Egenkontroll och fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att undersöka fastigheten så att det inte finns risker för människors hälsa och miljö. Du ska underhålla och sköta fastigheten så att den inte leder till besvär eller sjukdomar hos de boende.

 • Fastighetsägaren ansvarar för att visa för kommunen att miljöbalken följs.
 • Du måste känna till fastighetens påverkan på hälsa och miljö för att kunna minska riskerna för skador.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att aktivt se till att fastigheten inte innebär någon risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och på miljön. Det ska alltså tas fram rutiner som kan förebygga fel och brister, innan någon skada hunnit inträffa. Exempel på områden du ska ha koll på:

 • Fukt och mögel
 • Vattentemperatur
 • Inomhustemperatur
 • Ventilation
 • Buller
 • Skadedjur
 • Radon
 • Avfall
 • Energianvändning
 • Kemikalier

Tänk även på att:

 • Regelbundna kontroller och tydliga rutiner gör att fel och brister kan upptäckas tidigt. 
 • En bra dokumentation vid kontrollerna gör det enklare att bedöma de risker som fastigheten skapar. Din dokumentation är också bra att kunna visa upp för exempelvis kommunen.
 • En klar ansvarsfördelning för frågor som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor är viktigt. 
 • Dialog med de boende kan förebygga eller lösa många problem. Informera hyresgästerna i god tid innan olika åtgärder ska genomföras.

Tillsyn för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och inte innebär några risker för miljön eller för de boendes hälsa. Kommunen kontrollerar att du följer miljöbalken och att det finns en fungerande egenkontroll.

Tillsynsavgift

För varje lägenhet är tillsynsavgiften 100 kronor per år. Maxbeloppet för en fastighet är 10 000 kronor och för ett enskilt fastighetsbolag 100 000 kronor. 

Avgiften för tillsynen har bestämts av kommunfullmäktige och gäller fastighetsägare till bostadshus med fler än tio lägenheter. De fastighetsägare som inte omfattas av taxan ovan får istället betala timavgift vid tillsyn.

Meddela ändringar

Fastighetsbestånd

Du behöver meddela kommunen om du till exempel säljer eller köper fastigheter eller ändrar antalet lägenheter i en fastighet.

Läs mer och meddela ändringar

Lägenhetsregistret

Fastighetsägaren ska lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillkomna lägenheter, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett.

Lägenhetsregistrets uppgifter används av Skatteverket för folkbokföringen och av Statistiska centralbyrån (SCB) för att ta fram statistik. 

Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus och specialbostäder, pdf

Ajourhållning av lägenhetsregistret för småhus och fritidshus, pdf