Vissa områden är särskilt känsliga mot att nitrater från jordbruket förorenar grund- och ytvatten. I nitratkänsliga områden gäller därför särskilda regler för gödsling. Det är exempelvis förbjudet att sprida gödselmedel mellan den 1 november och 28 februari.

Nitratkänsliga områden i Karlskrona kommun

I Karlskrona kommun räknas Karlskrona stadsförsamling, Aspö, Lyckå, Kristianopel, Jämjö, Torhamn, Sturkö, Ramdala, Rödeby, Fridlevstad, Sillhövda, Nättraby och Hasslö som nitratkänsliga områden.

När kan jag ansöka om dispens?

Reglerna för hur gödsel får spridas ska normalt sett följas, men kommunen kan i enskilda fall medge undantag, dispens, från bestämmelserna. Du kan ansöka om dispens om något speciellt som du varken kunnat förutse eller påverka inträffar i din verksamhet. Kommunen kan endast ge dig dispens om du inte kan lösa problemet på egen hand genom att exempelvis låna eller hyra lagringsutrymme av någon annan.

Innan du ansöker

Behöver du ansöka om dispens bör du noga tänka igenom varför problemet har uppkommit och vad du kan göra för att undvika att det sker igen. Du kanske måste se över din lagringskapacitet och eventuellt utöka den. Är lagringskapaciteten tillräcklig kan du behöva ändra dina rutiner för gödselspridning. Du kan behöva ta hjälp av en rådgivare för att få ett bättre utnyttjande av gödseln.

Att ditt lagringsutrymme inte räcker till som en följd av din planering, långvarig period av regn eller en sen vår är normalt sett inte tillräckliga skäl för att få dispens. I dagsläget gör Jordbruksverket bedömningen att torkan inte är en omständighet som motiverar ett undantag från spridningsförbudet.

Mer information om gödseldispenser finns på Jordbruksverkets hemsida

Det här behöver du

I ansökan ska du bifoga en karta där du markerat ut skiften med planerad spridning. Markera eventuella diken, vattendrag, sjöar och hav.

Vad kostar det? 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och timavgiften är 950 kronor.

 • Vad är nitratdirektivet?

  Vattenfrågorna är en av de viktigare punkterna i EU:s miljöpolitik med syftet att säkerställa en god vattenkvalitet. Eftersom vattentillgångarna sträcker sig över nationsgränserna har man infört en övergripande EU-strategi för att bekämpa föroreningar. Nitratdirektivet handlar om att skydda vattenkvaliteten genom att förhindra att nitrater från jordbruket förorenar grund- och ytvattnet.

  Nitrat är benämningen på kväve, som visserligen är ett viktigt näringsämne då det hjälper grödor att växa, men som i höga halter är skadligt för människan och naturen. Användningen av nitrater i organiska och kemiska gödselmedel i jordbruket är en av de större bidragande faktorerna till föroreningar av vårt vatten.

  För att komma till rätta med föroreningsproblematiken har medlemsländerna genom direktivet utsett vilka områden som är mer känsliga mot nitrat.

  Följande områden i Karlskrona kommun omfattas av EU:s nitratdirektiv: Karlskrona stadsförsamling, Aspö, Lyckå, Kristianopel, Jämjö, Torhamn, Sturkö, Ramdala, Rödeby, Fridlevstad, Sillhövda, Nättraby och Hasslö.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om gödseldispens