Föreningslivet är viktigt för kommunen och syftet med stödet är att medverka till att det finns ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin.  

Föreningar kan få stöd för intäktsbortfall som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler gällande coronaviruset under perioden 12 mars-31 augusti. Stöd beviljas på max 30 000 kronor, men enskilda bedömningar kan göras om beloppet överstiger det. 

Vem kan söka stöd? 

För att kunna söka stödet gäller kommunens allmänna villkor för ideella föreningar, samt att  

 • föreningen kan verifiera sitt faktiska och prognostiserade intäktsbortfall genom jämförande statistik och resultatrapport för samma period 2019 och 2020  
 • föreningen inte redan har fått bidrag från Karlskrona kommun för uteblivna intäkter för egna arrangemang eller för minskad uthyrning med anledning av coronapandemin. 

Stöd ges främst för 

 • intäktsbortfall som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler gällande coronaviruset under perioden 12 mars-31 augusti 2020  
 • driftkostnader för att säkra grundläggande funktionalitet. 

Stöd ges inte för 

 • löner och arvoden 
 • uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal 
 • kostnader som inte har någon koppling till coronapandemin 
 • kostnader för reparationer, underhåll eller förbrukningsartiklar. 

Kompletterande handlingar 

Vid fördelningen av stödet gör kommunen en uppskattning av intäktsbortfallets koppling till driftkostnaderna och en samlad bedömning utifrån föreningens ekonomiska läge. Därför ska följande underlag bifogas i självservicetjänsten för att ansökan ska vara komplett: 

 • Årsredovisning
 • Verksamhetsplan beslutad på årsmötet eller av styrelsen
 • Driftkostnader och bruttointäkter ska styrkas med bokfört resultat från de tre senaste åren 

Ansökan är stängd. Sista ansökningsdag var tisdagen den 29 september.