Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter, där du som god man:

 • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
 • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi, där du som god man:

 • hanterar pensioner och bidrag
 • betalar räkningar
 • sköter sparkapital

Information och råd om bankärenden som utförs av god man hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats.

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar, där du som god man:

 • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
 • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter

Mer om att vara god man

 • Innan du blir god man/förvaltare

  Första besöket

  Besök huvudmannen gärna i sällskap med anhörig eller personal inom omsorgen, ta reda på behov och önskemål. Tag med godkännande- och åtagandeblanketter för underskrift och skicka därefter in dessa till Överförmyndarnämnden.

 • När du har blivit god man/förvaltare

  Bevis på uppdraget som god man

  Ett registerutdrag utfärdas av Överförmyndarnämnden, som bevis på godmans- eller förvaltaruppdraget som gäller från och med förordnandedatumet. Där framgår omfattningen av ditt uppdrag. Detta registerutdrag ska lämnas till bland annat bank och myndigheter.

  Kontakta bank

  • Kontakta bank och begär kontoöversikt för huvudmans samtliga konton per förordnandedatum.
  • Kontakta Kronofogdemyndigheten för kontroll av eventuella skulder.
  • Fyll i en förteckning över tillgångar och skulder, som skickas in till Överförmyndarnämnden. Se separat rubrik.
  • Se till att huvudmans samtliga konton, utom ett transaktionskonto, överförmyndarspärras.
  • Kontrollera om bankfack finns.
  • Kontrollera att inga fullmakter finns.
  • Kontrollera om huvudmans medel behöver omplaceras, boka i så fall tid med bankman och kontakta eventuellt Överförmyndarnämnden.
  • Vid fastighetsinnehav kontrolleras taxeringsvärdet.
  • Vid fastighets- eller lägenhetsförsäljning, kontakta Överförmyndarnämnden
  • Om behov finns, gör en budget över huvudmannens ekonomi.
    

  Kontakta myndigheter/försäkringsbolag

  • Kontakta Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för kontroll av eventuella bostadsbidrag/bostadstillägg, handikappersättning och andra tänkbara förmåner.
  • Kontakta även Skatteverket och lägg in om särskild postadress till god man/förvaltare.
  • Lämna en kopia av registerutdraget till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och eventuellt även Kronofogdemyndigheten. Detta visar på ditt ställföreträdarskap.
  • Kontrollera att det finns en hemförsäkring.
    

  Överlämning av medel

  Gör en skriftlig överenskommelse med boendet eller motsvarande om vilket belopp som ska överlämnas till boendet, hur kontanta medel ska förvaras och hur boendet ska hantera kvitton.

  Om huvudman bor hemma är det lämpligt att överföra medel till huvudmans eget konto.

  Årsräkning och sluträkning

  Årsräkning ska lämnas in till Överförmyndarnämnden senast den siste februari.

  Sluträkning ska lämnas in till Överförmyndarnämnden inom en månad från upphört ställföreträdarskap.

  Se rubriken Årsräkning och redogörelse.

 • Arvode

  Huvudregeln är att god man/förvaltares arvode betalas av huvudmannen, när denne har antingen mer än 2,65 basbelopp i bruttoinkomst under året, eller mer än 2 basbelopp i tillgångar. I annat fall ska kommunen betala arvodet.

  Tänk på att din huvudman kan ha rätt till merkostnadsersättning för merkostnad för god mans arvode. Mer information om detta finns på Försäkringskassans hemsida.

  Arvodet bestäms enligt grunder som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting och fastställs av Överförmyndarnämnden. Alla gode män/förvaltare arvoderas enligt dessa regler.

  Det bör dock betonas att nämnden prövar varje enskilt ärende för sig utifrån de förutsättningar som föreligger i det enskilda ärendet.

  Efter granskad årsräkning/sluträkning beslutar Överförmyndarnämnden om arvodets storlek. När huvudman betalar arvodet, får det tas ut efter att god man/ förvaltare har fått beslutet. När kommunen betalar arvodet betalas detta ut i ordinarie lönesystem.
  Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas till Tingsrätten men inlämnas till Överförmyndarnämnden.

  Notera att skatt och sociala avgifter på arvodet också ska betalas in till Skatteverket från huvudmans konto.

  Förenklad arbetsgivardeklaration (Skatteverkets webbplats)

 • Delägarskap i dödsbo

  Om huvudmannen blir delägare i ett dödsbo ska god man/ förvaltare bevaka huvudmannens rätt i dödsboet.

  Är god man/förvaltare själv delägare i samma dödsbo görs en begäran till Överförmyndarnämnden om att utse en tillfällig god man/förvaltare under boutredningen.

  • God man/förvaltare ska kallas till bouppteckning och ta ställning till föreslaget arvskifte.
  • God man/förvaltare får inte avstå arvet för huvudmans räkning.
  • När det finns testamente som berör huvudman ska god man/förvaltare inte godkänna testamentet utan enbart ta del av det för att kunna bevaka eventuella arv och eventuellt klandra testamentet.
  • Om god man/förvaltare godkänner arvskiftet, skickas det vidare till Överförmyndarnämnden för begäran om samtycke. Kontakta Överförmyndarnämnden för särskild blankett ”Begäran om samtycke”.
  • God man/förvaltare ska redovisa mottaget arv till Överförmyndarnämnden snarast efter skiftet.
 • Försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt

  Vid försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt är det god man/förvaltare som ansöker hos Överförmyndarnämnden om samtycke till försäljning. Hos Överförmyndarnämnden finns särskild blankett "Begäran om samtycke".

