Figur 1: Visar en översiktlig bild av klimatförändringarna i Sverige. Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för normalperioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden.

Alla utsläpp är lokala, men påverkar klimatet globalt. Karlskrona kommun behöver bidra till att minimera kommunens påverkan på klimatet. Samtidigt måste kommunen ta i beredskap att klimatförändringarna kommer öka framöver.

Coronapandemin har lett till förändrade beteendemönster som påverkat klimatet. När stora delar av samhället stängde ner och resandet avstannade blev effekten att de globala utsläppen minskade. Ett förändrat beteende kan därmed påverka våra miljö- och levnadsvillkor.

Utmaningar och möjligheter

I Karlskrona förväntas lokala effekter av klimatförändringar leda till att havsnivån höjs samt att extremväder i form av kraftiga skyfall, perioder av torka och kraftiga värmeböljor ökar i framtiden. 

Dricksvatten

Karlskrona kommun kan i framtiden få svårigheter att säkerställa dricksvatten till alla kommuninvånare. Lyckebyån är idag Karlskronas primära källa för dricksvatten. Perioder av torka kan leda till att vattenmagasinet sinar och att produktion av dricksvatten försvåras.

Havsnivån höjs

Samhällsplaneringen behöver ta hänsyn till att havsnivån kommer att höjas. Det kommer att skapa nya utmaningar att skydda människor, infrastruktur och byggnader.

Nederbörd

Intensiva skyfall kommer att bli allt vanligare i framtiden. Effekterna kan bli att lokala översvämningar uppstår och avloppsledningsnätet blir överbelastat. I sin tur kan till exempel källare i bostadshus översvämmas. Hårdgjorda ytor såsom vägar, parkeringar och tak kan förvärra effekterna då uppsugningsförmåga hos dessa saknas. Effekterna kan mildras genom att fler grönytor, till exempel gröna tak, skapas. 

Värmeböljor 

Extremtemperaturer har en stor påverkan på människor och riskerar att leda till värmeslag, uttorkning och i värsta fall dödsfall. För kommunens verksamheter innebär det att byggnader som skolor och särskilda boenden behöver anpassas för att kunna säkerställa ett hälsosamt klimat för elever och brukare. Det innebär även påfrestningar för personal som kan behöva anpassningar i arbetet för att inte må dåligt.

Beredskap 

När ovanstående händelser inträffar allt oftare behöver kommunen ha planer för akut beredskap. För flertalet scenarios kan man minimera riskerna, men inte alla extremhändelser. Det kommer att krävas en gedigen beredskap för att kunna möta händelserna i det akuta förloppet.

Så kan Karlskrona kommun arbeta för att hantera lokala effekter av klimatförändringar 

Omställning i verksamheten 

Karlskrona kommun anpassar redan idag flera särskilda boenden för extremväder och har en beredskap för extrema situationer. Samhällsplaneringen kring nybyggnation inbegriper riskerna för framtida klimatförändringar. Det gäller dock inte existerande byggnader i samma utsträckning. 

Strategisk klimatanpassning 

Kommunen ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till klimatförändringarna. Utbildningsinsatser till strategiska funktioner inom respektive förvaltning kan ge specifik kunskap om hur olika risker kan hanteras. I vissa fall kan man förhindra att riskerna utvecklas till olyckor, vilket skulle minska eventuella framtida ekonomiska och mänskliga kostnader.

Medskick

  • Har riskanalyser gjorts utifrån respektive område med utgångspunkt i nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning?
  • Är kommunens dricksvattenförsörjning säkerställd?
  • Kan samhällsstrukturen hantera effekterna av extremväder?
  • Klarar de kommunala fastigheterna värmeböljor?

Till toppen