Öppna data

Öppna data från Karlskrona kommun ska göra data från kommunen fritt tillgänglig för alla. Målet med öppna data är att ge så många som möjligt tillgång till kommunens data på ett enkelt sätt.

Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar för att t.ex. utveckla mobilapplikationer.

Geodata

Geografisk data innehåller förskolor, skolor och gymnasium i Karlskrona kommun.

Miljödata

Miljödata innehåller kartor och mätdata som Karlskrona kommun tagit fram i syfte att beskriva miljösituationen inom kommunen.

 • Miljödata

  Miljödatan innehåller data från regional och nationell miljöövervakning och syftar till att visa miljösituationen i kommunen.

  Mätning av luftkvalitet i Karlskrona

  Karlskrona kommun genomför partikelmätning (Pm10) för att registrera och kontrollera luftkvaliteten. Alla partiklar mindre än 10µm registreras. Det finns två luftmätare, en i Lyckeby och en i Karlskrona centrum.

  Luftkvalitet, Lyckeby

  Luftkvalitet, Karlskrona centrum

  Kontaktperson: Kenneth Gyllensting, kenneth.gyllensting@karlskrona.se

  Gröna nyckeltal
  Sveriges ekokommuner har gemensamt valt ut ett antal nyckeltal för att följa om utvecklingen inom valda områden går mot hållbarhet.
  1. Koldioxidutsläpp, ton/invånare.
  2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år.
  3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, i procent.
  4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, i procent.
  5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, i procent.
  6. Andel skyddad mark och vattenområden, i procent.
  7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/invånare.
  8. Tungmetaller i avloppsslam (bly, kadmium, kvicksilver), mg/kg TS.
  9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, i procent.
  10. A - Transportering för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare
  B - Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare
  11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, i procent.
  12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, i procent.

  http://sekom.miljobarometern.se/karlskrona 

  Kontaktperson: Kenneth Gyllensting, kenneth.gyllensting@karlskrona.se 
  Publiceringsdatum: 2015-04-01

Trafik- och parkeringsdata

Trafikdata innehåller väg- och trafikrelaterad data som Karlskrona kommun samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering.

 • Trafik- och parkeringsdata

  Körschema för service av gator på Trossö

  Endast de vägar som har parkeringsrestriktioner viss tid i veckan är inkluderade i listorna, de med konstant parkeringsförbud eller de som inte har några restriktioner är alltså inte med.

  Körschema för service av gator på Trossö, Excel-fil.

  Kontaktperson: Claes Persson, claes.persson@karlskrona.se
  Publiceringsdatum: 2015-04-02

Nyckeltal från Kolada

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada.

Kontakt

Fredrik Sjölin

Utvecklingschef IT