Socialförvaltningens familjerätt hjälper till med rådgivning och samarbetssamtal för att enas om vårdnad, boende eller umgänge vid skilsmässa eller separation. 

Frågor du kan få hjälp med är till exempel:

  • Hur gör man när man skiljer sig?
  • Hur blir det med ekonomin?
  • Vilka regler gäller för underhållsbidrag och underhållsstöd?
  • Var skall barnen bo och hur ska de träffa den andre föräldern?
  • Om vi inte kommer överens, vad gör vi då?

Föräldrar kan boka besök tillsammans och ringa för att få hjälp med sina funderingar och frågor. Det kostar inget att få rådgivning eller besöka familjerätten.

Samarbetssamtal - om ni inte kommer överens

Ett samarbetssamtal hjälper föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Ansökan

Läs mer och ansök om samarbetssamtal

Ansökan om avtal för vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens om vårdnaden, var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut med den andra föräldern kan ansöka om att få skriva ett avtal om det.

Ansökan

Läs mer och ansök om avtal för vårdnad, boende och umgänge.

Umgänge och barnets boende

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor hos. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget ska vara upplagt.

Oense om umgänge

Ibland kan föräldrar inte komma överens om hur umgänget med barnet ska vara. De kan då vända sig till familjerätten för samarbetssamtal för att hitta en lösning. Föräldrar kan också få hjälp med att upprätta ett avtal om hur umgänget ska vara upplagt.

Om föräldrarna inte kommer överens kan de vända sig till tingsrätten som då tar beslut. På samma sätt som när det gäller vårdnads- och boendetvister, får ofta familjerätten i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning, innan beslut fattas.

Tingsrätten har möjlighet att fatta beslut om hur umgänget ska vara upplagt och samtidigt ha gemensam vårdnad.

Om föräldrar behöver hjälp med att fördela resekostnader vid umgänge kan familjerätten hjälpa till med detta. Det finns också möjligheter att i vissa fall skriva avtal om fördelning av resekostnader.

Barnets boende

Även vid konflikter om var barnet ska bo kan föräldrarna erbjudas samarbetssamtal på familjerätten. Då ges möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol. Familjerätten kan också göra boendeutredningar på uppdrag av tingsrätten.

Växelvis boende

Växelvis boende, det vill säga att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna, är den vanligaste lösningen idag. För många barn kan ett växelvis boende fungera bra. Barnet får då en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Ett växelvis boende förutsätter att föräldrarna har en bra kontakt och kan samarbeta för barnets bästa.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna. Vid växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsstöd kan dock betalas ut i form av utfyllnadsbidrag.

Vårdnad

Begreppet vårdnad innebär att föräldrar har ansvar för sitt barn tills det fyllt 18 år.

Ansvar för barnet

Att vara vårdnadshavare innebär att ansvara för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, vilket innebär att föräldern företräder barnet i ekonomiska frågor. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn måste tas till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska båda se till att barnet har så mycket kontakt med den andre föräldern som barnet behöver.

Gemensam vårdnad 

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har det juridiska ansvaret om ett barn. Detta är också det som förutsätts gälla även om föräldrarna är separerade.

Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet skall bo halva tiden hos vardera föräldern.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden själv. Mamman har alltid enskild vårdnad om föräldrarna inte är gifta när barnet föds. Anmälan om gemensam vårdnad görs hos familjerätten i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas eller direkt efteråt till folkbokföringen.
En enskild vårdnadshavare kan besluta om praktiskt taget alla frågor som rör barnet. Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse. Det kan till exempel handla om skolgång, flyttning och sjukdom.