Näringslivslotsen hjälper dig

I Karlskrona kommun finns funktionen näringslivslots som hjälper företag oavsett om det redan finns i Karlskrona, är ett företag som vill starta eller vill etablera sig här.

Läs mer och kontakta näringslivslotsen

Boka ett företagsbesök

Nu kan du boka ett besök av Karlskrona kommun till ditt företag. Besöken ökar vår kunskap och förståelse för ditt företags villkor och förutsättningar och ger oss möjlighet till gemensam utveckling.

Boka besök

Servicetrygghet för företagare

För att du som företagare ska få en så snabb och hög service som möjligt har Karlskrona kommun samlat och förtydligat information kring hur du på bästa sätt kan ta del av vår service och våra tjänster.

Här kan du läsa mer om servicetrygghet för företagare.

Verksamt.se 

På verksamt.se kan du hitta tjänster och checklistor för att underlätta ditt företagande.

Investeringar och etableringar

Välkommen att kontakta näringslivsenheten om du vill investera eller etablera verksamhet i Karlskrona kommun. Du hittar kontaktuppgifter till höger på denna sidan.

Karlskrona kommun är en del av Business Blekinge som ingår i det nationella handels- och investeringsrådet Business Sweden.

Business Blekinge är ett samarbete mellan akademi, regionala kluster, vetenskapsparker, kommuner och regionala myndigheter och erbjuder en bred kompetens för att hjälpa till med investeringar och etableringar i Blekinge.

Här hittar du mer information om hur du kan få hjälp att investera med hjälp av Business Blekinge.

Tjänster för företag

Här nedanför hittar du exempel på vanliga tjänster för företag. Alla kommunens självservicetjänster finns samlade på karlskrona.se/sjalvservice

Livsmedel och försäljning

Brandfarliga varor och sotning

 • Brandfarlig vara
 • Cistern med brandfarlig vätska

  Installation av cistern

  Om du ska installera en cistern som rymmer mer än 1 m3 (kubikmeter) brandfarlig vätska, ska du skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta.

  Inom vattenskyddsområde krävs att du informerar tillsynsmyndigheten om du ska installera en cistern som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska.

  Du ska informera senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

  Anmälan om att installera cistern.pdf

  Cistern som inte används eller ska tas ur bruk

  Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

  Vid avveckling av cistern behöver du också meddela tillsynsmyndigheten. 

  Anmälan om avveckling av cistern.pdf

  Anmälan om installation eller avveckling skickar du till:

  Miljöavdelningen, Karlskrona kommun
  Ronnebygatan 22, våning 5
  371 83 Karlskrona

  Telefon: 0455-32 20 01
  E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  K-cistern eller S-cistern

  Cisterner finns som K-cistern eller S-cistern. En K-cistern är korrosionsbeständig både mot sitt innehåll och mot omgivningen. Cisterner som inte är K-cisterner kallas S-cisterner. S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet.

  K-cisterner större än 1 m³ kontrolleras återkommande minst vart tolfte år. S-cisterner större än 1 m³ kontrolleras återkommande minst vart sjätte år. Intervallet räknas från den senaste kontrollen.

  Resultatet från kontrollen redovisas i en kontrollrapport där det ska framgå om cisternen eller rörledningen är av K eller S typ. Kontrollrapporten för respektive cistern eller rörledning ska sparas och hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

  Om ett ackrediterat organ efter kontroll bedömt att en cistern, rörledning eller slangledning inte uppfyller kraven, ska de bedöma om det kan åtgärdas utan fara inom 12 månader. I så fall ska den återkommande kontrollen följas upp av ett kontrollorgan inom 12 månader.

  Läs mer om cisterner och brandfarliga varor på räddningstjänstens hemsida 

 • Sotning

Fastigheter och fastighetsägare

Miljö

 • Köldmedier

  Kontroll och rapportering av köldmedier

  Om du ska installera en anläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, behöver detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

  Operatör för en anläggning som någon gång under ett kalenderår innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste även lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten.

  Det är företaget som utför den periodiska läckagekontrollen som fyller i rapporten och skickar den till tillsynsmyndigheten i Karlskrona kommun: 

  Miljöavdelningen
  Ronnebygatan 22, våning 5
  371 83 Karlskrona

  Telefon: 0455-32 20 01
  E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Om rapportering av köldmedier

  Rapporten ska gälla ett kalenderår och ska vara inne senast 31 mars efterföljande år. Den ska innehålla följande uppgifter:

  • Resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
  • Information om utrustning som skrotats under kalenderåret.
  • Uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om flourerande växthusgaser.
  • Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
  • Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär,
  • En förteckning över utrustningen. Om det gäller utrustning på ett fartyg, behövs även fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

  Förordningen om flourerande gaser

  Den 1 Januari 2017 började den nya förordningen SFS (2017:1128) om fluorerade växthusgaser att gälla.

  Detta medför bland annat förändringar i kraven för installation, konvertering av utrustning samt för årsrapporteringen. Exempelvis ska mängden köldmedia ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilo köldmedier.

  Koldixidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med samma mängd koldioxid. På så sätt kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor (Global Warming potential).

  Mer information och vägledning om flourerande växhusgaser på Naturvårdsverkets hemsida

 • Bekämpningsmedel

  Det är viktigt att användningen av farliga bekämpningsmedel minskar eftersom de innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Vid användning av bekämpningsmedel finns flera regler att hålla reda på. I vissa fall krävs även en anmälan eller tillstånd för spridning.

  Bekämpningsmedeln måste vara godkända av Kemikalieinspektionen och får bara användas om alla villkor på förpackningen följs. På Kemikalieinspektionens webbplats finns register där det går att söka efter godkända medel.

  Läs mer om godkända preparat på kemikalieinspektionens webbplats 

  Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet. 

  • Klass 1 och 2 är för yrkesmässigt bruk och kräver tillstånd och intyg om behörighet.
  • Klass 3 får användas av alla.

  Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel, doc 226 kB

Övrigt

 • Förvaltarfrihetsbevis

  Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har en förvaltare. I en del yrken krävs det att du har ett förvaltarfrihetsbevis. Det gäller till exempel om du ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, om du ska bli fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare för en tidning.

  Du ansöker genom att skicka in namn och personnummer till överförmyndarnämnden. De tar fram ett personbevis och stämplar det för att intyga att det inte finns några registrerade uppgifter om förvaltarskap för dig. 

  Förvaltarfrihetsbevis är gratis.

  Kontakt

  E-post: overformyndarnamnden@karlskrona.se

  Telefon: 0455-30 30 00

  Postadress: 
  Överförmyndarnämnden 
  Karlskrona kommun 
  371 83 Karlskrona

 • Hemtjänst i privat regi

  Karlskrona har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten, "Eget val i hemtjänsten".

  Läs mer och dokument till förfrågningsunderlaget "Eget val i hemtjänsten"