Servicetryggheten är en upplysning och en förväntan om vad vi erbjuder dig samt vad vi förväntar oss av dig för att få en så snabb och smidig process som möjligt. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. 

Servicetryggheten ökar tydligheten i servicen som:

 • Självservicetjänster
 • Information om hur lång tid ett ärende tar
 • Vad man själv ska göra för att få den snabbaste hanteringen
 • Att det finns kontaktpersoner och möjlighet till stöd i ärendet

Om servicetryggheten inte uppfylls

Om du inte tycker att vi lever upp till servicetryggheten så vill vi att du kontaktar oss. I varje servicetrygghet hittar du uppgifter om vart du kan vända dig om du har synpunkter på hanteringen av ditt ärende eller bemötandet.

Servicetrygghet finns för följande tjänster:

 • Brandfarliga och explosiva varor

  Besked om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor inom 2 månader

  Om du behöver söka tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor i din verksamhet så finns det en självservicetjänst för det. Beroende på vilken verksamhet du bedriver och den totala mängden brandfarliga eller explosiva varor som du ska hantera avgör om du behöver tillstånd eller ej.

  Här kan du läsa mer om brandfarliga och explosiva varor och ansöka om tillstånd via en självservicetjänst.

  Din servicetrygghet

  • Du får besked om tillstånd inom 2 månader om din ansökan är komplett.
  • Du får snabbt meddelande om något saknas i din ansökan.
  • Vi bokar en samrådsträff kring din ansökan, om du önskar det. Där går vi igenom din ansökan och uppskattar hur lång tid det kan ta att få ett beslut.

  Det du behöver göra är:

  • att skicka in en ansökan med kompletta handlingar enligt den information som finns på karlskrona.se.
  • att ta del av information som rör din fråga och som finns på karlskrona.se och hos andra aktörer.
  • att betala avgiften när beslut fattats i ärendet.

  Kontakt

  Kontakta oss gärna för att boka ett möte för att gå igenom just dina förhållanden innan du skickar in tillståndsansökan.

  Om något inte fungerar går det enkelt att kontakta Räddningstjänsten Östra Blekinge via:

  Växeln: 0455-30 39 80.
  E-post: raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

  Om du inte får den service du kan förvänta dig

  Räddningstjänsten tar reda på vad som har gått fel och bokar ett nytt möte för att ditt ärenda ska bli klart så fort som möjligt.

 • Bygglov

  Bygglov inom område med detaljplan

  Du behöver oftast söka bygglov när du vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Du kan även behöva bygglov för att till exempel sätta upp skylt, plank eller mur, riva eller fylla ut mark. Du ska få bygglov för en åtgärd om du uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL).

  Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. 

  Om en åtgärd kräver bygglov eller inte är beroende på var den aktuella fastigheten är belägen och om fastigheten ligger inom eller utanför område med detaljplan.

  Innan du får sätta igång krävs ett startbesked. Antingen har du fått ett startbesked i ditt bygglov eller så har du haft ett tekniskt samråd. Ett startbesked innebär att du kan börja bygga, om ditt beslut har fått verkställighet.

  Här kan du läsa mer om bygglov och enkelt göra en ansökan i självservicetjänsten.

  Din servicetrygghet

  • Du blir snabbt kontaktad om något saknas något i din ansökan.
  • Vid behov ordnas ett möte genom till exempel näringslivslotsen med alla inom kommunen som berörs av din ansökan.
  • Du får direkt återkoppling om allt viktigt som händer med din ansökan.
  • Du får besked om bygglov inom åtta veckor om du uppfyller ditt ansvar.

  Under förutsättning att:

  • Dina ansökningshandlingar är fullständiga.
  • Din ansökan överensstämmer med detaljplan.
  • Din ansökan i övrigt uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen.
  • Din ansökan inte kräver godkännande eller tillstånd av någon annan myndighet eller instans.

  Kontakt

  Du är välkommen att kontakta bygglovavdelningen om du har frågor eller vill boka ett möte för att gå igenom dina förhållanden innan du skickar in din bygglovsansökan.

  Servicetelefon: 0455-32 20 01
  E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Om vi inte ger den service du kan förväntar dig

  Du får en personlig handläggare för att stötta och samordna ditt bygglovsärende genom hela processen.

  På karlskrona.se finns den information du behöver. Vi hjälper dig gärna om du har frågor om ansökan och med information kring andra tillstånd eller klartecken som behövs för ditt bygge. Vi kan också upplysa dig om ungefär vad ditt bygglov kommer att kosta.

