Syftet är att stödja det ideella föreningslivet som på grund av uteblivna hyresintäkter drabbas hårt av intäktsbortfall. Föreningslivet är viktigt för kommunen och stödet kan bidra till att det finns ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin.

Stödet riktas till föreningar med egenägda samlingslokaler, föreningslokaler eller anläggningar. Stöd beviljas på max 30 000 kronor, men enskilda bedömningar kan göras om beloppet överstiger denna summa.

Vem kan söka stöd?

För att kunna söka stödet gäller kommunens allmänna villkor för ideella föreningar, samt att föreningen:

 • Har beviljats lokalbidrag under 2019 eller 2020 av kultur- och fritidsnämnden.
 • Kan verifiera sitt faktiska och prognostiserade intäktsbortfall genom jämförande statistik och resultatrapport för samma period 2019 och 2020.
 • Inte redan har beviljats kompensation genom andra extra insatta stöd från Karlskrona kommun med anledning av coronapandemin.

Stöd ges främst för:

 • Intäktsbortfall som beror på minskad uthyrning som kan härledas till restriktioner, rekommendationer och regler gällande coronapandemin under perioden den 12 mars till och med den 31 augusti 2020.
 • Bidragsberättigade driftskostnader (enligt nedan) för att säkra grundläggande funktionalitet.

Stöd ges inte för:

 • Löner och arvoden.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Kostnader som inte har någon koppling till coronapandemin.
 • Kostnader för reparationer, underhåll eller förbrukningsartiklar.

Kompletterande handlingar

Stödet bygger på en uppskattning av intäktsbortfall jämfört med tidigare års hyresbeläggning och en samlad bedömning av föreningens ekonomiska läge. Därför ska följande underlag scannas in och laddas upp i självservicetjänsten för att ansökan ska anses vara komplett:

 • Årsredovisning.
 • Verksamhetsplan beslutad på årsmötet eller av styrelsen.
 • Driftkostnader och bruttointäkter ska styrkas med bokfört resultat från de tre senaste åren.

Bidragsberättigade driftkostnader är:

 • Arrendekostnad.
 • Fastighetsförsäkring.
 • Myndighetsavgifter.
 • Renhållning.
 • Sotning.
 • Vatten och avlopp.
 • Värme och el.

Ansökan om extra lokalbidrag är stängd, sista ansökningsdag var den 1 september.