Man och kvinna på ett kontor

Bakgrund och syfte 

Projektet har sin utgångspunkt i målgruppen individer med en sjukproblematik och som uppbär ekonomiskt bistånd, antingen med läkarintyg eller med en längre tids upplevd ohälsa som inte är utredd. Då målgruppen har sin försörjning från kommunens försörjningsstöd riskerar individen att hamna i ett mellanrum och inte få adekvat hjälp och stöd med sina problem för att utreda arbetsförmåga och möjlighet till arbete och egenförsörjning. Individerna riskerar att hamna i ett utanförskap, vilket försämrar hens möjligheter till förankring i arbetslivet samt skapar en risk för ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, vilket även belastar samhället ekonomiskt.  

Myndigheterna runt denna målgrupp har sett att det finns behov av nya samverkansrutiner och av kunskapsöverföring mellan organisationerna/myndigheterna. Det som saknas idag är att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Blekinge och Karlskrona kommun, utifrån uttalad målgrupp, samarbetar med individen i fokus. Varje individ behöver en sammanhållen planering, tydlig information, en rättssäker hantering och ett gott bemötande. Allt i syfte att via rätt insatser utröna individens möjligheter till arbetsrehabilitering med målet att möjliggöra en förändring och fastställande av arbetsförmåga. 

Två syften

Individperspektiv 

Syftet med projektet är att alla individer i målgruppen får rätt stöd via en samordnad rehabilitering, som på sikt ger individen rätt ersättning/arbete utifrån sina faktiska förutsättningar. 

Systemperspektiv 

Att det finns konsultationsteam som arbetar efter nya samverkansrutiner och med kunskapsöverföring mellan de aktuella organisationerna/myndigheterna, med uppgiften att samverka kring individen utifrån sina respektive expertisområden. 

Mål 

2022-12-31 finns det implementerade samverkansformer (arbetssätt och metoder) som möjliggör att deltagare, som uppbär försörjningsstöd och upplever ohälsa/sjukproblematik har en samordnad Visa vägen plan (med rätt insatser) för att komma i egenförsörjning alt. har rätt ersättningsform. 

Detta innebär att: 

  • det finns en överenskommelse mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, psykiatrin och kommunen som beskriver process, arbetssätt och metoder för samordnad rehabilitering så att målgruppen ska få rätt ersättning/arbete. 
  • alla deltagare i målgruppen har fått möjlighet till en plan Visa vägen/ rehabiliteringsplan 
  • uppföljning av projektets indikatorer har skett 

Indikatorer

  • Mött minst 170 individer inom angiven målgrupp (25 år och uppåt) 
  • Mött minst 30 individer inom angiven målgrupp (18-24 år)  
  • 140 individer har gått vidare till praktik, studier eller rehabiliteringsinsatser 
  • 20 individer har gått vidare till arbete 

Om projektet

Projekttid: 2020-01-01 – 2022-12-31 

Projektägare: Karlskrona kommun, arbetsmarknadsförvaltningen 

Samverkande parter: Karlskrona kommun arbetsmarknadsförvaltning samt funktionsstödsförvaltning och socialförvaltning adjungerande vid behov. Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan. Regionen, psykiatrin samt primärvården via rehabkoordinatorer  

Kontaktpersoner

Johanna Svensson, delprojektledare Visa vägen
Telefon: 0455321506
johanna.1.svensson@karlskrona.se

Lena Folkesson, delprojektledare Visa vägen
Telefon: 0455304999
lena.folkesson@karlskrona.se

Projektet finansieras av Finsam

Samordningsförbundet Finsam (finansiell samordning) i Blekinge finansierar projektet Visa Vägen.

Finsam - Samordningsförbundet i Blekinge