När hållbarhetsfrågorna får allt större fokus i samhället skapar ett lyckat hållbarhetsarbete förutsättningar att stärka kommunens varumärke och attraktivitet. Det handlar om att skapa bra livskvalité för alla medborgare och besökare i vår kommun.   

Under våren 2020, i början av rådande coronapandemi, gapade plötsligt hyllorna tomma. Detta som en konsekvens av ”just in time” leveranser. Pandemin har tydligt visat behovet av en ökad grad av självförsörjning, både regionalt och lokalt. Behovet av utökad lagerhållning och förstärkt beredskap för extraordinära händelser fanns redan innan pandemin.  

Utmaningar och möjligheter

Ekosystemtjänsterna

Ekosystemtjänster är det naturen redan gör som människor sedan kan dra nytta av. Naturliga lösningar som kan skapa renare luft och vatten, ge mat på tallriken eller motverka katastrofer som översvämningar och skogsbränder. När ett ekosystem rubbas kan det leda till negativa konsekvenser, allt från övergödda vattendrag och insektsdöd till torka och översvämning.

Människor trivs och mår bättre av att bo med närhet till vatten och grönområden. Ekosystemtjänster utgör en naturlig del av stadsplaneringen i allt fler moderna städer. Att låta naturen finnas kvar i staden fyller en rad olika funktioner. Träd med täta lövverk dämpar buller, binder koldioxid och tar upp luftföroreningar. Gröna tak, växtlighet och vattensamlingar förbättrar luften, reglerar temperaturer och gör att vattnet har någonstans att ta vägen vid regn och skyfall. Lägg därtill till upplevelsen av vackra och behagliga miljöer.

Kapacitet i elnätet 

Utmaningar och kraven på elnätet förväntas att öka på grund av bland annat el-transporter, bostadsbyggande, verksamhetsetableringar och ökad elanvändning i stort. De långsiktiga riskerna för kapacitetsbrist måste bevakas och prioriteras. Karlskrona kommun arbetar redan idag med miljövänliga och lokalt producerad el, men omfattningen måste hela tiden utökas. 

Långsiktig hållbarhet 

Hållbarhetsfrågan har kommit att bli starkt förknippad med människors livsstil och värderingar. Ofta präglas inställningen till olika miljöfrågor av individens egen situation. Hur medborgare uppfattar hållbarhetsfrågan skiljer sig ofta mellan generationer, kön, olika socioekonomiska grupper i samhället och var man bor. Insatser som påverkar individens beteende blir därför en viktig del för att nå ett mer hållbart samhälle.

Den offentliga debatten driver hållbarhetsfrågan allt mer mot individens egenansvar. Begrepp som ”köttskam” och ”flygskam” delar upp individer i de som gör rätt och de som gör fel. För att få med alla medborgare i det långsiktiga hållbarhetsarbetet krävs utökade insatser att skapa möjligheter för individen att göra hållbara val i sin vardag, till exempel att nyttja tillgänglig kollektivtrafik, sopsorteringssystem och säkra cykelvägar. 

Så kan Karlskrona kommun arbeta för att ta en central roll i omställningen mot ett hållbarare samhälle

Skydda ekosystemtjänsterna 

När Karlskrona kommun planerar för sin framtida utveckling bör det ständigt finnas en koppling till den biologiska mångfalden. Det kan genomföras genom att medvetet skydda ekosystemstjänsternas leverans till samhället. Det vill säga medvetet skydda luften vi andas, vattnet vi dricker och de växter och djur som vi äter. Hur kan kommunen planera och följa upp bevarandet av ekosystemstjänsterna?  

Möjliggörande för landsbygds- och skärgårdsutveckling

Karlskrona kommun har unika miljöer som kan möjliggöra en fortsatt utveckling inom kommunen. Landsbygd- och skärgårdsutvecklingen är beroende av hållbar utveckling och hållbar infrastruktur för en fortsatt näringsutveckling och goda boendemiljöer. Att utveckla landsbygden är starkt kopplat till att öka graden av lokal självförsörjning.  

Ta tillvara på att invånare och besökare blir alltmer medvetna konsumenter

Är hemester här för att stanna? Karlskronas unika värden kräver omsorg och bevarande, samtidigt förväntar medborgarna sig en modern kommun. Kommunen måste hela tiden utveckla nya strategier som möter invånare och besökares ökande förväntningar på hållbarhet. 

Genom att vara uppdaterad inom kunskapsområdet

Om Karlskrona kommun ska kunna ta en central roll i arbete mot ett hållbare samhälle krävs rätt kunskap i rätt tid. En mer omfattande omvärldsbevakning blir allt viktigare för att skapa goda förutsättningar för framtida samhällsservice i kommunens förvaltningar och bolag.

Medskick

  • Hur bidrar er verksamhet till Karlskronas gröna omställning?
  • Hur kan kommunen arbeta för att bevara de livsviktiga ekosystemtjänsterna?
  • Hur kan kommunen arbeta för att bättre marknadsföra Karlskronas landsbygd och skärgård?
  • Hur kan kommunen förbättra sin attraktivitet och sitt varumärke kopplat till ekologisk hållbarhet?

Till toppen