Anmäl planerat saneringsarbete

Om du ska sanera förorenad mark behöver du anmäla detta till kommunen senast sex veckor innan arbetet ska påbörjas. Du anmäler genom att kontakta miljöavdelningen:

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
Telefon: 0455-32 20 01

Anmälan om saneringsarbete ska innehålla uppgifter som kräver specialkunskaper, till exempel:

 • uppgifter om det förorenade området inklusive föroreningssituation, riskbedömning och åtgärdsutredningmålet med saneringenbeskrivning av hur saneringen ska genomföras
 • uppgifter om vilka störningar för omgivningen som kan uppkomma under saneringen
 • försiktighetsmått som du kommer att vidta under saneringen för att undvika störningar och påverkan på människors hälsa eller miljön
 • beskrivning av hur eventuellt schaktvatten eller länsvatten ska hanteras
 • uppgifter om hur schaktmassor och avfall ska hanteras.

Tillsynsavgift för att handlägga anmälan är 950 kronor per timme.

Anmäl upptäckt förorening

Om du upptäcker en förorening i mark, vatten, sediment eller byggnad ska du genast underrätta tillsynsmyndigheten om det. Detta gäller även om det sedan tidigare är känt att området är förorenat. 

Tillsynsmyndighet är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller länsstyrelsen. Vet du inte vem som är tillsynsmyndighet kan du skicka underrättelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Postadress: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

En underrättelse om upptäckt förorening bör innehålla minst följande uppgifter:

 • fastighetsbeteckning
 • kontaktuppgifter till den som upptäckte föroreningen
 • datum för när föroreningen upptäcktes
 • uppgifter om den upptäckta föroreningen, till exempel utseende, lukt och ursprung
 • karta eller situationsplan som visar var föroreningen finns
 • eventuella foton
 • analysresultaten (om du upptäckt föroreningen i samband med provtagning)

 • Krävs tillstånd från andra myndigheter?

  I samband med saneringen kan det hända att du kommer att vidta åtgärder som kräver tillstånd från andra myndigheter.

  Vattenverksamhet

  Om saneringen innebär att du till exempel måste gräva i ett vattenområde, pumpa bort grundvatten eller leda om ett dike eller vattendrag kan du behöva söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen eller lämna in en anmälan till länsstyrelsen.

  Bestämmelser och tillståndsprövning för vattenverksamhet (Mark- och miljödomstolen)

  Anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen Blekinge län

  Fornlämningar och metallsökare

  Om saneringen innebär att du kommer att gräva i eller intill en fornlämning eller ett områden med fornlämningar måste du söka tillstånd från länsstyrelsen. Du måste också ha tillstånd för att använda metallsökare för att exempelvis hitta nedgrävda cisterner.

  Regler och tillstånd för fornlämningar och kulturmiljöer (länsstyrelsen)

  Marklov

  Om du ska utföra en schaktsanering inom ett område med detaljplan kan du behöva söka marklov hos kommunen. Marklov krävs för schaktning eller utfyllnader som medför att markens höjdläge ändras.

  Ansökan om marklov 

 • Hur utreder jag om min mark är förorenad?

  Utredningen ska utföras av en person med specialkunskaper inom området förorenad mark. Oftast behöver du anlita en konsult eller annan sakkunnig.

  En utredning av mark som misstänks vara förorenad bör innehålla följande steg och moment:

  • historisk utredning
  • provtagningsplan – samråd gärna med miljöavdelningen
  • översiktlig miljöteknisk markundersökning
  • utvärdering av provtagningsresultaten inklusive framtagande av platsspecifika riktvärden i vissa fall 
  • rapport med sammanställning av provtagningsresultaten, riskbedömning och bedömning av behovet av ytterligare provtagningar och utredningar (skicka rapporten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden)
  • fördjupad miljöteknisk markundersökning
  • utvärdering av provtagningsresultaten
  • rapport med sammanställning av provtagningsresultaten, förnyad riskbedömning och åtgärdsutredning samt kostnaderna för åtgärderna (skicka rapporten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden)

  Om utredningen visar att marken innehåller föroreningar i halter som innebär oacceptabla risker för människors hälsa och/eller miljön måste du vidta åtgärder för att minska riskerna. Innan du kan vidta åtgärder måste du skicka in en anmälan om sanering till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 • Vem har ansvar för att sanera förorenad mark?

  Det är i första hand den som har orsakat en förorening i mark, grundvatten, sediment eller byggnad som är ansvarig för att undersöka och sanera föroreningen.

  Men även den som köper en fastighet, ett bolag eller en verksamhet kan i vissa fall bli ansvarig för föroreningarna. Ett sådant ansvar kan innebära stora kostnader och därför är det viktigt att du noga utreder om ditt planerade köp kan medföra något ansvar för eventuella föroreningar.

  Mer information om reglerna om ansvar för föroreningar i mark, grundvatten, sediment och byggnader i samband med köp av fastigheter, bolag och verksamheter:

  Fastighetsägarens ansvar för en förorenad fastighet 
  (kommunernas EBH-portal).

  Identifiering och hantering av miljörisker vid köp av bolag och verksamheter 
  (Statens geotekniska institut, SGI).