mångfald_webb.jpg

Alla medarbetare och förtroendevalda ska ha genomgått utbildningen senast under nästa år.

- Mångfald för mig i min roll som kommundirektör är en organisationsförmåga och inställning till att verka för allas lika behandling, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Karlskrona kommun.

Han menar att förmågan att se potentialen hos individen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, är ett mått på organisationens kompetens och bildning.

- Karlskrona kommun ska vara en sådan organisation. När vi tillhandahåller service och välfärdstjänster är det självklart att vi bär med oss denna kompetens och förmåga och är lyhörda för de behov och önskemål som finns.

- Mångfaldsutbildningen ska öka kunskapen hos medarbetare samt förtroendevalda på Karlskrona kommun, men är även öppen för alla intresserade. Det är tillsammans vi gör Karlskrona till en öppen och välkomnande kommun för alla, säger Carl-Martin Lanér. 

Du hittar utbildningen här.