Händer håller samman två vita pusselbitar i motljus mot fönster

Under hösten 2019 deltog socialförvaltningen i en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen via Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Undersökningen görs för att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna och resultatet används sedan för utvecklings- och förbättringsåtgärder.

Enkäten riktade sig till personer som är aktuella inom myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården eller missbruks- och beroendevården.

Majoriteten av brukarna som deltagit i undersökningen är nöjda med kontakten och bemötandet av individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Ett utvecklingsområde som finns är hur  brukaren upplever att hens situation har förbättrats sedan kontakten med socialtjänsten.

Så här genomfördes enkäten

 • Om enkäten

  Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena:

  • Social barn- och ungdomsvård (exkl. familjerätt) 
   - Vårdnadshavare
   - Ungdomar 13 år eller äldre, exkl. ensamkommande
   - Ensamkommande ungdomar 13 år eller äldre
  • Ekonomiskt bistånd
   (det ekonomiska biståndet tillhör Arbetsmarknadsförvaltningen i Karlskrona och omfattas inte i denna rapport) 
  • Missbruks- och beroendevård

  Enkätfrågor

  Enkäten består av åtta frågor; en bakgrundsfråga (könstillhörighet) och sju kvalitetsfrågor (se bilaga). Enkäten är utformad för att täcka in brukarnas synpunkter inom fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. 

  Helhetssyn
  Sammantaget nöjdhet med stödet från socialtjänsten 

  Få kontakt
  Hur lätt det är att få kontakt med socialsekreterare 

  Tydlig information
  Hur lätt det att förstå informationen som socialsekreteraren ger 

  Visar förståelse
  Hur mycket socialsekreteraren visar förståelse för brukarens situation 

  Inflytande
  I vilken utsträckning socialsekreteraren frågar efter brukarens synpunkter på hur situationen ska kunna förändras 

  Påverka hjälp
  Hur mycket brukaren har kunnat påverka vilken typ av hjälp som ges 

  Förbättrad situation
  Hur mycket brukarens situation har förbättrats sedan hen fick kontakt med socialtjänsten

  Enkäten fanns tillgänglig på åtta olika språk; svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

  Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen (träffat en socialsekreterare). Om en besökare var aktuell inom flera enhetsområden och har olika socialsekreterare delades enkäten ut inom varje område, om man till exempel var aktuell inom både barn- och unga och missbruksvården. Enkäten är anonym. 

  Syftet med brukarundersökningen

  Genom att genomföra brukarundersökningar vill förvaltningen få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen vill kunna jämföra resultat år från år men också mellan kommuner. 

  Genomförandet

  Förvaltningen genomförde undersökningen under perioden 2019-09-15-2019-10-15. 

  Vid överlämnandet av enkäten gavs följande information om undersökningen; att brukarens svar är viktigt, att resultatet kommer användas i förbättringsarbetet samt att det är frivilligt att delta. Brukaren fick information om att hen är anonym och att den enskildes svar inte kommer att kunna urskiljas.

  Socialsekreterarna fick instruktioner om att informera och dela ut enkäten till samtliga brukare i slutet på sina besök, även digitala möten och utanför kontoret. Enkäten har besvarats efter besöket och har lagts i en särskild brevlåda i receptionen. De brukare som velat svara senare eller befunnit sig på annan plats har erbjudits portofria svarskuvert.

Resultat brukarundersökning

 • Sammanfattning av resultatet

  Resultatet som helhet för individ- och familjeomsorgen i Karlskrona var följande:

  • 85 % upplever att de är nöjda med det sammantagna stödet de erhållit från förvaltningen (2018 88 %). 
  • 90 % tycker det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms, eller e-post (93 % 2018).
  • 92 % tycker det är mycket eller ganska lätt att förstå informationen som lämnas av socialsekreteraren (95 % 2018).
  • 89 % upplever att socialsekreteraren visar mycket stor eller ganska stor förståelse för deras situation (92 % 2018).
  • 71 % tycker de kunnat påverka mycket eller ganska mycket vilken typ av hjälp de får från socialtjänsten i kommunen (85 % 2018).
  • 70 % anser att deras situation förbättrats mycket eller lite sedan de fick kontakt med socialtjänsten (61 % 2018). 


  Karlskrona genomförde undersökningen 2018 och årets resultat är något sämre än förra året förutom avseende om brukarna upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten. Männen är genomgående mer nöjda än kvinnorna. 

  Avdelningen vuxna uppvisar ett gott resultat för 2019. Avdelningen har ett stort antal ansökningar vilket kan avläsas som att avdelningen har ett gott rykte hos medborgarna vilka självmant väljer att vända sig hit för att få hjälp och stöd.

  Gällande barn och unga behövs åtgärder för förbättring inom särskilt tre områden som sticker ut med ett lägre resultat:

  1. Barn och ungas möjlighet att få kontakt med socialtjänsten.
  2. Uppfattningen hos vårdnadshavare samt barn och unga kring möjligheten att påverka stödet som de får.
  3. Uppfattningen om barn och ungas situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten.


  Den sociala barn och ungdomsvården har under flertalet år haft svårt att möta inflödet och många barn och unga har fått vänta på att få sitt behov av stöd utrett. Brukarundersökningen speglar behovet av snabbare och tidigare insatser där den enskilde har större möjligheter att påverka det stöd som erbjuds.

  Områdena är av stor betydelse för den enskilde och omfattas av socialförvaltningens strategiarbete kring förbättringar.

 • Hela redovisningen av enkäten