  Hit vänder du dig om det inte fungerar

  Pär Ridderby
  avdelningschef, bygglovsavdelningen

  Telefon: 0455-30 50 66 
  E-post: par.ridderby2@karlskrona.se

 • Kontrollrapport efter livsmedelskontroll

  Kontrollrapport inom tio dagar efter livsmedelskontroll

  Det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens livsmedelsinspektörer som kontrollerar att alla livsmedelsverksamheter som finns i kommunen hanterar maten på ett säkert sätt och att kraven i livsmedelslagstiftningen följs.

  För att verksamheterna ska veta vad som noterades vid miljöförvaltningens senaste kontroll och vad som eventuellt behövdes åtgärdas, är det viktigt att du som verksamhetsutövare får en snabb respons.

  Här kan du läsa mer om livsmedelsanläggning och registrera dig via en självservicetjänst.

  Din servicetrygghet

  • att verksamhetsutövare ska få en kontrollrapport senast tio arbetsdagar efter det senaste besöket.

  Det du behöver göra är:

  • att sköta verksamheten i enlighet med lagstiftningen som gäller och efter de beslut som är meddelade.

  Snabb återkoppling om vi inte håller vad vi lovar

  Du får snarast en förklaring till varför det har dröjt och meddelar ett datum när du kan få kontrollrapporten.

  Kontakt

  Välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om livsmedelskontroll via:

  Växeln: 0455-30 30 00
  E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Om vi inte ger den service du kan förvänta dig

  Du får snarast en förklaring till varför kontrollrapporten har dröjt och meddelar ett datum när du kan få rapporten.

  Hit vänder du dig om det inte fungerar

  Sofia Bothorp Franke
  Miljöchef, miljöavdelningen

  Telefon: 0455-32 10 04 
  E-post: sofia.bothorpfranke@karlskrona.se

 • Näringslivslots

  Kontakt med näringslivslots inom två dagar

  Näringslivslotsen är ett  team med personer från olika verksamheter inom Karlskrona kommun som ger dig information, tips och vägledning för att snabbast och enklast komma vidare i processen i de kommunala frågorna.

  Här kontaktar du näringslivslotsen och får mer information.

  Din servicetrygghet

  • att du får en kontaktperson/lots inom två vardagar, efter att ditt ärende har kommit in, som samordnar ditt ärende/projekt mellan berörda kommunala förvaltningar och bolag.
  • att kontaktpersonen tar upp ditt ärende på ett näringslivslotsmöte eller bjuder in dig till ett näringslivslotsmöte inom två veckor.
  • att vi, vid behov, följer ditt ärende tills samtliga beslut inom kommunen är klara.

  Det du behöver göra är:

  • att ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt med Karlskrona kommun, även om ärendet/projektet är i planeringsstadiet.
  • att du förbereder en presentation av ditt ärendet/projekt.
  • att du tar del av information som rör din fråga på karlskrona.se.

  Kontakt

  För att komma i kontakt med näringslivslotsen fyller du i ett formulär här.

  Du kan också ringa eller skicka e-post till:

  Tina-Mari Eriksson
  Näringslivsutvecklare

  Telefon: 0455-30 41 73
  E-post: naringsliv@karlskrona.se

  Om vi inte ger den service du kan förvänta dig

  Hör av dig till näringslivsenheten om du inte fått någon kontaktperson inom 2 dagar. Vi lovar att ta reda på vad som har gått fel.

  Hit vänder du dig om det inte fungerar

  Pia Holgersson
  Näringslivschef

  Telefon: 0455-30 30 45
  E-post: pia.holgersson@karlskrona.se

 • Planbesked

  Beslut om planbesked inom fyra månader

  Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över området.

  I planbeskedet ska det stå om det kommer att inledas en planläggning och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Om det inte ska göras en planläggning ska orsaken till det framgå. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

  Här kan du läsa mer om planbesked och göra en ansökan via en självservicetjänst.

  Din servicetrygghet

  • Om du tar en tidig kontakt med oss, det vill säga innan du inkommer med ansökan om planbesked, kan vi ge en preliminär bedömning av projektets genomförbarhet.
  • Du får snabbt meddelande om något saknas i din ansökan.
  • Du får direkt återkoppling om allt viktigt som händer med din ansökan.
  • Du får planbesked senast fyra månader efter att en komplett ansökan är inlämnad.

