Idag använder mer än 90 procent av Sveriges befolkning internet. Med denna snabba utveckling följer medborgarnas höjda förväntningar på enkla, snabba och situationsanpassade lösningar och mer utvecklad digital service. Den ökande graden av digitalisering påverkar allt mer var kommuninvånarna väljer att bo, studera och arbeta. Även hur vi umgås och kommunicerar med varandra har ändrats. 

Den digitala utvecklingen medför även risker för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste kommunen kunna erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om, och kunna hantera, de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när samhället blir allt mer digitaliserat. 

Om Karlskrona kommun ska kunna leva upp till sina uppsatta mål att vara en attraktiv plats att bo och leva på måste digitalisering och användandet av ny teknik öka och utnyttjas på nya sätt. För att möta framtida utmaningar i samhället måste ny teknik och nya arbetssätt användas. Dessa måste analyseras och utvecklas centralt för att leda till ett effektivt förändringsarbete.

Utmaningar och möjligheter

Informationshantering

Karlskrona kommun har idag tillgång till allt mer information. Denna information måste användas för att förstå större sammanhang och som hjälpmedel att fatta väl underbyggda beslut. Genom att hantera ny information på ett säkert men delbart sätt skapas nya förutsättningar, och möjligheter, till nya arbetssätt, bättre analys och beslutsstöd. Genom att använda mer av den information som finns i olika verksamhetssystem kan kommunen börja styra och fördela resurser mer effektivt. Vid nya upphandlingar måste fokus vara på system som kan dela information på ett standardiserat sätt. 

Informationssäkerhet

Med digitaliseringen följer fler digitala hot. En säker hantering av data måste därför säkerställas. Detta kräver verksamhetsöverskridande förståelse kring datahantering, klassning av data samt hur kommunen lagrar data. I takt med att kommunen utvecklas måste data och information kunna delas på ett effektivt men säkert sätt. För att hantera de nya möjligheter och utmaningar som datadelning innebär kommer det att finnas stora krav på rätt kompetens centralt och ute i verksamheterna.

Kompetensförflytning

Ny teknik, digitalisering och automatisering skapar behov av nya kompetenser inom kommunens verksamheter. Den traditionella administrationen får nya arbetssätt och hanteras allt mer automatiserat. Detta skapar nya behov av digitaliserade administratörer som kan hantera digitala flöden, kvalitetssäkra och kontrollera automatiserade processer. Verksamhetschefer och HR-funktionen behöver analysera framtida behov och rekryteringar. Att möjliggöra hemortsarbete inom verksamheter där det är möjligt kan vara ett sätt att säkerställa viss kompetens som är svår att hitta lokalt. 

Ledning och styrning

Dagens arbete med mål, måluppfyllelse, indikatorer och resultatuppföljning behöver inkludera den digitala omställningen på ett tydligare sätt. Organisation och budgetprocesser behöver ställas om för att stödja en nödvändig omställning, från en mestadels förvaltande organisation till en ökande behovsdriven utvecklingsorganisation med fokus på serviceleverans. Detta kommer att kräva ledning och styrning som inte enbart fokuserar på kortsiktiga budgetmål. Istället måste kommunen jobba strategiskt målinriktat med snabba, flexibla utvecklingssteg på vägen. 

Innovation

Innovation kopplas ofta till ny teknik och digitalisering. Men, innovation handlar främst om kultur, och en innovationskultur skapas uppifrån. Karlskrona kommun behöver ställa frågan hur kommunen som organisation kan skapa en miljö och kultur där medarbetare och invånare kan involveras? En innovationskultur och process måste skapas, stödjas och ledas från ledningsnivå.

Effektivisering

Karlskrona kommun är idag långt framme i att erbjuda kommuninvånarna en 24-7 service gällande ansökningar/anmälningar om tillstånd. För att klara den framtida tekniska utvecklingen krävs mer kompetens för utveckling. Kommunen behöver utöka de satsningar som görs på den kommungemsamma digitala plattformen, för att möjliggöra effektiv informationsdelning internt och externt. Effektiviseringsarbetet i form av digitalisering och ny teknik behöver bli tydlig i målbeskrivningar, uppföljning och i budgetarbetet. 

