämnden.

  God man/förvaltare ska så snart som möjligt informera anhöriga om dödsfallet. Om god man inte lyckas nå någon anhörig, eller inte känner till om det finns några anhöriga, måste god man själv kontakta en begravningsbyrå och anmäla till Socialnämnden. 

  God man/förvaltare bör fortsätta att ta hand om den avlidnes egendom tills den överlämnas till dödsbo-delägarna. Inga andra aktiviteter än att sköta den avlidnes egendom kan komma ifråga. God man/förvaltare får inte disponera huvudmannens konto.

  De åtgärder god man/förvaltare vidtar efter huvudmannens dödsfall redovisas till dödsbodelägarna och inte till Överförmyndarnämnden. Eventuellt arvode för arbete efter huvudmannens död får begäras av dödsboet.

  Om huvudmannen ej har tillgångar som täcker kostnaderna i samband med dödsfallet ska en dödsboanmälan göras till Socialnämnden. I de fall huvudmannen saknar arvsberättigade går den avlidnes egendom till allmänna arvsfonden. God man/förvaltare skall då anmäla dödsfallet till Kammarkollegiet.

  Om anhörig till huvudman avlider

  Om situationen uppstår att anhörig till huvudman avlider och huvudman är enda anhörig blir det god mans/förvaltares uppgift att sköta allt som skulle legat på huvudmannens ansvar.

  Om god man/förvaltare avlider

  God mans/förvaltares dödsfall ska snarast meddelas till Överförmyndarnämnden, så att en ny god man/förvaltare kan utses.

 • Redovisning av ekonomi
  Här visas ett exempel på redovisning av ekonomi inför årsräkning.

  God man

  Redovisade tillgångar
  Fonder, aktier och bankmedel som disponeras av god man.

  Inkomster
  Exempelvis pension, bostadstillägg, habiliteringsersättning, skatteåterbäring, ränta.

  Utgifter 
  Exempelvis kvitto på överföringar till gruppboendet, övriga kvitton, preliminär skatt. 

  God man redovisas till Överförmyndarnämnden genom årsräkning/sluträkning.

  Gruppboende

  Redovisade tillgångar
  Bankmedel som disponeras av gruppboendet, ICA-kort och kontanter.

  Inkomster
  Överföringar från god man.

  Utgifter
  Gruppboendets utgifter enligt kvitto.

  Gruppboendet redovisar till god man, förslagsvis en gång per månad.

 • Årsräkning och redogörelse

  Varje år ska god man/förvaltare lämna in en årsräkning. Den ska vara Överförmyndarnämnden tillhanda senast den 1 mars.

  God man/förvaltares första redovisningsår gäller för tiden från förordnande-datum till och med 31 december. Därefter löper den från 1 januari till den 31 december.

  Behållningen (vinsten) vid periodens början ska första året vara den i förteckningen angivna behållningen. Åren därefter är det behållningen vid redovisningsperiodens slut från föregående årsräkning, som blir behållningen vid periodens början.

  Inkomster ska styrkas med årsbesked från pensions-myndighet, banker och dyligt.

  Utgifter ska styrkas med verifikationer, betalorder eller fakturor, samt buntas ihop på de olika posterna under utgifter.

  Bankmedel och värdepapper ska styrkas med årsbesked från bank, värdepapperscentral och dyligt.

  Bankkonto som disponeras av huvudmannen eller gruppboende/vårdhem ska ej ingå i behållningen.

  Medel till detta konto som är överförda av god man/förvaltare ska redovisas i utgifterna.

  Redogörelse

  Redogörelse som bifogas årsräkningen är ett underlag för fastställande av arvode. Det är därför av största vikt att god man/förvaltare fyller i denna noggrant.

  Straffansvar

  Inlämnad förteckning, årsräkning och sluträkning lämnas på heder och samvete och kan medföra ansvar enligt brottsbalken.

  Vitesföreläggande

  Om god man/förvaltare inte lämnar redovisning i rätt tid till Överförmyndarnämnden kan detta medföra vites-föreläggande (böter), det vill säga god man/ förvaltare uppmanas vid vite att fullgöra sitt åliggande (sin plikt).