Om anmälan

Enligt miljöbalken måste du som ska starta ett bassängbad anmäla detta till kommunen, senast sex veckor innan verksamheten ska starta.

Om avgifter

Avgiften för en anmälan är 4 750 kronor (år 2017). Därefter tillkommer årlig avgift för tillsyn och inspektioner.

Om tillsyn och egenkontroll

Kommunen sköter tillsynen och ger även råd och anvisningar för att uppfylla kraven för till exempel lokal, ventilation och toaletter.

Kontakta miljöavdelningen om du har frågor: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller på servicetelefon 0455-32 20 01.

Om egenkontroll

Du som driver ett bassängbad för allmänheten ska löpande kontrollera att de regler som gäller för verksamheten följs. Det gäller till exempel halten av bakterier i vattnet.

Läs mer om hur du anmäler att du vill driva eller arrangera bassängbad.

Andra tillstånd

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken också behöva bygglov eller bygganmälan. Kontakta kommunen i god tid om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Läs mer om bygglov 

 • Så fungerar anmälan

  Du måste göra anmälan senast sex veckor innan du ska starta verksamheten. I anmälan anger du bland annat vilken sorts verksamhet du ska öppna, vilken fastighet det gäller och vilken typ ventilation som finns där.

  Du behöver också ladda upp en planritning och dokument kring ventilation, rengöring och egenkontroll.

 • Det här behöver du

  Till din anmälan ska du bifoga följande handlingar:

  • En planritning över anläggningen. Ritningen ska visa lokalens utformning med rumsfördelning, användningssätt och inredning. Markera även var handtvättställ och toalett, städutrymmen och liknande är placerat.
  • Ett protokoll över senast utförd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inklusive ett luftflödesprotokoll.
  • En beskrivning av den reningsmetod som används för badvattnet (till exempel filtertyp, omsättningstid, spädvattenmängd och teknisk lösning, flockning, UV-ljus, tömning mellan varje användning och i så fall rengöringsmetod av bassängen).
  • Rutinerna för egenkontroll av verksamheten. Egenkontrollen ska bland annat vilket innehålla ansvarsfördelning, kemikaliehantering, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner.
 • När får jag svar?

  När din anmälan har kommit in granskas den och eventuella kompletteringar begärs in. Därefter gör en miljöinspektör ett besök på platsen och du får ett beslut.

  Handläggningstiden kan variera, men om din ansökan är komplett med alla bilagor kan den handläggas snabbare.

  Du får starta tidigast sex veckor efter att din anmälan har registrerats. 

 • Egenkontroll

  Bassängbad, som till exempel simbassäng, bubbelpool eller badtunna kräver noggrann, daglig skötsel för att det inte ska uppstå risk för hälsoproblem. 

  Egenkontroll innebär att du själv ska se till att verksamheten inte innebär någon risk för skada, gör människor sjuka eller påverkar miljön.

  Du ska alltså ta fram rutiner som förebygger fel och brister, innan någon skada hunnit inträffa. Egenkontrollen ska vara skriftlig.

  Detta bör ingå i din egenkontroll:

  • En tydlig ansvarsfördelning av de olika arbetsmomenten till personalen.
  • En tydlig ansvarsfördelning för driften av verksamheten och vem som ansvarar för tekniskt underhåll av anläggningen. Detta är särskilt viktigt om verksamhetsutövaren inte äger anläggningen och fastighetsägaren står för viss kontroll och skötsel.
  • Rutiner för åtgärdande vid avvikande vattenkvalitet.
  • Rutiner för kontroll av rengöring.
  • Rutiner för användning och förvaring av kemikalier.
  • Rutiner för underhåll av byggnaden och inredning.
  • Rutiner för skötsel och kontroll av vattenkvaliteten.
  • Rutiner för att följa upp klagomål från de badande eller personalen. Det kan till exempel röra sjukdomar och besvär, störande ljud eller brister i ventilationen. Det är också bra om du har rutiner för att följa upp resultatet efter att problemen är åtgärdade.
  • Rutiner för kontroll av varmvattnets temperatur i duschar etcetera.
  • Rutiner för kontroll av en eventuell egen avloppsledning och hantering av slam.
  • Rutiner för kontroll av förbrukningen av desinfektionsmedel.
  • Rutiner så att du kan tillämpa produktvalsprincipen. (Se miljöbalken)

  Ditt ansvar som verksamhetsutövare:

  • Du som driver ett bassängbad är ansvarig för att undersöka om det finns något i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa eller för miljö.
  • Du ska underhålla och sköta bassängen så att den inte leder till besvär eller sjukdomar hos besökare.
  • Det är du som verksamhetsutövaren som är ansvarig att visa för kommunen att miljöbalken följs.
  • Du måste känna till bassängbadets påverkan på hälsa och miljö för att kunna minska riskerna för skador.

  Tänk även på att:

  • En bra dokumentation vid kontrollerna gör det enklare att bedöma de risker som bassängbadet kan skapa. Din dokumentation är också bra att kunna visa upp vid exempelvis tillsynsbesöket.
  • En tydlig ansvarsfördelning för frågor som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor är viktigt.
 • Tillsyn och årlig tillsynsavgift

  Vid tillsynen kontrolleras att du som är ansvarig för en verksamhet med bassängbad följer miljöbalken och att det finns en fungerande egenkontroll.

  Tillsynen omfattar alla bassängbad som är öppna för allmänheten eller på annat sätt används av många människor. För denna tillsyn tas det ut en årlig avgift.

  Du som har en verksamhet med bassängbad har ansvar för att bassängen fungerar som den ska och att den inte innebär några risker för besökarnas hälsa eller för miljön.

  Exempel på vad som ingår i kommunens tillsyn:

  • Registrera, läsa in och bereda ärendet.
  • Kontroll av verksamheter.
  • Dialog med andra tillsynsmyndigheter och med de verksamheter som kontrolleras.
  • Klagomålsärenden.
  • Behandling av insamlade data.
  • Kontakt med sakkunniga, till exempel jurister.
  • Skrivelser, beslutsfattande och expediering.
  • Arbete med register och arkiv.
  • Granskning av egenkontroll och dokument som handlar om tillsynen.
  • Tips och råd på hur du kan arbeta förebyggande.

  Det kommer att tas ut en årlig avgift för tillsynen, avgiften är uppdelad i små och stora bassängbad.

  Vad kostar det? 

  Stora bassängbad
  Gäller för anläggningar med bassäng eller flera små badanordningar. Avgiften för tillsynen av stora bassängbad är 7 600 kr/år (2017).

  Små bassängbad
  Gäller för bad som endast har en badanordning, som till exempel en bubbelpool, en floatingtank eller en badtunna. Avgiften för tillsynen av små bassängbad är 3 800 kr/år (2017).

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Anmälan starta bassängbad