För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Handläggningstid

I normalfallet kan du räkna en handläggningstiden för ansökan upp till 6-8 veckor från komplett ansökan. I handläggningstiden ingår den tid som våra remissinstanser (Skatteverket, Kronofogden, polisen med flera) behöver för att besvara remisserna. Du kan påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan.

Handlingar som skall bifogas som normalt behövs för utredningen.
• Registreringsbevis från Bolagsverket (kan hämtas i e-tjänsten om man önskar).
• Egenkontrollprogram. (Kopiera in länken till egenkontroll)
• Finansieringsplan inklusive redogörelse för finansiering, diverse handlingar. Krävs endast om verksamheten drivits mindre än tre år.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av er ansökan gällande tillstånd angående tobaksförsäljning. För att ert ärende ska kunna handläggas på ett korrekt sätt kommer vi eventuellt att begära in nedanstående handlingar.

• Uppgifter om ägarförhållande (aktiebok/bolagsstämmoprotokoll).
• Hyreskontrakt.
• Köpeavtal/arrendeavtal.
• Fullmakt att teckna firman.

Du som ska börja sälja tobaksvaror:

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Kontroller om lämplighet kommer att göras mot Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polisen och Tullverket. 

Egenkontroll: 

Du som handlare ska kontrollera din försäljning och ta fram ett program för egenkontroll.

Har du inget program för egenkontroll kan du klicka här, fylla i dina uppgifter och spara ner filen. 

Programmet ska skickas in tillsammans med din tillståndsansökan och ska även finnas tillgängligt på ditt försäljningsställe.

Om kommunens prövning

Du som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att du, med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i företaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Det kan även inkludera närstående och andra personer med roller i företaget. Dessa personer kommer också att kontrolleras i samband med prövningen.

Taxor

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd: 8 800 kronor.
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd: 6 200 kronor.
Ansökan om ändrade ägar- och/eller bolagsförhållande: 3 900 kronor.
Ansökan om förändrat tillstånd, exv ny vara: 2 300 kronor.

Ansök via självservicetjänst:

När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i självservicetjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Om det är någon annan som företräder företaget så ska du lämna in en fullmakt om detta.

I självservicetjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem.

Utökat rökförbud

Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus. Bland annat blir det förbjudet att röka vid entréer till offentliga lokaler, uteserveringar och allmänna lekplatser.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för rökning på uteserveringar och platser utomhus.

Mer information om ansökan

 • Så fungerar det

  Om ansökan

  I ansökan fyller du bland annat i uppgifter om försäljningsstället, fakturaadress, platsansvarig personal samt uppgifter om den förra ägaren.

  Hämta dina företagsuppgifter

  I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

  Läs mer på Bolagsverkets hemsida "Så här hämtar kommuner företagsuppgifter"

 • Det här behöver du

  Vid ansökan om försäljning av tobak behöver du ladda upp olika bilagor och uppgifter om ekonomi med mera.

  Bilagor

  I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter automatiskt från Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket. Om du istället väljer att fylla i uppgifterna själv behöver du bifoga följande:

   Övriga bilagor

   

   

  • Avtal för överlåtelsen av verksamheten (Till exempel köpeavtal, hyreskontrakt eller arrendekontrakt).
  • Uppgifter om egna sparmedel som satts in i verksamheten (Till exempel lånebesked, skuldebrev eller avbetalningsplan).


  Om verksamheten drivs av aktiebolag:

  Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag.

  Om verksamheten drivs av handelsbolag:

  Bolagsavtal som styrker uppgifterna om handelsbolag.

  Om verksamheten drivs av förening:

  • Föreningens stadgar.
  • Senaste verksamhetsberättelsen.
  • Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen.
 • När får jag svar

  Handläggningstiden för en ansökan är cirka 6-8 veckor efter det att ansökan är komplett.

 • Så loggar du in

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

  Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

  Till Mina sidor

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan Anmälan om ändring/avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror