Familjestödjande samtal- och föräldrastödjande samtal

Samtalen går ut på att skapa bättre familjerelationer och hjälpa dig som vuxen att förändra dig i din föräldraroll. Du som förälder får lära dig mer om hur du själva kan förbättra situationen för sina barn. Du får hjälp att reflektera och hitta det positiva, hitta det som fungerar och bygga vidare på det.

Samtalen kan bland annat utgå utifrån problem som missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar, skolproblem, konflikter i familjen, relationsproblem samt stöd i föräldrarollen.

Familjepedagogiska insatser

Insatserna går ut på att tillsammans med familjen hjälpa dem att hitta struktur och rutiner i vardagen som fungerar för barn, hem och ekonomi.

Anknytningsarbete utifrån Connect riktat till föräldern/föräldrarna

Fokus på relationen mellan barnet och förälder. Samtalen går ut på att lära dig som förälder mer om olika beteenden hos barnet, hur du kan förstå dessa och hur du kan bemöta ditt barn på nya sött.

KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel.

KIBB är en manualbaserad familjebehandlingsmetod som riktar sig till familjer där det har förekommit eller förekommer någon form av psykisk eller fysisk våld mot barn. Behandlingen sköts av en familjebehandlare som träffar föräldrar och barn för att arbeta individuellt och gemensamt en gång i veckan.

Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman. Varje tillfälle avslutas gemensamt där barn och föräldrar får ta del av det arbete som skett på respektive håll och öva på att omsätta färdigheter och strategier i praktiken.  

Repulse 

Repulse är en arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.

Med Repulse får barnet den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över sina känslor och impulser. Metoden är uppbyggd kring tio individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Arbetet sker alltid i samverkan med vårdnadshavare.

PYC - Parenting Young Children

PYC är en hemmabaserad föräldrautbildning. Utbildningen syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter.

Att vara förälder kan vara både underbart och utmanande och alla föräldrar kan vara hjälpta av att lära sig mer. I utbildningen får du lära dig mer om vad barn behöver vid olika åldrar och vad föräldrar behöver göra för barnet. Arbetet utgår från vad du vill förbättra som förälder, vilket skulle kunna vara: Vad är bra mat för mitt barn? Hur gör jag mitt hem säkert för barnet?

Det kan även handla om att arbeta med relationen mellan dig och ditt barn, då barn behöver stöd och uppmuntran från sina föräldrar för att lära sig nya saker och utvecklas. Vi arbetar tillsammans i hemmet och gör olika uppgifter och övningar utifrån vad du önskar förbättra, Ibland är vi själva och ibland är ditt barn med.