Lokala företag är beroende av att människor vill bo och leva i kommunen. Kommunens attraktivitet blir därför allt viktigare för att garantera en god kompetensförsörjning.

Genom att utveckla en attraktiv miljö möjliggör kommunen samtidigt ökad inflyttning genom god tillgång på bostäder. Tanken är att företag väljer att investera där arbetskraften finns. De skatteintäkter som genereras möjliggör i sin tur nya investeringar i välfärden vilket ökar attraktiviteten ytterligare. 

Utmaningar och möjligheter

Urbanisering

Urbaniseringen är förhållandevis stor i landet och innebär att allt fler väljer att bo centralt i städerna. Det är främst storstäderna, samt universitets- och högskolestäder som växer. Men, urbaniseringen syns även i en mindre skala då städer och tätorter generellt får fler invånare och landsbygden färre. Denna trend märks även i Karlskrona kommun. Främst beror ökningen på att allt fler utrikesfödda, kvinnor i barnafödande åldrar och ungdomar söker sig till städerna. När allt fler söker sig till kommunens centrala delar skapas nya krav då fler människor och funktioner samlas på en liten yta. 

Bostadsbrist

I Karlskrona, som i många andra städer, är det ingen bostadsbrist för de som har råd utan för de som av olika anledningar inte har möjlighet att välja boende. Därför måste kommunen bryta rådande bostadsstrukturer rent byggmässigt och fokusera mer på allmännyttan. Det kan man uppnå genom att öka funktionsblandningen av boenden och exempelvis bygga om tomma lokaler till hyresbostäder.

Turism

Turismen skapar utmaningar i att vara lagom. Karlskrona kan inte bli en sommarbostad där priserna höjs på boenden som inte befolkas året om. Det skulle göra staden öde och försvåra för invånarna att bo i sin egen stad.

Ett ökat fokus på landsbygden

Både landsbygden och skärgården måste ha tillgång till bra skolor och förskolor. Annars riskerar dessa samhällen att dö ut. Satsningar på landsbygden och skärgården genom bättre fysisk- och digital infrastruktur kan ge mer jämlika möjligheter mellan stad och land/skärgård. Att öka tillgången till fibernätverk möjliggör till exempel för äldre personer att bo kvar hemma längre med hjälp av olika larmsystem och servicetjänster som kräver bra uppkoppling.

Så kan Karlskrona kommun arbeta med förväntningar på en attraktiv livsmiljö för alla

Nyttja läget

Karlskrona kommun skapar genom översiktsplanen förutsättningar för tillväxt, samt möjlighet för kommuninvånarna att leva och verka i attraktiva lägen i Karlskrona. Kommunens varierande landskapstyper ska ses som en styrka för kommunen.

Kommunen måste ta vara på de unika miljöerna med skärgården, staden och landsbygden. Vattnet bör användas som identitetsbärare och attraktionskraft, såväl i centrala staden som på landsbygden, med skärgårdssamhällen och utveckling kring sjöar. Genom att se vattnet som en möjlighet för till exempel transporter, kan Karlskrona profilera sig som "Staden i havet". Karlskrona har möjligheten att ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden i attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv, oavsett ålder.

För att Karlskrona kommun ska kunna ställa krav på exempelvis blandad bebyggelse behöver kommunen äga marken. Därför behöver kommunen köpa in mer mark och satsa på översiktsplanering.

Nya arbetssätt

Kommunen lägger allt större fokus på att skapa olika typer av medborgardialoger både fysiskt och digitalt för att nå ut till alla samhällsgrupper i samhället. Traditionella samråd i sal har bytts ut mot öppna-husdialoger i fast och rullande form samt digitala alternativ. Det finns även diskussioner kring medborgarbudget. På SKR:s hemsida kan du läsa mer om vad medborgarbudget innebär.

Karlskrona kommun arbetar med att bygga upp en visuell tredimensionell modell, en ”Digital tvilling” av kommunen. Den ska till exemepel kunna simulera bebyggelseförslag innan de byggs i verkligheten genom GIS- analyser. En visuell modell skapar en transparens och ökad förståelse i medborgardialoger mellan invånare, tjänstemän och politiker. I framtiden kommer den digitala tvillingen utvecklas till en realtidstvilling och lära sig mönster från andra städer med hjälp av AI-verktyg. Den digitala tvillingen kan då utvecklas till att bli ett verktyg för "självläkande" städer. Det innebär till exempel att staden själv omdirigerar trafik vid olyckor eller anger var det bästa stället att placera ett äldreboende på är.

Våga tänka nytt

En förbättrad tillgänglighet genom utbyggd digital- och fysisk infrastruktur skapar förutsättningar för en mer integrerad och flexibel arbetsmarknadsregion. En hög tillgänglighet ökar attraktionskraft, och främjar kommuninvånarnas möjligheter till ett utvecklande yrkesliv, oavsett om de väljer att bo i eller utanför en tätort.

För att nå målet med 100 000 invånare till 2050 behövs fler bostäder genom förtätning, ombyggnad och nyproduktion i hållbara lägen. Det kommer att krävas att kommunen som organisation är flexibel och vågar utmana tidigare sanningar. Med hjälp av digital teknik och AI-verktyg kan kommunen skapa effektiva verktyg för att effektivisera planeringen.

Medskick

  • Hur kan er verksamhet medverka till förverkligandet av översiktsplanens intentioner?
  • Hur kan kommunen få till ett medskapande förhållningssätt i samhällsbyggandet och ”aktivera” våra invånare?
  • Skulle arbete med en medborgarbudget kunna vara en väg att gå?
  • Hur kan er verksamhet arbeta mer med GIS som en gemensam plattform? Vad behövs för att använda verktyget i er verksamhet? Vilka samverkansvinster finns?
  • Hur kan innehållet i hållbarhetsprogrammet omsättas i er verksamhet? Vilket strategiskt stöd behövs? 

Till toppen