• Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och/eller umgänge, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet som skall godkännas av familjerätten gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.
  • På uppdrag av domstol genomför vi också utredning rörande vårdnad, boende och /eller umgänge.
  • Familjerätten ansvarar för att faderskap till barn, vars föräldrar inte är gifta, bekräftas.
  • Om man vill adoptera barn vänder man sig också till familjerätten.

Besök och rådgivning vid familjerätten är kostnadsfritt.

Separation

Inför en separation och skilsmässa finns det många olika frågor som kan behöva diskuteras med någon utomstående. 

Frågor du kan få hjälp med är till exempel:

• Hur gör man när man skiljer sig?
• Hur blir det med ekonomin?
• Vilka regler gäller för underhållsbidrag och underhållsstöd?
• Var skall barnen bo och hur ska de träffa den andre föräldern?
• Om vi inte kommer överens, vad gör vi då?

Föräldrar kan boka besök tillsammans och ringa för att få hjälp med sina funderingar och frågor.

Umgänge och barnets boende

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor hos. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget ska vara upplagt.

Oense om umgänge

Ibland kan föräldrar inte komma överens om hur umgänget med barnet ska vara. De kan då vända sig till familjerätten för samarbetssamtal för att hitta en lösning. Föräldrar kan också få hjälp med att upprätta ett avtal om hur umgänget ska vara upplagt.

Om föräldrarna inte kommer överens kan de vända sig till tingsrätten som då tar beslut. På samma sätt som när det gäller vårdnads- och boendetvister, får ofta familjerätten i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning, innan beslut fattas.

Tingsrätten har möjlighet att fatta beslut om hur umgänget ska vara upplagt och samtidigt ha gemensam vårdnad.

Om föräldrar behöver hjälp med att fördela resekostnader vid umgänge kan familjerätten hjälpa till med detta. Det finns också möjligheter att i vissa fall skriva avtal om fördelning av resekostnader.

Barnets boende

Även vid konflikter om var barnet ska bo kan föräldrarna erbjudas samarbetssamtal på familjerätten. Då ges möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol. Familjerätten kan också göra boendeutredningar på uppdrag av tingsrätten.

Växelvis boende

Växelvis boende, det vill säga att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna, är den vanligaste lösningen idag. För många barn kan ett växelvis boende fungera bra. Barnet får då en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Ett växelvis boende förutsätter att föräldrarna har en bra kontakt och kan samarbeta för barnets bästa.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna. Vid växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsstöd kan dock utbetalas i form av utfyllnadsbidrag.

Vårdnad

Begreppet vårdnad innebär att föräldrar har ansvar för sitt barn tills det fyllt 18 år.

Ansvar för barnet

Att vara vårdnadshavare innebär att ansvara för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, vilket innebär att föräldern företräder barnet i ekonomiska frågor. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn måste tas till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska båda se till att barnet har så mycket kontakt med den andre föräldern som barnet behöver.

Gemensam vårdnad 

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har det juridiska ansvaret om ett barn. Detta är också det som förutsätts gälla även om föräldrarna är separerade.

Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet skall bo halva tiden hos vardera föräldern.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden själv. Mamman har alltid enskild vårdnad om föräldrarna inte är gifta när barnet föds. Anmälan om gemensam vårdnad görs hos familjerätten i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas eller direkt efteråt till folkbokföringen.
En enskild vårdnadshavare kan besluta om praktiskt taget alla frågor som rör barnet. Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse. Det kan till exempel handla om skolgång, flyttning och sjukdom.

Oense i vårdnadsfrågan

Föräldrar som inte är överens i vårdnadsfrågan kan erbjudas samarbetssamtal på familjerätten.

Samarbetssamtal

Ett samarbetssamtal hjälper föräldrar att komma överens om barnets förhållanden.

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen. Då kan ni ansöka om att få gå på samarbetssamtal. Samtalen är gratis.

Ett samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ha samtalet.

Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus.

Mer information och ansökan om samtal

Kontakta familjerätten för rådgivning. När du ringer till telefonrådgivningen kan du få mer information om vad ett samarbetssamtal innebär. 

Här kan du ansöka om att gå på samarbetssamtal

Barnets efternamn

  • Om föräldrarna har ett gemensamt efternamn får ett nyfött barn automatiskt det efternamnet. Om föräldrarna har olika efternamn får barnet det senast födda helsyskonets efternamn.

  • I andra fall skall föräldrarna lämna skriftligt besked om barnets efternamn till folkbokföringen inom tre månader från det att barnet har fötts.

  • Om ingen anmälan görs får barnet mammans efternamn.

För mer information ska du kontakta folkbokföringen på Skattemyndigheten.

Faderskap

En faderskapsbekräftelse behövs när ett barn föds till ogifta föräldrar. Mamman får ett brev om att föräldrarna ska boka en tid på familjerätten för att underteckna faderskapsbekräftelsen. Det är först när den undertecknats som barnets juridiska rättigheter som till exempel arvsrätt och rätt till pappans efternamn kan tillvaratas.

Här kan du boka tid för att anmäla föräldraskap/faderskap

Föräldrarna kan även underteckna handlingarna innan barnet är fött. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan den anmälan göras samtidigt som faderskapsbekräftelsen.

Om det uppstår tveksamheter om vem som är barnets pappa finns möjligheten att göra en blodundersökning. Den genomförs och bekostas genom familjerätten. I vissa sällsynta fall fastställs faderskapet genom en dom i tingsrätten. Det kan också hända att socialnämnden lägger ner en påbörjad faderskapsutredning om det till exempel inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen.

Adoption

För att få adoptera och ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från socialnämnden. Inför ett sådant beslut gör familjerätten en utredning. Den blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för till exempel utländska myndigheter som skall välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid av förberedelse för föräldraskapet som adoptivföräldrar.

Ett adopterat barn får samma ställning som om det fötts inom familjen och en adoption kan aldrig hävas. Det adopterade barnet blir också automatiskt svensk medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.