  På blanketten ska skälen för en försäljning anges, men det ska också framgå om huvudmannen äger hela eller endast en viss del av fastighet eller lägenhet som ska säljas.

  Följande handlingar ska också lämnas in till Överförmyndarnämnden.

  • Yttrande över försäljningen från huvudmannens make/sambo och närmaste släktningar.
  • Köpekontrakt undertecknat av säljare och köpare ska lämnas på vidimerad kopia.
  • Taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärdet.
  • Värderingsutlåtande, till exempel av en värderingsman som anlitas av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten ifråga om areal, tomtmark, byggnader och deras utförande.
  • Om säljaren är ett dödsbo ska en kopia av bouppteckningen bifogas.
  • När försäljningen är klar ska kontobesked uppvisas för Överförmyndarnämnden. Där ska framgå att köpeskillingen (betalningssumman) är insatt på huvudmannens konto. Kopia på likvidavräkning bör bifogas.
 • Förteckning över tillgångar och skulder

  Inom två månader efter förordnandet ska god man lämna en förteckning till Överförmyndarnämnden över den egendom som ska förvaltas.
  Förteckningen ska undertecknas på heder och samvete.

  • Tillgångarna ska avse förordnandedagen, den dag då Tingsrätten eller Överförmyndarnämnden meddelade sitt beslut.
  • Förteckningen ska alltid innehålla uppgifter om tillgångar och skulder:
  • Äger huvudmannen bankmedel ska uppgift lämnas om bankens namn, kontonummer och innestående belopp. Detta ska styrkas av underlag från bank.
  • Fastighet redovisas med beteckning och taxeringsvärde.
  • Värdepapper ska redovisas och styrkas med underlag från bank.
  • Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande.
  • Skulder ska anges med belopp och namn på långivare.
 • Huvudman med särskilda behov

  Att sörja för en person med funktionsnedsättning innebär att god man/förvaltare verkar för att huvudmannen får en bra tillvaro, anpassad till huvudmannens funktionsnedsättning. 

  God man/ förvaltare ska vid behov företräda huvudmannen vid de möten som genomförs angående huvudmannens bostad, arbete och fritid och ta reda på vilka insatser samhället kan bistå med.

  Exempelvis kan god man/förvaltare ansöka om kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

  Man kan ansöka om stöd och service enligt två lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL.

  LSS och SoL är rättighetslagar, vilket innebär att man vid avslag kan överklaga kommunens beslut till Länsrätten.

  Några av de insatser man kan få enligt LSS:

  • Rådgivning och annan personlig service 
  • Personlig assistent 
  • Ledsagarservice 
  • Kontaktperson 
  • Avlösarservice 
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
    

  Några av de insatser man kan få enligt SoL:

  • Hemtjänst 
  • Färdtjänst 
  • Ledsagarservice 
  • Avlösarservice 
  • Särskilt boende
 • När huvudman avlider

  När huvudmannen avlider upphör ditt uppdrag samma dag, vilket ska anmälas till Överförmyndarnämnden så snart som möjligt.

 • Årsräkning och redogörelse

  Varje år ska god man/förvaltare lämna in en årsräkning. Den ska vara Överförmyndarnämnden tillhanda senast den 1 mars. 

  Överförmyndarnämnden ser dock gärna att du använder dig av elektronisk årsräkning.

  God man/förvaltares första redovisningsår gäller för tiden från förordnande-datum till och med 31 december. Därefter löper den från 1 januari till den 31 december.

  Behållningen vid periodens början ska första året vara den i förteckningen angivna behållningen. Åren därefter är det behållningen vid redovisningsperiodens slut från föregående årsräkning, som blir behållningen vid periodens början.

  • Inkomster ska styrkas med årsbesked eller utdrag från utbetalande myndighet, banker och dylikt.
  • Utgifter ska styrkas med verifikationer, betalorder eller fakturor, samt buntas ihop på de olika posterna under utgifter.
  • Bankmedel och värdepapper ska styrkas med årsbesked från bank, värdepapperscentral och dylikt.
  • Fullständiga kontoutdrag för huvudmans samtliga bankkonton ska också bifogas.
  • Medel till huvudmans konto som är överförda av god man/förvaltare ska redovisas i utgifterna, såsom även överförda medel till boende vilka också ska redovisas med kvittenser.
    

  Redogörelse

  Redogörelse som bifogas årsräkningen är ett underlag för uppdragen Bevaka rätt och Sörja för person, samt för fastställande av arvode. Det är därför av största vikt att god man/förvaltare fyller i denna noggrant.

  Inlämnad förteckning, årsräkning och sluträkning lämnas på heder och samvete och kan medföra ansvar enligt brottsbalken vid eventuella oegentligheter.

  Vitesföreläggande

  Om god man/förvaltare inte lämnar redovisning i rätt tid till Överförmyndarnämnden kan detta medföra vitesföreläggande, det vill säga god man/förvaltare uppmanas att fullgöra sitt åliggande (sin plikt). I annat fall utdöms vite (böter) om 5 000 kronor.