varldsarvsfestival.jpg

Världsarvet 20 år

24 oktober – 4 november klockan 10.00-15.00

Hotade världsarv

Fotoutställning av Wikimedia och UNESCO som en del av kampanjen #Unite4Heritage och som visar vårt gemensamma kulturarvs rikedom och mångfald. Utställningen belyser kulturarvets skönhet och skörhet, och syftar till att bevara och sprida den för kommande generationer.

KulturPaletten presenterar världsarvet

Den dagliga verksamheten KulturPaletten ställer ut målningar, skulpturer och faktakort om världsarvet Karlskrona.

Walking Backwards (Birger´s Walk) 2018

En film av Julie Poitras Santos i samarbete med Konst i Blekinge. Lokaliserad i en repslagarbana i Karlskrona från 1600-talet, tar Walking Backwards (Birgers Walk) sin form i en video som flätar samman bilder av performancekonstnärer i en repslagarbana och det omkringliggande landskapet i södra Sverige. Sited in a 17 c rope walk in Karlskrona, Repslagarbanan, Walking Backwards (Birgers Walk) takes the form of surrounding landscape of southern Sweden. 

Sång och fiol: Astrid Selling
Ljudinspelning: Dan Setthammar
Dansare slängpolska: Peter Svensson, Maria Persson 

Skapad i samarbete med:
Konst i Blekinge, AiR Blekinge
Kulturcentrum Ronneby Konsthall
Repslagarbanan Karlskrona
Inter Arts Center, Malmö

Se övrigt festivalprogram karlskrona.se/varldsarvsfestivalen

Blekingar

9 juni - 26 augusti

På initiativ av Sveriges Konstföreningars Riksförbund Blekinge föddes idén om ”Blekingar”, en jurybedömd utställning. Utställningarna skulle ske årligen och i samarbete med de allmänna konstföreningarna i de fem huvudorterna i Blekinge.

”Blekingar” startade i Sölvesborg 1982 och året därefter var det Karlskrona konstförenings tur att agera som värd. Den jurybedömda utställningen var en inkörsport för många konstnärer. En anledning var att om en konstnär hade blivit antagen två gånger ledde det till att konstnären var berättigad till utställnings-ersättning. 2004 valde styrelsen för Sveriges Konstföreningar Blekinge att göra ”Blekingar” till en biennal. Utställningen skulle därefter genomföras vartannat år.

Till årets ”Blekingar” har 79 konstnärer lämnat in verk varav 37 st personer antogs med sammanlagt 67 verk. De sökande ska ha någon form av anknytning till Blekinge. I år är det 10 år sedan Karlskrona konsthall etablerade sig här och då var ”Blekingar” också sommarutställning.

Årets jury: Emma Karp-Lundström, konstnär. Bo Nilsson, Sveriges konstföreningar, distrikt Blekinge. Lena Olsson, Karlskrona konstförening.

Arrangör: Karlskrona konstförening, Sveriges konstföreningar Blekinge i samarbete med kultur- och upplevelseavdelningen, Karlskrona kommun.

Pressvisning: torsdagen den 7 juni klockan 13.00
Vernissage: lördagen den 9 juni, invigning klockan 13.00

In English


The Blekinge chapter of the National Association of Swedish Art Societies was the driving force behind the idea for “Blekingers,” a juried exhibition. The exhibitions were to take place annually and would be arranged in collaboration with the public art associations of the five main towns in Blekinge.

The first “Blekingers” exhibition was held in Sölvesborg in 1982, and the following year it was the Karlskrona Art Association’s turn to host the event. The juried exhibition was a gateway for many artists. One reason for this was that if an artist’s work had been accepted twice, he or she became eligible for exhibition compensation. In 2004, the Board of Directors of the Blekinge chapter of the National Association of Swedish Art Societies moved to make “Blekingers” a biennial event. Thereafter, the exhibition was to be held every two years.

Seventy-nine artists submitted work to this year’s “Blekingers.” Sixty-seven works by 37 artists were accepted to the exhibition. Applicants must have some sort of connection to Blekinge. This year marks 10 years since the establishment of the Art Exhibition Hall of Karlskrona City. “Blekingers” was the summer exhibition that year, as well.

This year’s jury: Emma Karp-Lundström, artist. Bo Nilsson, the National Association of Swedish Art Societies, Blekinge chapter. Lena Olsson, the Karlskrona Art Association.   Organizer:  The Karlskrona Art Association and the National Association of Swedish Art Societies (Blekinge chapter), in cooperation with Culture and Experiences of Karlskrona Municipality.

