Hur går det till?

Du väljer ut minst två lämpliga nedgrävningsplatser och märker ut dessa på en karta. Kartan bifogar du i ansökan nedan. Du behöver också uppge fastighetsbeteckningen för platserna. Om du inte äger fastigheten själv måste du ha ägarens tillstånd.

I normala fall är handläggningstiden upp till 10 dagar. Om kommunen godkänner att platsen, ur miljösynpunkt, bedöms vara säker som nedgrävningsplats för hästen, får du ett intyg om detta och hästen kan grävas ned på anvisad plats.

Anvisningar

Följande punkter ska uppfyllas för att platsen ska vara lämplig:

  • Det skall vara möjligt att transportera hästkroppen till den tänkta nedgrävningsplatsen.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena grundvatten eller ytvatten.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena fastighetens enskilda vattentäkt.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur. Undvik genomsläppliga jordarter som sand- och grusjordar.
  • Hästkroppen ska grävas ner på ett sådant djup att grävande djur inte kan komma åt den. Det ska finnas ett jordlager, minst 1,5 meter djupt, mellan den nedgrävda hästkroppen och underliggande berggrund.
  • Hästkroppen ska begravas en bit ovanför normalt grundvattenstånd.
  • Platsen ska märkas ut, till exempel med en stor sten.

Inom vattenskyddsområde

Det är förbjudet att gräva ner djur inom vattenskyddsområde.

Taxa

Handläggningen av ansökan kostar 950 kronor per timme.