På denna sida kan du läsa mer om miljöfarliga verksamheter och göra anmälan för:

• Ny miljöfarlig verksamhet.
• Ändring av befintlig verksamhet till anmälningspliktig verksamhet.
• Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet.
• Anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet.
• Ägarbyte.
• Driftstörning (Vid allvarlig pågående utsläpp till vatten eller mark kontakta räddningstjänsten via telefon 112 och därefter miljöavdelningen.)

Olika miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika grupper. Beroende på vilken grupp en verksamhet tillhör är avgörande om kommunen eller annan myndighet ska kontaktas.

• A-anläggningar (tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen)
• B-anläggningar (tillståndsprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation)
• C-anläggningar (anmäls hos kommunen)
• U-anläggningar (verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga)

Se Miljöprövningsförordning (2013:251) för uppgifter om vilka verksamheter som är tillståndspliktiga (A och B) eller anmälningspliktiga (C).

Tillståndspliktiga verksamheter

De tillståndspliktiga A- och B-verksamheterna ska beroende på verksamhetens typ och storlek ansöka hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen. Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större industri, anläggning för behandling av avfall, flygplats eller en stor hamn.

Se Länsstyrelsen Blekinge för mer information om tillståndspliktiga verksamheter.

Anläggandet av små avlopp samt installation av värmepump är undantagna och handläggs därmed av kommunen. Se mer under:

• Ansökan och anmälan små avlopp

• Ansökan och anmälan värmepumpar

Anmälningspliktiga verksamheter

Om en verksamhet är anmälningspliktig görs anmälan till kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Exempel på anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter är mekanisk verkstad, verkstad för lackering, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, motorsportsbanor och skjutbanor.

Vid osäkerhet vad som gäller en specifik verksamhet kan man kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För anmälan av och information om C-klassad lantbruksverksamhet se Anmälan Lantbruk.

Ändring av anmälningspliktig verksamhet

Om anmälningspliktig verksamhet ska ändras med betydelse ur störningssynpunkt, eller att ändringen medför att verksamheten klassas annorlunda, ska detta anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempel på sådana ändringar är exempelvis utökning av verksamheten eller byte av utrustning och kemikalier.

Anmälans innehåll

Anmälningshandlingarna ska, i enlighet med 25 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att en bedömning av verksamheten ska kunna göras.

Följande är exempel på uppgifter som kan behövas i en anmälan:

• Administrativa uppgifter om verksamhetsutövare
• Typ och beskrivning av verksamheten
• Klassning enligt miljöprövningsförordningen
• Process/produktionsmetod
• Kemikaliehantering
• Utsläpp till avlopp eller luft
• Buller
• Reningsmetod
• Avfall (typ, mängd, transportör)
• Energiåtgång

Mer om miljöfarliga verksamheter

 • Handläggningsavgift för anmälan

  För handläggning av anmälan av miljöfarliga verksamheter tas avgift om 950 kronor/timme. I handläggningstiden ingår bland annat granskning av uppgifter och besök av verksamheten.

 • Egenkontroll

  Egenkontroll

  • Alla miljöfarliga verksamheter som klassas A,B eller C, ska ha rutiner för egenkontroll. Som verksamhetsutövare ska man känna till vilka regler som gäller för exempelvis hantering av kemikalier och avfall.

  • Egenkontroll ska visa att verksamheten kontrolleras för att motverka eller förebygga problem i form av störningar och skador på människors hälsa eller miljön.

  • Om verksamheten inte kontrolleras ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara buller- och luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi. Verksamhetsutövare ska bland annat ha kunskap om energianvändning, de kemikalier som användes och att avfall hanteras enligt gällande regler.

  • Egenkontroll ska anpassas för den egna verksamheten. Risker ska bedömas och rutiner uppföras.

  • Skriv ner rutinerna och för journal över utförda kontroller.

  • Se mer under Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

 • Tillsyn

  För miljöfarliga verksamheter där kommunen har tillsynsansvar utförs det av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar och skada på människors hälsa och miljön. Verksamheter kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. För tillsyn tas handläggningsavgift enligt fastställd taxa. 

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Anmälan miljöfarlig verksamhet Anmälan om driftstörning