För att andelen cyklister ska öka i kommunen, och för att cyklandet ska hålla i sig även under vintertid, krävs det att Karlskrona kommun kan erbjuda väl underhållna cykelvägar även under denna tid på året.

Det finns olika metoder för att göra cykelvägar framkomliga även vid kyla och snöfall. En vinter i Karlskrona kan uppträda väldigt varierat vilket kräver flexibilitet i väghållningen. En del vintrar kräver mindre underhåll av cykelvägarna medan andra år kräver en mer omfattande organisation. Nedan följer en beskrivning av nuvarande driftrutiner av cykelvägar vintertid för Karlskrona Kommun.

Rutiner

I Karlskrona kommun finns det i dagsläget tre större öppningsstråk vilka prioriteras först vid behov av vinterunderhåll. Dessa stråk är Verkö mot centrum, Bastasjö mot centrum och Rosenholm mot centrum. Därefter följer övriga cykelvägar. Öppningsstråkens prioritering baseras på att dessa stråk har en stor andel cyklister och löper förbi flera målpunkter kopplade till barn och föräldrar med barn, exempelvis skola och förskola.

Karta över prioriterade områden, pdf

Inringning av beredskapspersonal för vinterunderhåll av cykelvägarna sker i direkt anslutning till åtgärder på det stora vägnätet för motortrafik. Bedömningen av vilka åtgärder som ska sättas in, och när åtgärder ska sättas in, görs av gatuavdelningens arbetsledare i beredskap.

Kommunen har avtal med SMHI och får löpande väderprognoser och indikationer på väderförändringar. Kommunen har också tre stycken strategiskt placerade ”vägpuckar”. Vägpuckarna kan sitta i vägen eller under broar. De samlar in information och lämnar prognoser för klimatet på körbanan, vilket ger god kännedom om när åtgärder behöver sättas in. Puckarna finns i dagsläget inte placerade i någon cykelbana.

Under vinterhalvåret ses kommunens maskinpark över dagligen och förbereds för att maskinerna ska kunna kopplas in direkt vid behov.

Kommunen har i dag tre mindre lastmaskiner vilka är de som sätts in först för att ploga och grusa. Dessa kan alla sättas in samtidigt för att täcka upp de prioriterade stråken. Vid kraftigt snöfall sätts större traktorer in för snöröjning.

Halkbekämpning

De åtgärder som utförs på gång- och cykelvägnätet är snöplogning och sandning/grusning med 2/5 rundtumlad flis/bergkross. Den rundtumlade flisen är saltblandad vilket gör att de enskilda kornen löper mindre risk för att snö och is fastnar på dem, vilket förbättrar halkbekämpningen och gör att den håller över tid. Den rundtumlade flisen ger en långverkande effekt av halkskyddet och vid svarthalka kan flisen ligga och verka hakbekämpande i flera månader. Vid kontinuerligt snöfall och plogning behöver däremot ett nytt lager flis läggas på. Att flisen är rundtumlad innebär att den generellt är snällare mot cykeldäcken och minskar risken för punktering.

Tidigare har kommunen använt 0/8 naturgrus, men tagit beslutet att överge naturgrusen på grund av önskemål om att Sverige generellt sett ska spara och bevara grusåsar.

Vid plogning av bostadsgator med mera kan det uppstå vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet på dessa ställen ligger på varje berörd fastighetsägare.

Barmarksunderhåll

Efter vinterperioden sker sandupptagning efter samma prioritering som halkbekämpningen. Sandupptagning påbörjas så snart som möjligt när vintersäsongen är över. Gång- och cykelvägarna sopas även vid behov efter lövfällning på hösten.

Väghållare

Olika vägar har olika väghållare. Väghållaren av vägen är med få undantag den som ansvarar för underhåll och åtgärder längs sträckan. Kommunen är ansvarig för vinterväghållningen på de kommunala vägarna.