Färre i arbetsför ålder skapar utmaningar inom många välfärdsområden att uppnå förväntade resultat och servicenivåer. Mer nytänkande kommer att krävas, både kring vad, hur och när service ges. Karlskrona kommun kommer att behöva förbättra kommunikationen gentemot kommuninvånarna gällande deras förväntningar på den kommunala servicen. Hur ska kommunens budget fördelas när förutsättningar i samhället ändras, och förväntningar förändras?

Analyser indikerar att kommunens intäkter via skatter kommer minska i framtiden. För att säkra en god välfärd i Karlskrona, som möter medborgarnas förväntningar och behov, behöver kommunen tänka nytt och nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas. Kommunen måste möta utmaningar kring att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv kommun att leva i. Detta kräver att tillgängligheten till bostäder och jobb säkerställs, samt att det råder ett företagsvänligt klimat i regionen. 

Kommuninvånarnas tillit till kommunala omsorgsverksamheter minskar allt mer. Bland annat minskar tilliten till skolan som utbildningsverksamhet. Likaså minskar tilliten mot läkare och andra yrkeskårer inom hälsa och omsorg. Ny teknik kan vara ett hjälpmedel för Karlskrona kommun, liksom resterande myndighetssverige, att möta detta växande problem. Medborgardialoger, samråd samt tillgång till verksamheter via digitala tjänster är sätt att på nytt skapa tillit och öka transparensen. Men, då krävs rätt förutsättningar och att alla har lika tillgång till den nya tekniken.

Utmaningar och möjligheter

Kompetensförsörjning

Ett mer ansträngt ekonomiskt läge kan påverka rekryteringsmöjligheterna i den kommunala sektorn de närmaste åren. För att säkerställa tillgången till rätt kompetens i framtiden bör statusen inom samhällsviktiga yrken höjas. På nationell såväl som lokal nivå så måste vi börja tänka nytt kring utbildningar och att få ut välutbildad kompetens snabbare inom samhällsviktiga yrkesgrupper.

I takt med att den åldrande delen av befolkning ökar så måste vi hitta nya sätt att tillvarata seniorers kunskap och erfarenhet. Detta görs redan sporadiskt i viss seniorverksamhet inom omsorg och skola. Att behålla kompetensen ihop med nyrekryteringar kan hjälpa vid resursbrister inom vissa områden. Om kommunen kan koppla detta till mentorskap och coachning skapas stöd för nyanställda, men även för ett livslångt lärande för alla.

Förebyggande arbete

För att senarelägga tyngre, mer krävande, kommunal omsorgsservice behöver kommunen erbjuda allt mer förebyggande service. Äldreomsorgen kan verka förebyggande med hälsa, kost, delaktighet och användning av nya tekniska hjälpmedel. Det skulle öppna möjligheter för medborgarna att leva ett självständigt liv längre, innan hjälp ifrån den kommunala omvårdnadsverksamheten blir nödvändig. Detta ställer dock krav på bra infrastruktur, produkter och tjänster som är lätta att använda, samt en digital kompetens hos omsorgspersonal. 

Nya arbetssätt

Demografiska analyser visar på att liknande resursproblem kan komma att uppstå inom barnomsorg och skolan som i äldreomsorgen. När färre i framtiden ska försörja fler krävs nytänkande för att bibehålla en hög kvalité inom välfärden. Förändrade förutsättningar kräver nya arbetssätt. Kan en ökad digitalisering medföra att administrativa sysslor kan minskas och resurser koncentreras på serviceerbjudandet inom barnomsorgen? Kan administrativa sysslor hos lärare minskas genom att information hanteras på ett effektivare sätt? Coronapandemin har visat att det inom flera verksamheter fungerat bra att jobba hemifrån. Hur utvärderar vi och behåller de goda effekterna som det nya arbetssättet inneburit? 

Så kan Karlskrona kommun arbeta för att hantera välfärdsystemets nya förutsättningar

Säkra välfärdsjobben 

Karlskrona kommun provar redan idag utbildningar för att säkra kompetensförsörjningen inom exempelvis både äldreomsorgen och barnomsorgen. Aktiviteter för att marknadsföra och höja attraktiviteten för välfärdsjobb har aldrig varit så viktig. Kring detta måste kommunen samverka och ställa krav så att rätt utbildningar skapas. 

Tillitsskapande 

Gapet mellan politiker och medborgare måste minskas. En ökad transparens gällande kommunens arbetssätt kan hjälpa till att öka medborgarnas tillit mot offentliga organisationer och politiken. 

Olika former av samlokaliseringar är positivt för tillgängligheten. Integrationscentrum jobbar med en samlokaliserad reception i centrum med dropp-in service och statens servicecenter är ett annat gott exempel. Mobila kontor med socialtjänsten i spetsen skulle kunna vara ett sätt att avdramatisera sociala insatser. 

Medskick 

  • Hur kan kommunen gemensamt hantera utmaningarna som följer välfärdsystemets nya förutsättningar?
  • Det kommer att krävas nya djärva tankar kring nya arbetssätt och en stor förändringsvilja. Den gemensam kommunikation kring vad det kommunala serviceerbjudandet är och vad medborgare kan förvänta sig inom dessa välfärdsområden kommer behöva förbättras. Hur gör ni i er verksamhet för att möta dessa utmaningar?
  • Vilka arbetssätt behöver förändras och hur gör ni det?
  • Nya arbetssätt och att dra nytta av den nya tekniken är nödvändigt för att genomföra denna omställning. Hur kan politiker, tjänstepersoner och verksamheter arbeta tillsammans för att nå effektiva och hållbara lösningar?
  • Vilka interna och externa samverkansformer behövs?

Till toppen