Webb_Bild_Medborgarundersökning SCB försättsblad utfall.jpg

De områden som undersöks är: 

  • hur kommunen är som en ort att leva och bo på (Nöjd-Region-Index, NRI)
  • hur kommunen klarar sina uppgifter (Nöjd-Medborgare-Index, NMI)
  • hur medborgarna ser på sina egna möjligheter till inflytande (Nöjd-Inflytande-Index; NII)

Resultat 2018

2018 hade undersökningen en svarsandel på 40 procent (en procentandel mer än 2017). Den sammanlagda svarsandelen för de 111 kommuner som deltog 2018 var 41 procent. 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. 

  • Upp till 40: Inte godkänt
  • 40 och över: Godkänt
  • 55 och över: Nöjd
  • 75 och över: Mycket nöjd

Karlskrona kommun som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index blev 63 (= Nöjd). 
NRI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 62. 

De faktorer som ingår i indexet NRI är Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter, Kommu-nikationer, Fritidsmöjligheter, Trygghet, Arbetsmöjligheter, samt Bostäder. 

Därutöver ingår indexet Rekommendation som fick betygsindex 68, vilket här innebär att 49 procent av medborgarna i kommunen starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 14 procent vill avråda från det.

Karlskrona kommuns verksamheter (Nöjd-Medborgare-Index, NMI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index blev 55 (= Nöjd). 
NMI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen under 2018 blev 56. 

De verksamheter som ingår i indexet NMI är Räddningstjänsten, Vatten och avlopp, Renhåll-ning och sophämtning, Förskolan, Gymnasieskolan, Kultur, Grundskolan, Idrotts- och mot-ionsanläggningar, Miljöarbete, Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer samt indexet Bemötande och tillgänglighet.

Inflytandet i Karlskrona kommun (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index blev 41 (= Godkänt). 
NII för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen under 2018 blev 42. 

De faktorer som ingår i indexet NII är Information, Förtroende, Kontakt samt Påverkan.

Läs hela undersökningen och se tidigare undersökningar

Resultatet presenteras i en rapport med tabeller, matriser och jämförelsetal. 

Rapport medborgarundersökningen 2018, pdf 1 MB

Rapportbilaga medborgarundersökningen 2018, pdf 15 MB

Tabell- och diagrambilaga medborgarundersökningen 2018, pdf 771 kB

Resultat från tidigare undersökningar och från andra kommuner presenteras på Statistiska centralbyråns webbplats.

www.scb.se/medborgarundersokningen

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, vilket betyder att den som svarar inte behöver ha egna erfarenheter av exempelvis skolverksamheten för att ge sin bild av den.

I undersökningen kan kommunen jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar. Karlskrona kommun har deltagit i undersökningen från 2006. 

Undersökningen gjordes via en postenkät som skickades till ett urval av medborgare i åldern 18-84 år i kommunen, totalt cirka 1 200 personer. Datainsamlingen pågick under tiden 23 augusti till 5 november 2018. 

Är du en av dem som svarat på undersökningen? 
Stort tack för din medverkan!