Pandemin har skapat olika former av handelskrig när länder har bunkrat munskydd och andra medicinska förnödenheter. I förlängningen kan en sådan utveckling leda till att flera länder flyttar hem produktion av olika varor. 

Tendenser till handelskrig kan även skönjas på den digitala marknaden där bland annat USA och Kina diskuterar ägandeskap och rättigheter i en rad frågor. Detta skapar större ovisshet om ägandeskap kring data och datahantering. Då länder har olika lagstiftning för hantering av data ställs det stora krav på säkerhet och hur data lagras. De möjligheter en allt mer digitaliserad värld skapar kräver samtidigt en ökad förståelse för hur samhället och kommunen påverkas. Cyberhot, fejkade nyheter och utveckling av ny teknik är faktorer som på olika sätt kommer att påverka samhället, både på organisatorisk- och individnivå.

Spridningen av covid-19 har på olika sätt påverkat hur vi som medborgare och samhälle förhåller oss till vår omvärld och närvärld. Coronapandemin ändrade förutsättningarna för företag, verksamheter och människor, även i Karlskrona. Omställningen som det lokala samhället, företag, organisationer och enskilda individer har gjort visar på stor innovationsförmåga och kreativitet inom kommunens gränser. 

I Karlskrona finns en global arbetsmarknad i form av stora och små företag, Blekinge tekniska högskola och ett flertal statliga myndigheter som alla är beroende av fungerande globala handelsmönster, kunskap och kompetenser. 

Utmaningar och möjligheter

Informationssäkerhet

Karlskrona har globala kopplingar genom ett stort antal företag och högskolor. Blekinge tekniska högskola har studenter från stora delar av världen. Företag i Karlskrona verkar på den globala marknaden. Med dessa oändliga möjligheter kommer även vikten av beredskap för hot och intrång i kommunens olika system, till exempel vatten och el. 

Krisberedskap

Kommunens verksamheter har på olika sätt påverkats av den pågående pandemin. Leveranser har försenats, vilket har resulterat i behov att hitta nya lösningar och bryta invanda leveranskedjor. Coronapandemin har även visat på vikten av att fundera kring hur vi lagerför utrustning för att snabbt kunna möta oförutsägbara situationer. Scenarioplanering är ett sätt för att möta den osäkerhet som covid-19 fört med sig. Karlskrona kommun behöver analysera hur vi framöver ska förhålla oss till det nya normala. Vilka möjligheter finns det att ändra rutiner vad gäller till exempel resor och möten?

Osäkerheten i vad som händer framöver visar på vikten av att ha en god beredskap i kommunens verksamheter. Hela samhället behöver en bättre beredskap att hantera det oförväntade i framtiden. När ett nytt normaltillstånd uppstår måste kommunen fortsätta tänka långsiktigt och proaktivt. Digitala lösningar kan vara en del av lösningen.

Turism

Karlskrona har fantastiska möjligheter att jobba för att stärka och utveckla besöksnäringen. Skärgården, världsarvsstaden och unika biosfärområden skapar utmaningen att vara en ”lagom” stor turiststad. Pandemin har öppnat upp möjligheten för semester på ”hemmaplan”, vilket skulle kunna ge positiva effekter för turismen även på längre sikt. 

Samarbeten

När protektionismen runt om i världen tenderar att öka, ökar samtidigt vikten av samarbeten med andra städer och länder. Karlskrona har unika möjligheter att bevara och inleda nya samarbeten med städer och länder i Östersjöregionen. Flera städer och länder delar liknande utmaningar. 

Samarbeten för en större arbetsmarkansregion med kopplingar till sydöstra Sverige men även länder runt Östersjön kan rusta Karlskrona kommunen för att bättre klara utmaningar som kommer med olika globala och ekonomiska kriser. 

Så kan Karlskrona kommun arbeta med global påverkan

Strategisk omvärldsbevakning för att kunna skapa större förberedelse

Att arbeta med olika scenarios som en metod till förberedelse inför olika samhällskriser kan förkorta handlingstiden avsevärt vid skarpt läge. Coronapandemin har fått oss att tänka mycket bredare kring krisberedskap. Definition av kris är i förändring och således utvecklas en mer tvärsektoriell beredskap. 

Tänkbara scenarier att arbeta med kan vara lokal livsmedelsförsörjning, lagerhållning av nödvändigt material, personalförsörjning och långvarig ekonomisk lågkonjunktur. 

De finansiella förutsättningarna är i förändring vilket drivs på av de demografiska utmaningarna. Ingen verksamhet är längre helig. Samarbeten utöver kommunkoncernen är nödvändig för att exempelvis kunna möta snabba omställningar på arbetsmarknaden.  

Säkerställa IT-säkerhet 

Arbeta med att säkra IT-säkerhet kring hur kommunen jobbar med sin informationshantering, klassificering och arbetssätt kring tjänster, system och applikationer. Skapa en intern samsyn och strategi framåt. 

Stärka Karlskronas nationella och internationella attraktionskraft 

Arbeta med att upprätthålla och skapa kontakter med länder och städer i vårt geografiska närområde.

Skapa förutsättningar för att stärka arbetsmarknaden och möjliggöra Karlskrona som en attraktiv plats för etablering av företag, myndigheter och turism. 

Medskick

  • Hur arbetar din verksamhet med informationssäkerhet? Har rätt personer tillgång till rätt data och information?
  • Hur säkerställer din verksamhet att alla medarbetare har rätt kompetens, rätt färdighet och verktyg att säkert och effektivt hantera information och data för att kunna utföra sitt uppdrag?
  • Hur kan vi stärka Karlskronas attraktionskraft? För att öka turism, nya etableringar av arbetstillfällen, nationellt och internationellt? Hur kan din verksamhet bidra?
  • Hur övar och förbereder sig din verksamhet för att ha en effektiv och flexibel krishantering? Vad har vi lärt oss av pågående pandemi? Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Till toppen