  Det du behöver göra är:

  • att ta kontakt för att stämma av en tidig idé för preliminär bedömning.
  • att lämna en komplett ansökan via självservicetjänsten på karlskrona.se
  • att du i ansökan motiverar det som ska ändras och bifogar en karta i pdf-format som beskriver vilket område det gäller. Om din ansökan gäller en byggnad ska du beskriva vad ändringen innebär och hur mycket som ska ändras. Det kan till exempel vara hur många våningar eller lägenheter byggnaden har, eller om husen ska ligga för sig själva eller vara sammanbyggda.

  Kontakt

  Välkommen att kontakta planavdelningen på servicetelefonen eller mejl.

  Servicetelefon: 0455-32 20 01
  E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Om vi inte ger den service du kan förvänta dig

  Vi bokar in ett möte dig och lovar att ta reda på vad som har gått fel.

  Hit vänder du dig om det inte fungerar

  Eleonor Karlsson
  Planchef, planavdelningen

  Telefon: 0455-30 31 74
  E-post: eleonor.karlsson@karlskrona.se

 • Serveringstillstånd

  Snabba besked och samråd om ditt serveringstillstånd

  Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja och servera alkohol. Du behöver söka serveringstillstånd för att få sälja eller servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) till allmänheten och till slutna sällskap.

  Som alkoholservering räknas alla former av servering av alkohol mot ersättning, även om den ingår i en annan avgift som till exempelvis en entréavgift. Tillståndet gäller för servering i lokalen du ansöker för.

  Här kan du läsa mer om serveringstillstånd och ansöka i en självservicetjänst.

  Din servicetrygghet

  • Du får en samrådsträff kring din ansökan, om du önskar det. Där går vi igenom din ansökan och uppskattar hur lång tid det kan ta att få ett beslut. Ansöker du för en ny lokal krävs politiskt beslut vilket kan förlänga handläggningstiden.
  • Du får ett beslut om stadigvarande serveringstillstånd, där lokalen är känd, inom 4 veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats in och avgiften är erlagd
  • Du får ett beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där lokalen är känd, inom 3 veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats in och avgiften är erlagd. 
  • Du får ett beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, där lokalen är känd, inom 5 dagar från det att fullständiga ansökningshandlingar har lämnats in och avgiften är erlagd.

  Det du behöver göra är:

  • att skicka in en ansökan med kompletta handlingar i god tid och enligt den information som finns på karlskrona.se om riktlinjer för serveringstillstånd.
  • att betala ansökningsavgift vid ansökningstillfället. Arbetet med ansökan startar när avgiften är betalad.
  • att ha genomfört det kunskapsprov som är godkänt av Karlskrona kommun som visar att du har lagstadgade kunskaper om alkohollagen.

  Kontakt

  Om något inte fungerar går det enkelt att kontakta alkohol- och tobakshandläggarna på socialförvaltningen via:

  Växeln: 0455-30 30 00.
  E-post: serveringstillstand@karlskrona.se

  Om vi inte ger den service du kan förvänta dig

  Du blir snarast bokad till ett möte för att ditt ärenda ska bli klart så fort som möjligt.

 • Tobaksförsäljning

  Besked om tillstånd att sälja tobak inom 4 veckor

  För att sälja tobaksvaror till konsumenter måste du göra en ansökan till kommunen innan försäljningen påbörjas oavsett var försäljningen sker. Även du som avser att sälja till andra än konsumenter, exempelvis detaljhandlare eller andra partihandlare måste ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter innan försäljningen påbörjas.

  Du kan ansöka om tillstånd för försäljning som gäller tills vidare eller som gäller för en viss tid.

  Här kan du läsa mer om tobaksförsäljning och ansöka via en självservicetjänst.

  Din servicetrygghet

  • att när din kompletta ansökan med bilagor har kommit in och avgiften är betald granskas den och du får besked inom 4 veckor. Remissyttranden från andra myndigheter eller instanser ingår inte i handläggningstiden.

  Det du behöver göra är:

  • att skicka in en komplett ansökan med bilagor. 
  • att skicka in remissyttrande till Skatteverket.

  Kontakt

  Om något inte fungerar går det enkelt att kontakta alkohol- och tobakshandläggarna på socialförvaltningen via:

  Växeln: 0455-30 30 00.
  E-post: serveringstillstand@karlskrona.se

  Om vi inte ger den service du kan förvänta dig

  Du blir snarast bokad till ett möte för att ditt ärenda ska bli klart så fort som möjligt.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Karlskrona kommun om du har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar. Det gör du enklast på något av följande sätt:

Telefon: 0455-30 30 00
E-post: karlskrona.kommun@karlskrona.se

Kontakt och dialog: Här kan du lämna synpunter, klagomål och förslag.

Postadress:
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona