Föräldrakurserna är kostnadsfria och du behöver inte något biståndsbeslut för att delta. Om du vill ha mer information eller anmäla ditt intresse så kontaktar du oss via Föräldrasupporten.

Läs mer om Föräldrasupporten

Föräldrakurser

 • Connect - ett tio veckors föräldrastödsprogram

  Connect är ett tio veckors föräldrastödsprogram för dig som har barn upp till 18 år. Kursen hjälper dig som förälder att förstå ditt barns utveckling samt minska stress och konflikter i föräldraskapet.

  Kursen sätter fokus på relationen mellan barnet och dig som förälder. Vi pratar om vad olika beteenden hos barnet kan betyda och hur du som förälder kan förstå dessa. Du får utifrån kursledarnas rollspel och reflektionsövningar möjlighet att diskutera nya sätt att tolka och bemöta ditt barn.

  Du behöver inte något biståndsbeslut för att få ta del av detta utan kontaktar oss via Föräldrasupporten på telefon: 0455-30 46 90 för att anmäla ditt intresse.

 • COPE - Tonår (Community Parent Education Program)

  COPE - föräldrautbildning syftar till att ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta dina barn bättre. Syftet är att:

  • Stärka de vuxna som finns runt barnet i sitt föräldraskap
  • Förbättra samspelet inom familjen
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

  Utbildningen vänder sig till föräldrar med ungdomar i tonåren som tycker föräldraskapet är krävande och där tjat, bråk och missnöje påverkar hela familjen. Det handlar ofta om att umgänget och kommunikationen med tonåringen fastnat i ett negativt mönster som blivit svårt att bryta för bägge parter.

  COPE-tonår ger verktyg för att bättre förstå, hantera och förebygga konflikter och andra svåra situationer och en möjlighet att möta andra vuxna som har liknande erfarenheter av att vara tonårsförälder.

  Så här går det till 

  Vi diskuterar typiska situationer som kan vara till bekymmer och glädje och vad man kan göra när dessa uppstår. Hur handskas man med vissa situationer och vad bör man undvika? Vi träffas i grupp sammanlagt 10 gånger, 1 gång/vecka. Varje träff är 2 timmar.

 • Unga föräldrar - ett komplement till föräldragruppen på BVC

  Familjestöds unga föräldragrupp erbjuds som ett alternativ eller komplement till BVC:s föräldragrupper. Verksamheten riktar sig till unga föräldrar, upp till 23 år, med barn i åldrarna 0-18 månader.

  Unga föräldrar är för dig med särskilda svårigheter som social problematik, otrygghet i föräldrarollen, brister i omsorgsförmåga samt med svårigheter att uppfatta och tolka barnens signaler och behov.

  Verksamheten syftar bland annat till att erbjuda råd och stöd i föräldrarollen, medverka till att skapa rutiner och struktur i familjen samt att introducera samhällets ordinarie verksamheter riktade till barn och föräldrar.

 • Barn i föräldrars fokus (BIFF)

  BiFF är en kort utbildning för dig som är förälder och intresserad av vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.

  Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa andra föräldrar som är i liknande situationer.

  Du som förälder får möjlighet att:

  • Öka din medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling.
  • Utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att hålla barnens behov i fokus, att trygga relationen mellan dig som förälder och ditt barn.
  • Öka tilltron till din egen förmåga och betydelse. 

  Så här går det till:
  Vi träffas vid tre tillfällen i separata grupper, mammor för sig och pappor för sig. Varje tillfälle har ett speciellt tema och utrymme för diskussion kring detta ges vid varje tillfälle. Utbildningen är på kvällstid och är kostnadsfri.

  Vi kommer att prata om:

  • Barns behov- Med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för en gynnsam utveckling.
  • Risk- och skyddsfaktorer- Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
  • Föräldraskap- Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap.
 • Barn- och tonårsgrupper

  I barngrupperna får du som barn träffa andra barn i liknade situation och dela erfarenheter, kanske upptäcka att du inte är ensam om att ha det eller ha upplevt det du gjort.  Du behöver inte något biståndsbeslut och barngrupperna är kostnadsfria. Är du under 18 år behöver vårdnadshavare vanligtvis samtycka till kontakten.

  För att få mer information eller anmäla ditt intresse så kontaktar du oss via Föräldrasupporten på telefon: 0455-30 46 90.

 • Ankaret - för dig med en förälder beroende av alkohol/droger

  För dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är/har varit beroende av alkohol eller andra droger.

  Vi erbjuder dig att vara med i en grupp där du träffar jämnåriga i liknande situation. Med den här gruppen vill vi att du ska:

  • Upptäcka att du inte är ensam.
  • Förstå att det inte är ditt fel när en förälder missbrukar.
  • Få möjlighet att visa vad du känner.
  • Få kunskap om alkohol och droger.
  • Bli så stark att du kan säga NEJ! till något som du inte vill.

  Ankaretgruppen träffas en eftermiddag, två timmar i veckan under två terminer.

  Varje gruppträff handlar om hur det är att vara barn i en familj där någon vuxen missbrukar alkohol eller andra droger.

 • Barn- och parallell föräldragrupp för barn som upplevt våld i sin familj

  Våld är: "varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill."

  Att uppleva våld i familjen eller hemmet behöver inte betyda att du sett fysiskt eller upplevt våld. Det kan vara så att du hör vuxna gräla på ett sätt som får dig att känna dig otrygg, att du försöker anpassa dig och ditt beteende så att det inte ska förekomma våld, eller att du känner att du påverkas av stämningen hemma på ett negativt sätt (svårt att koncentrera dig i skolan, ont i magen, svårt att sova, är själv på dåligt humör).

  Barngruppen är för dig som är mellan 4-18 år och som har upplevt våld i din familj. Vi erbjuder dig att vara med i en grupp där du träffar jämnåriga i samma situation. Grupperna sätts samman utifrån ålder.

  Som barn kan det vara en befrielse att kunna träffa andra som upplevt liknande saker så att känslan av ensamhet kan mildras, att få kunskap om vad våld är, att förstå att det inte är ditt fel att det förekommit våld i familjen. Men även att få möjlighet att prata om de känslor våldet väcker hos dej samt hitta strategier för hur du ska kunna hantera detta.

  Vi arbetar utifrån Utväg Skaraborgs modell där vi träffas 5-7 barn i varje grupp, en gång i veckan vid 10-15 tillfällen. Samtidigt går föräldern i en parallell föräldragrupp där vuxna som är närstående barnet får stöd i att möta barnets upplevelser och reaktioner. Mot slutet av varje tillfälle träffas barn och föräldrar för att samtala om vad man pratat om vid just det tillfället.

  Läs mer om våld i nära relationer