Här ansöker du om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg i Karlskrona kommun. I ansökan lämnar du information för att kunskapsnämnden i kommunen ska kunna pröva om du har förutsättningar att driva verksamheten enligt skollagen och kommunens riktlinjer. 

Ansökan ska vara formulerad så att den klargör och visar din insikt i de föreskrifter som gäller för utbildningen. Det ska framgå i ansökan hur du planerar att skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra en utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande.

Det här behöver du tänka på när du startar fristående pedagogisk omsorg

 • Särskilt lekutrymme finns för barnen
 • Brandskyddet är uppfyllt
 • Elektriskt material är S-märkt, felfritt och petskyddat
 • Elektriska maskiner, hushållsapparater förvaras oåtkomliga för barnen
 • Mediciner förvaras i låsbart skåp
 • Starka rengöringsmedel förvaras på för barn oåtkomlig plats och i säkra förpackningar
 • Tobaksvaror och alkohol förvaras oåtkomligt för barn. Rökning får inte förekomma i inomhusmiljön.
 • Spisen har hällskydd och tippskydd
 • Toaletter, finns två separata (möjliggör uppdelning vid smitta)
 • Fönster och balkong- och altandörrar är försedda med säkerhetsspärr. Dessa ska vara korrekt påhakade när fönster och dörrar är stängda.
 • Barnsängar och barnstolar är godkända
 • Barnvagnar har fungerande och effektiva bromsar
 • Giftiga/farliga/allergiframkallande växter finns inte i inomhus- och utomhusmiljön
 • Vatten, säkerhetsåtgärder är vidtagna vid närhet till strand, vattenflöden, damm, bassäng, pool och liknande
 • Trafik, grindar och dörrar har barnsäkra lås
 • Du ska även ange om det finns husdjur och i så fall vilken typ av husdjur

 • Det här behöver du

  Denna ansökan avser rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg i Karlskrona kommun.

  Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter, ett ärende måste vara komplett innan handläggningen kan börja.

  Vilka bilagor behövs?

  Nedan ser du vilka bilagor du behöver skicka med din ansökan. Om det vid ansökan ej är bestämt var verksamheten ska bedrivas skickas bilagor gällande lokal in i efterhand.

  • Registreringsbevis från Skattemyndigheten som visar att sökanden är godkänd för F-skatt
  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Registerutdrag för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister för sökanden och samtliga folkbokförda över 15 år på verksamhetens adress. Observera att utdragen ska lämnas i obrutet kuvert.
  • Ekonomisk kalkyl, intäkter och kostnader för första verksamhetsåret. Denna ska stämma överens med samma antal barn som i ansökan.
  • Fullmakt för ombud om sådant finns
  • Hyreskontrakt/överenskommelse för hyra/köp av lokal/lokaler
  • Ytsatta skalenliga ritningar där det anges vilka rum som är tillgängliga för barnen samt yta för respektive rum.
  • Kopia på ansökan om bygglov/anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande av lokal (om verksamheten ska bedrivas i annan lokal än det egna hemmet). 
  • Kopia på registrering av livsmedelsanläggning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  • Kopia på registrering av dricksvattenanläggning hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, vid eget dricksvatten. 
  • Godkännande från auktoriserad brandkonsult
 • När får jag svar?

  När du har skickat in ansökan får du återkoppling på att handlingen är registrerad. 

  Karlskrona kommun strävar efter att en komplett ansökan ska handläggas inom fyra månader.

 • Så fungerar det

  Här kan du ansöka om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg.

  När handläggningen av ansökan avslutats fattar kunskapsnämnden ett beslut. En verksamhet får inte starta förrän ett beslut om godkännande börjar gälla. 

 • Vad kostar det?

  Det kostar ingenting att ansöka om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg