Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar för att till exempel utveckla mobilapplikationer.

Geodata

Geografisk data innehåller förskolor, skolor och gymnasium i Karlskrona kommun.

Miljödata

Miljödata innehåller kartor och mätdata som Karlskrona kommun tagit fram i syfte att beskriva miljösituationen inom kommunen.

 • Miljödata

  Miljödatan innehåller data från regional och nationell miljöövervakning och syftar till att visa miljösituationen i kommunen.

  Mätning av luftkvalitet i Karlskrona

  Karlskrona kommun genomför partikelmätning (Pm10) för att registrera och kontrollera luftkvaliteten. Alla partiklar mindre än 10µm registreras. Det finns två luftmätare, en i Lyckeby och en i Karlskrona centrum.

  Luftkvalitet, Lyckeby

  Luftkvalitet, Karlskrona centrum

  Kontaktperson: Kenneth Gyllensting, kenneth.gyllensting@karlskrona.se

  Gröna nyckeltal
  Sveriges ekokommuner har gemensamt valt ut ett antal nyckeltal för att följa om utvecklingen inom valda områden går mot hållbarhet.
  1. Koldioxidutsläpp, ton/invånare.
  2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år.
  3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, i procent.
  4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, i procent.
  5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, i procent.
  6. Andel skyddad mark och vattenområden, i procent.
  7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/invånare.
  8. Tungmetaller i avloppsslam (bly, kadmium, kvicksilver), mg/kg TS.
  9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, i procent.
  10. A - Transportering för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare
  B - Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare
  11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, i procent.
  12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, i procent.

  http://sekom.miljobarometern.se/karlskrona 

  Kontaktperson: Kenneth Gyllensting, kenneth.gyllensting@karlskrona.se 
  Publiceringsdatum: 2015-04-01

Trafik- och parkeringsdata

Trafikdata innehåller väg- och trafikrelaterad data som Karlskrona kommun samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

 • Trafik- och parkeringsdata

  Körschema för service av gator på Trossö

  Endast de vägar som har parkeringsrestriktioner viss tid i veckan är inkluderade i listorna, de med konstant parkeringsförbud eller de som inte har några restriktioner är alltså inte med.

  Körschema för service av gator på Trossö, Excel-fil.

  Kontaktperson: Claes Persson, claes.persson@karlskrona.se
  Publiceringsdatum: 2015-04-02

Nyckeltal från Kolada

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada.