Därför är det viktigt att olja avskiljs

Olja, bensin och andra så kallade lättare vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) hör inte hemma i spillvattnet eftersom de både kan störa reningsprocesserna i avloppsreningsverket och påverka slammet.

Avloppet ska inte heller ledas till dagvattensystemet. Då kommer olja och föroreningar att transporteras direkt till sjöar och vattendrag där de riskerar att skada djur- och växtliv samt i vissa fall dricksvattentäkter. Sådana skador kan inträffa redan vid utsläpp av mycket små oljemängder.

Exempel på verksamheter som behöver avskiljning av olja: 

  • bilvårdsanläggningar
  • bensinstationer
  • verkstäder
  • parkeringsplatser
  • garage med golvbrunn

Så här fungerar en oljeavskiljare 

Oljeavskiljare avskiljer endast ämnen med en densitet lägre än 0,95 kg/dm3 som inte är emulgerade och inte är vattenlösliga. De används för att separera olja, bensin och andra lätta vätskor.

En oljeavskiljare är utformad som en stor tank som vattnet flödar genom. Ofta inrymmer oljeavskiljaren både en slam- och en oljeavskiljardel. I slamdelen sjunker partiklar som är tyngre än vatten till botten där de hålls kvar av någon typ av skärm. De lättare vätskorna stiger uppåt i oljeavskiljardelen och lägger sig ovanpå vattnet i ett oljelager. Oljeavskiljaren behöver vara tillräckligt stor för att oljedropparna ska hinna stiga till ytan innan vattnet avleds ur tanken. Ett alternativ till att göra en avskiljare större är att istället lägga till en coalescensavskiljning.

För att upprätthålla avskiljarens funktion måste oljelagret tömmas innan det blivit fullt. I annat fall kan uppehållstiden i avskiljaren bli för kort och i värsta fall kommer olja följa med det utgående vattnet.

De flesta oljeavskiljare är utrustade med larm. Det är viktigt att givaren placeras så att den larmar en tid innan avskiljaren är helt full, annars kan verksamheten behöva avbrytas i väntan på tömning. Ett larm ska dock inte ersätta en kontroll av oljeavskiljarens olje- och slamnivå, utan ska vara en säkerhet.

Installation av oljeavskiljare

Olika typer av oljeavskiljare

För oljeavskiljare finns en europeisk standard, som också gäller som svensk standard, SS-EN 858. Avskiljare tillverkade enligt denna standard kan vara antingen av klass I eller klass II. En avskiljare av klass I är utrustad med coalescensavskiljning och en avskiljare av klass II utan. En avskiljare enligt klass I kan avskilja mer olja än en av klass II. 

Äldre verksamheter har ofta gravimetriska avskiljare som installerades innan 2003 och därmed inte är tillverkade enligt standarden. I dessa fall kan prov uttas på utgående vatten för att bedöma dess funktion. 

Vilken oljeavskiljare passar din verksamhet?

Det är du som verksamhetsutövare som ska se till att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för din verksamhet. Om högtryckstvätt och rengöringsmedel används inom verksamheten kommer oljan att finfördelas i vattnet och bilda en så  kallad emulsion. Det tar lång tid för olja som emulgerats i vattnet att separera. Oljan kommer då att passera igenom äldre oljeavskiljare eller oljeavskiljare av klass II utan fullständig avskiljning. En oljeavskiljare av klass I krävs för att avskilja emulsioner. 

I regel kan du få hjälp av den som tillhandahåller oljeavskiljare att välja den som passar din verksamhet bäst. Hur man kan beräkna dimensioneringen av oljeavskiljare finns bl.a. beskrivet i standarden SS-EN 858-2. 

Det är viktigt att en oljeavskiljare har tillräcklig dimensionering samt att det genom underhåll och kontroll försäkras att oljeavskiljaren fungerar som den ska.

Underhåll av oljeavskiljare

För att en oljeavskiljare ska fungera på det sätt som den är konstruerad för, krävs skötsel och kontroll och regelbunden tömning av oljan och slammet. 

Vart sjätte månad

Enligt standarden behöver underhåll och kontroll av oljeavskiljaren utföras minst vart sjätte månad. Kontrollen ska journalföras och även innehålla anteckningar om eventuella reparationer. Denna ska innefatta kontroll av; slamnivå, oljenivå, avstängningsventil, larm, att vattennivåerna ligger i våg framför och bakom eventuella skärmar/filter. Utöver detta bör även annan utrustning, såsom exempelvis filter rengöras och eventuellt bytas ut och rengöring av provtagningsbrunn utföras.

Varje år

För att säkerställa en god reningsfunktion i oljeavskiljaren behöver den tömmas regelbundet. En generell riktlinje för tömning av oljeavskiljaren är en gång per år. Enligt standarden rekommenderas tömning när 50 % av slamvolymen eller 80% av avskiljarens förvaringskapacitet för olja är nådd. För att kontrollera om tömning av oljeavskiljaren är nödvändig krävs det att man kontrollerar olje- och slamnivå regelbundet. 

Vart femte år

Enligt standarden ska även en mer omfattande besiktning utföras av oljeavskiljaren vart femte år. Kontrollen ska utföras av sakkunnig ackrediterad entreprenör. Oljeavskiljare som installerades innan år 2003 omfattas inte av standarden, men bör ändå utföra denna besiktning.

Tömning av oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska tömmas vid behov. Genom regelbundna kontroller årligen går det att upptäcka ifall tömning av oljeavskiljaren är nödvändig. För information om årliga kontroller, se avsnitt 3 ”Underhåll av oljeavskiljare”.

Hur ska avfallet tas omhand? 

Slam och olja från en oljeavskiljare klassas som farligt avfall. Tömning får endast ske av företag med tillstånd att transportera farligt avfall. 

Kontakter vid frågor om oljeavskiljare

Frågor om installation eller dimensionering av oljeavskiljare

Kontakta en återförsäljare eller konsult med kunskap om oljeavskiljare för hjälp med installation, val av oljeavskiljare eller dimensioneringsberäkningar.