SKR:s rekryteringsrapport visar ett nationellt rekryteringsbehov på 508 000 personer inom välfärden till 2026. Enligt Tillväxtverkets rapport Rätt kompetens till företagen (2018) uppger många företag tillgången till lämplig arbetskraft som det enskilt största tillväxthindret. I Blekinge angav 40 % av tillfrågade företag att tillgången på lämplig arbetskraft utgör ett stort tillväxtproblem. 

Utmaningar och möjligheter

Demografi 

Befolkningsstrukturen påverkar Karlskrona kommuns möjligheter att på sikt bibehålla antalet anställda över tid. Det kommer uppstå utmaningar i att ersätta de kommunanställda som i närtid går i pension med den befintliga befolkningen i kommunen. För att finna lösningar på detta krävs nya arbetssätt, vilket i sin tur ställer krav på ny kompetens.

Attraktiv arbetsgivare och plats

Karlskrona kommun har mycket att erbjuda, men kännedomen om Karlskrona är liten utanför länet. Kommunen behöver profileras och marknadsföras bättre. Studenter och militärer tenderar att flytta till kommunen, men lämna efter avslutade studier och tjänst. Om dessa grupper istället stannar skulle mängden tillgänglig arbetskraft i kommunen snabbt öka. 

Ledarskap

Det formella chefskapet har blivit allt mindre relevant i dagens moderna samhälle. Samtidigt ökar kraven på effektivitet allt mer. Nya former av ledarskap kräver annan kompetens än mer traditionella former.

Snabba omställningar i arbetssätt

Samhället ställer om till nya arbetssätt. Denna utveckling har snabbats på ytterligare då rådande coronapandemi har tvingat stora delar av samhället att tänka nytt. Det innebär att medarbetare som är skolade till att vara flexibla och kunna möta en oviss framtid är särskilt attraktiva – i flertalet sektorer. 

Utbud av utbildningar motsvarar inte behovet

Karlskrona kommun som arbetsgivare har ett stort behov av att ta tillvara på och utveckla den interna kompetensen. Ofta saknas relevanta utbildningar i den omfattning som krävs. Det skapar matchningsproblem inom kommunens verksamheter.

Så kan Karlskrona kommun arbeta för att hantera utmaningar med kompetensförsörjning  

Nya former av kompetensutveckling

En av strategierna i förhållningssättet och ambitionen Karlskrona 2.0 är att kommunen ska vara attraktiv som arbetsgivare. För att uppnå detta krävs nya flexibla arbetssätt, vilket innefattar förändrat synsätt på ledarskap, tillit och arbetskultur i stort. SKR har format nio strategier för att möta kompetensutvecklingen inom kommunen, exempelvis ”använd kompetensen rätt” och ”förläng arbetslivet”. Kommunen behöver analysera och utvärdera dessa för att kunna möta framtida utmaningar.

Samverkan

Karlskrona kommun som arbetsgivare behöver öka möjligheterna för kommunanställda att kombinera utbildningar med en anställning inom kommunen. Ett led i detta kan vara ett utökat samarbete med det lokala näringslivet, högskolan, vuxenskolan och gymnasieskolorna. Företagssamverkan behöver ske på flera nivåer. Dels i olika lokala konstellationer direkt med företag. Men, även i samverkan med statliga institutioner som utvärderar och ger rådgivning för hur bra stöd kan utformas från kommunen. En kombination av SFI och yrkesutbildning kan snabbt få nyanlända in på arbetsmarknaden och skapa ny kompetens i kommunen. 

En annan form av samverkan är den för en större arbetsmarknadsregion. Läs mer under den kommunala trendeen global påverkan

Nya former av ledarskap 

Nya arbetssätt och nya generationer kräver en annan typ av ledarskap än det traditionella. Hur kan kommunen ta tillvara på de medarbetare som visa intresse och fallenhet för ledarskapet? Äldreförvaltningen har arbetat framgångsrikt med traineetjänster för att locka till enhetschefstjänster inom verksamheten. 

Att skapa en bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. 

Medskick

  • Vad mer kan kommunen göra för att säkerställa att kompetens hanteras som en nyckelfråga för att säkra välfärden?
  • Är ledarskapet i er verksamhet attraktivt och kompetensutvecklande?
  • Hur kan matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättras?
  • Finns det möjligheter inom kommunen för en kontinuerlig kompetensutveckling bland nuvarande och nya medarbetare?
  • Bör utbudet av gymnasieskolornas utbildningar styras av söktrycket eller arbetsmarknadens behov?
  • Vad kan kommunen göra för att förändra attityden till bristyrken?
  • Vad kan kommunen göra för att förändra kulturen inom de yrken som förknippas med starka könsstereotyper?

Till toppen