Digitalt utanförskap

När den tekniska utvecklingen går allt snabbare så ökar risken för ett ökat digitalt utanförskap. Hur ska kommunen hantera service till de invånare som inte är digitala? När kommunens digitala tjänster skapar ett resursutrymme för handläggarna, i form av tid, kan de erbjuda mer riktad service genom till exempel personliga möten. En personlig service blir en viktig faktor för denna grupp, via till exempel bibliotek, servicebutiker och omvårdnadsboende. 

Så kan Karlskrona kommun arbeta för att hantera större krav på kommunal utveckling

Förhållningssättet och ambitionen Karlskrona 2.0 syftar till att förflytta vår organisation från en traditionellt förvaltande till en mer uvecklings- och innovationsdriven organisation. Att kommunen vågar testa och inte vara rädd för förändringar. Då blir det viktigt att ifrågasätta påståenden som ”så har vi alltid gjort”. Processkartläggningar skapar förutsättningar att granska oss själva och ifrågasätta gamla tillvägagångssätt. Då kan verksamheter skapa förutsättningar att prata med andra, jämföra olika arbetssätt och i vissa fall även möjliggöra automatisering. 

Utbildning 

Tjänstedesigners utbildas brett utifrån SKR:s innovationsguide vilket över tid skapar en bred kunskapsgrund inom organisationen kring utvecklingsmetodik. Detta öppnar möjligheten för kompetensförflyttning från förvaltande till en mer utvecklande och innovativ organisation. Kommunen utvecklar eget där det är försvarbart och effektivt, till exempel incident och analyssystemet för lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet). Där samlas data in säkert, delas med berörda och presenteras på olika sätt beroende på målgrupp. 

Informationshantering och delning av data

Arbetet med Karlskronas digitala tvilling visar hur viktigt det är med delning av data och hur mycket som går att göra i simulering, visualisering, kommunicering, analyser och beslutsunderlag om delning fungerar. Här är Karlskrona redan långt framme i utvecklingen. Arbetet behöver stödjas, ökas och satsas på eftersom det berör platsen Karlskrona och således är större än organisationen Karlskrona kommun.

Effektivitet och transparens

”Elevens resa” är en intern benämning på ett större effektiviseringsarbete som drivs av kunskapsförvaltningen. Det inbegriper hur förvaltningen initialt minskar antalet blanketter och använder digital teknik för effektivare och säkrare hantering av uppgifter mellan vårdnadshavare-skola på ett generiskt sätt. I det längre perspektivet skapas helt nya transparanta kommunikationskanaler mellan kommunen och kommuninvånaren. 

Serviceerbjudande

Bibliotek i kommunen hjälper till att utbilda medborgare i digitala tjänster. Ihop med det nya kundcentret och servicepunkter skapas det nya kontaktplatser där kommunen som organisation kan möta medborgarna och tillhandahålla stöd och hjälp kring våra tjänster. 

Medskick 

  • Hur ska Karlskrona kommun effektivt och säkert använda ny teknik och digitalisering för att utveckla nya arbetssätt inom den kommunala verksamheten?
  • Hur agerar och hanterar din verksamhet behovet av kompetensskiftet analog-digital kompetens? Hur ser rekryteringsstrategin ut? Hur säkrar verksamheten rätt kompetens i framtiden?
  • Vilka behov har din verksamhet kring stöd i utvecklingsfrågor inom ny teknik och digitalisering?
  • Vem driver och äger utvecklingsfrågor i din verksamhet?
  • Hur driver ni innovation i er verksamhet och hur är den kommunalt samordnad?
  • Hur driver ni demokrati och delaktighetsfrågan i er verksamhet?

Till toppen