Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Läs mer om vad god man och förvaltare gör

Vem kan få god man eller förvaltare?

  • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
  • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det annars räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Ansökan och anmälan

Du kan själv ansöka om god man eller ta hjälp av dina närmaste anhöriga.

Du skriver ut och fyller i ansökan/anmälan och skickar in till:
Överförmyndarnämnden, Karlskrona kommun, 371 83 Karlskrona. 

Ansökan/anmälan om god man/förvaltare, docx, 36 kB

I ansökan skriver du om behovet av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för person. Du ska också bifoga ett läkarintyg. 

  • Du kan själv föreslå någon till god man och överförmyndarnämnden undersöker då om personen är lämplig som god man. Överförmyndarnämnden kan också föreslå en person som kan bli god man. Du får då först träffa den föreslagna personen innan du godkänner god man. 
  • Överförmyndaren kan även få en anmälan eller information om att god man behövs från till exempel sjukhusinrättningar, kuratorer eller allmänheten. Överförmyndaren ska då utreda om det finns behov av att ansöka om godmanskap till tingsrätten och kan då ha anledning till att ta in kompletterande utredning, till exempel i form av yttrande från vårdinrättning eller anhöriga.

Kostnad

Viktigt att tänka på är att god man inte är anställd av kommunen, utan sköter sitt uppdrag på fritiden. Men enligt lagen har en god man rätt till ett skäligt arvode, som beroende på din inkomst betalas ut av antingen dig själv eller kommunen.

Om din skattepliktiga inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller nettoförmögenhet överstiger 2 prisbasbelopp ska du själv betala arvodet till god man. Du betraktas då som arbetsgivare och ska därmed betala arbetsgivaravgift och skatt för din gode man.

Om du inte längre behöver god man

Då ska du skriftligen anmäla det till överförmyndarnämnden eller Blekinge tingsrätt.