 

The Weather diaries
Sarah Cooper, Nina Gorfer

8 April - 10 juni (Fredikskyrkan)

"The Weather Diaries" är en estetisk och metaforisk utställning som avviker från det konventionella språket inom mode. Den utforskar inspiration och är en kreativ drivkraft med kulturell identitet.

Konstnärsduon Sarah Cooper och Nina Gorfer granskar den oundvikliga effekt som isolering, naturens och vädrets makter har på miljö och människor på Island, Grönland och Färöarna.

Sarah Cooper och Nina Gorfer var kuratorer för 2014 års Fashion Biennale i Frankfurt, Tyskland. Utställningen The Weather Diaries blev resultatet av detta samarbete och har sedan dess turnerat runt om i Europa, USA, Asien och nu direkt från Textilmuseet i Borås kommer en del till Fredrikskyrkan i Karlskrona.

Sarah Cooper har sina rötter i USA och Nina Gorfer är född i Österrike. I dag är de verksamma och boende i Göteborg och Berlin. De träffades på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och har sedan dess haft ett nära samarbete.

Sarah Cooper och Nina Gorfers arbeten är inspirerade av den berättande traditionen inom fotograferingen med rötter i 1700- och 1800-talets måleri. Till skillnad från de fotografer som väntar ut rätt ögonblick så iscensätter och regisserar Cooper och Gorfer sina bilder. I nära samarbete med personen de porträtterar fångar de det immateriella och gestaltar de historier, fabler och myter som uppstått ur mötet.

Sarah Cooper och Nina Gorfer visar på ett kreativt mod och nyskapande samt förmedlar något av det som så många trollbundits av på Island, Grönland och Färöarna.

Invigning

Max Dager, kultur- och upplevelsechef, Karlskrona kommun inviger tillsammans med kontraktsprost Pamela Garpefors utställningen söndagen den 8 april klockan 18.00 i Fredrikskyrkan. Konstnären Sarah Cooper medverkar vid invigningen tillsammans med modeskaparen Steinnun Sigurdardóttir.

Öppet dagligen klockan 09.00-17.00 med reservation för ändringar.

Arrangör: Karlskrona kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Karlskrona konsthall i samarbete med Fredrikskyrkan, Svenska kyrkan.

Läs mer på Sarah Coopers och Nina Gorfers webbplats 

In English

"The Weather Diaries" is an aesthetic and metaphoric exhibition that deviates from the conventional language of fashion. It explores inspiration and is a creative force with cultural identity. The artistic duo Sarah Cooper and Nina Gorfer examines the inevitable effect that isolation, and the powers of nature and weather have on the environment and the people of Iceland, Greenland and the Faroe Islands.

Sarah Cooper and Nina Gorfer were curators for the 2014 Fashion Biennale in Frankfurt, Germany. The Weather Diaries exhibition was the result of this collaboration and has since toured Europe, USA, Asia, and now, straight from the Textile Museum in Borås, comes a part of it to the Fredrik Church in Karlskrona.

Sarah Cooper has American roots, and Nina Gorfer is born in Austria. Today, they work and live in Gothenburg and Berlin. They met at the Academy of Design and Crafts in Gothenburg and has since then had a close working relationship.

Sarah Cooper and Nina Gorfer’s works are inspired by the storytelling tradition within photography with roots in 18th and 19th century painting. As opposed to photographers who wait for the perfect moment, Cooper and Gorfer stage and direct their pictures. In close collaboration with the portrait subject, they capture the immaterial and express the stories, fables and myths that arose from the meeting.

Sarah Cooper and Nina Gorfer show creative courage and innovation as well as convey something of what has spellbound so many in Iceland, Greenland and the Faroe Islands.

Max Dager, from Culture and Leisure Administration of the municipality of Karlskrona, opens the exhibition together with Rural Dean Pamela Garpefors at the Fredrikskyrkan on Sunday, April 8 at 18.00. Artist Sarah Cooper attends the opening together with fashion designer Steinnun Sigurdardóttir.

Fredrikskyrkan is open every day, 08.00 - 19.00.

Permanenta utställningar

  • Langemarks balkong

    Karlskronakonstnären Erik Langemark donerade 176 konstverk till Karlskrona kommun år 1994 och kort tid därefter ytterligare 16 stycken. Ett urval ur samlingen av totalt 192 konstverk visas kontinuerligt i salongens övre plan. Under ett halvt sekel skildrade Erik Langemark stadsmiljön i Karlskrona. Det blev till en unik samling. 

Kommande utställningar