service-dator-original.png

Invånare vill i högre grad än tidigare kunna påverka kommunens utbud och utformning av olika tjänster och har högre krav på tillgänglighet och service. Detta kan exempelvis ses i de krav vissa anhöriga ställer gällande närstående som bor på kommunens omsorgsboende eller i vissa synpunkter som förs fram kring planärenden i kommunen.  

Den starka individualiseringen är en utmaning för välfärdssektorn som måste eftersträva kommunal likställighet. Valfrihet och livskvalitet är markörer för vår nutid, men kommunen måste alltid vara lyhörda och även se till dem som inte skriker högst.  

Vi kan se en försämring av det ekonomiska läget i Sverige de närmsta åren, vilket nu späds på ytterligare på grund av coronapandemin. När den demografiska sammansättningen förändras innebär det för många kommuner att investeringstakten kan komma att behöva ökas. Behoven gäller allt från utbyggnad och bättre anpassad försörjning av vatten och avlopp, sophantering och elförsörjning till nya kommunikationer och resurser till äldreomsorg, LSS och skola på olika nivåer.

Fundera på:

  • Hur balanseras bäst individuella rättigheter och en solidarisk fördelning av välfärdens resurser?
  • Hur kan man öka engagemanget och ansvarstagandet för gemensamma resurser? 
  • Hur påverkas er verksamhet av invånarnas ökande förväntningar?
  • Hur arbetar er verksamhet med att förbättra serviceupplevelsen för invånare med olika förutsättningar?