DSC_7122.jpg

Företag inom besöksnäringen, vars intäkter har eller kommer att påverkas negativt av coronapandemin under perioden den 12 mars till och med den 31 augusti 2020, kan söka ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet beviljas med maximalt 50 000 kronor per företag.

Vilkor för ekonomiskt stöd:

 • Företaget ska ha sitt säte och bedriva sin verksamhet i Karlskrona kommun.
 • Företaget ska vara registrerad näringsidkare i Karlskrona kommun
 • Verksamhetens omsättningsminskning ska ha orsakats av covid-19 pandemin.
 • Intäkter har påverkats eller kommer att påverkas negativt av covid-19 under perioden från den 12 mars till den 31 augusti 2020.
 • Inte redan beviljats stöd eller kompenseras genom andra bidrag/beslut från Karlskrona kommun.

Stöd ges främst till:

 • Merkostnader för åtgärder för att minska smittspridning.
 • Kostnadstäckning för kostnader i samband med planerande av eller avtal för arrangemang som inte går att genomföra.
 • Merkostnader i samband med förändringar av marknadsföring.

Stöd ges inte för:

 • Löner och arvoden.
 • Driftskostnader, t ex fasta lokalkostnader, el, telefon och sopor.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Kostnader som inte har någon koppling till covid 19.

 

Ansökan med kompletterande handlingar ska skickas in digitalt senast den 1 juni 2020

 • Kompletterande handlingar

  Vid fördelningen av stödet kommer bedömning att göras utifrån ekonomiskt läge.

  Följande underlag ska lämnas in för att ansökan ska anses vara komplett:

  • Ekonomisk redogörelse för förväntat bortfall.
  • Senaste bokslutet (om AB).
  • Eventuelt undertecknat kontrakt/avtal som inte går att avbryta.
  • Kvitto på eventuellt inbetalda avgifter.
 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan