Vad räknas som miljöfarlig verksamhet? 

Det är en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga är industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, täkter, återvinningsanläggningar och lantbruk.

Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall utgör miljöfarlig verksamhet.

Hur går en anmälan om miljöfarlig verksamhet till?

Anmala-miljofarlig-verksamhet (002).jpg

1. Du vill starta en miljöfarlig verksamhet 
Om du vill starta en verksamhet som klassas som miljöfarlig, en så kallad C-anläggning, måste du anmäla det till kommunen. 

2. Du anmäler till kommunen 
När du har skickat in en komplett anmälan får du starta verksamheten efter sex veckor, även om du inte har fått vårt delegationsbeslut.

3. Kommunen granskar anmälan
När vi får din anmälan utses en handläggare som granskar anmälan. Om något saknas ber vi dig om en komplettering. Ofta kommer handläggaren och besöker dig på plats. 

Vi kan behöva ta kontakt med andra personer, företag eller organisationer som har rätt att få information om vad du vill göra och lämna synpunkter. Ibland behöver vi även informera i en annons i lokaltidningen.

4. Kommunen skriver ett delegationsbeslut
När vi har fått in allt vi behöver i anmälan skriver vi ett delegationsbeslut som vi skickar till dig. I delegationsbeslutet står det om du får göra det som du har tänkt. Där står också vad du måste tänka på och göra för att att få driva verksamheten. 

Om du inte är nöjd med delegationsbeslutet kan du överklaga det.

5. Kommunen fakturerar
När vi har skrivit delegationsbeslutet skickar vi en faktura på avgiften. 

Om Karlskrona kommuns taxor och avgifter

Ska jag anmäla, söka tillstånd eller ansöka om dispens? 

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga.

På samlingsidan om miljöfarliga verksamheter kan du klicka dig vidare för mer information om olika miljöfarliga verksamheter.

Läs mer om miljöfarliga verksamheter här.

Vad är egenkontroll? 

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Alla miljöfarliga verksamheter som klassas A,B eller C, ska ha rutiner för egenkontroll. Som verksamhetsutövare ska du känna till vilka regler som gäller för exempelvis hantering av kemikalier och avfall. 

  • Egenkontroll ska visa att verksamheten kontrolleras för att motverka eller förebygga problem i form av störningar och skador på människors hälsa eller miljön. 
  • Om verksamheten inte kontrolleras ökar risken för negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel vara buller- och luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi. Verksamhetsutövare ska bland annat ha kunskap om energianvändning, de kemikalier som används och att avfall hanteras enligt gällande regler. 
  • Egenkontroll ska anpassas för den egna verksamheten. Risker ska bedömas och rutiner uppföras. 
  • Skriv ner rutinerna och för journal över utförda kontroller. 
  • Se mer i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 

Hur ansöker jag om tillstånd för enskilt avlopp? 

Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen. 

Ansök om tillstånd för enskilt avlopp.

Måste jag informera kommunen när jag lägger ned eller gör ett ägarbyte av en miljöfarlig verksamhet? 

Ja, du måste informera kommunen. Ska din verksamhet läggas ner eller om verksamheten byter ägare är du välkommen att höra av dig till:

Karlskrona kommun
Miljöavdelningen
Ronnebygatan 22, våning 5 
371 83 Karlskrona 

Telefon: 0455-32 20 01
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se 

Måste jag betala någon avgift? 

I Karlskrona kommun har miljö-och samhällsbyggnadsnämnden tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Kommunen tar betalt av dig som driver en verksamhet för den tillsyn som regelbundet görs. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar”. 

Mer information om taxor och avgifter