Syftet med stödet är att stödja det ideella föreningslivet som på grund av inställda arrangemang drabbas hårt av intäktsbortfall. Föreningslivet är viktigt för kommunen och stödet kan bidra till att det finns ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin. 

Stödet riktas till både hembygdsföreningar samt kultur- och idrottsföreningar. Stöd beviljas på max 30 000 kronor, men enskilda bedömningar kan göras om beloppet överstiger denna summa.

Vem kan söka stöd?

För att kunna söka stödet gäller kommunens allmänna villkor för ideella föreningar, vilka är att föreningen ska:

 • ha sitt säte och bedriva sin verksamhet inom Karlskrona kommun
 • bedriva en verksamhet som präglas av demokratiska värderingar och är öppen för alla
 • ha stadgar som godkänts av föreningens årsmöte
 • ha en vald styrelse

Utöver dessa villkor gäller följande särskilt framtagna kriterier. Stöd kan ges till förening vars arrangemang:

 • ställs in på grund av restriktioner, rekommendationer och regler gällande coronaviruset under perioden 12 mars-31 augusti 2020.
 • inte redan beviljats stöd eller kompenseras genom andra bidrag/beslut från Karlskrona kommun, exempelvis arrangemangsbidrag (se nedan). 

Detta gäller vid tidigare beviljat arrangemangsbidrag

Förening/aktör som tidigare beviljats arrangemangsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen omfattas av det bidragets riktlinjer kring subventionering och återbetalning:

 1. Föreningar som erhållit arrangemangsbidrag har möjlighet att flytta fram planerat arrangemang till senare under 2020 och behålla beslutat bidrag.
 2. Föreningar som tvingats ställa in arrangemang på grund av allmänna restriktioner för att minska spridningen av coronaviruset krävs bara på återbetalning av den del av bidraget som inte kan verifieras som redan uppkomna kostnader för planeringen av arrangemanget.

Stöd ges främst för:

 • kompensation för bortfall av intäkter för barn och ungdomsarrangemang
 • kompensation för intäktsbortfall i samband med inställda publika arrangemang där föreningen står som arrangör.
 • kostnadstäckning för uppkomna kostnader i samband med planerandet av arrangemang, till exempel avtal som inte går att bryta och inbetalade avgifter

Stöd ges inte för:

 • löner och arvoden
 • driftskostnader 
 • uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal
 • kostnader som inte har någon koppling till coronaviruset

Vid frågor, kontakta

Landsbygdsutvecklare Ann-Marie Nordström:
Telefon: 0455-30 30 52
E-post: ann-marie.nordstrom@karlskrona.se

Fritidssamordnare Sara Persson:
Telefon: 0455-30 43 05
E-post: sara.persson@karlskrona.se

Ansökan är stängd. Sista dag för ansökan var den 28 maj 2020. Ansökningarna hanteras skyndsamt för att vi ska kunna ge ett så snabbt svar som möjligt.