Blekinges kommuner har tidigare beviljats 17 miljoner för projektet BUS, Blekinges unga satsar, som riktar sig till unga som står utanför arbetsmarknaden. Nu tar Karlskrona och Karlshamn nästa steg för målgruppen i åldern 25 till 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det nya projektet VIS, Vuxna individer satsar, kommer att erbjuda olika aktiviteter och stöd utifrån individernas unika behov. Deltagarna i projektet kommer att matchas till kommunernas olika arbetsgivare. Under matchningen görs aktiva insatser för att stärka deltagarnas egna val och samtidigt uppmuntra till val som bryter traditionella normer.

- Med det här projektet vill vi bidra till att en ökad andel av målgruppen kommer i praktik, utbildning eller arbete, säger Anna Strömqvist Vollan, projektledare på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona kommun. Vi vill bidra till att skapa möjligheter till en långvarig försörjning och till att motverka ett långvarigt utanförskap.

I dag finns en brist på anpassade praktik- och arbetsplatser, målgruppen har det tuffare och ibland saknas förutsättningar och förståelse för att se och ta tillvara målgruppens potential.

- Genom projektet vill vi bidra till att öppna upp dörrarna till arbetsmarknaden, skapa förutsättningar, långsiktighet och även visa på goda förebilder inom det privata näringslivet samt visa på normavvikande goda exempel, säger Sara Drejstam, chef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona kommun.

Projektdeltagarna kommer att erbjudas olika typer av stärkande insatser parallellt med arbetsträning och praktik. Med utgångspunkt hos kommunernas arbetsmarknadsavdelningar erbjuds målgruppen aktiviteter och insatser som rustar deltagarna och för dem närmare arbetsmarknaden.

- Det bidrar till att minska glappet som skiljer kvinnor och män med olika typer av svårigheter eller problematik från att nå en hållbar etablering på arbetsmarknaden och i samhället, säger Anna Strömqvist Vollan.