folkhalsopriset.jpg

Klyftorna mellan olika grupper i samhället har ökat, till exempel mellan äldre och yngre förvärvsaktiva, mellan de som har och saknar arbete, mellan storstad och landsbygd, och mellan inrikes födda och utrikes födda. Inkomstskillnader har ökat liksom skillnader i hälsa och sysselsättning. 

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår, idag har kvinnor i genomsnitt 89 % av mäns lön. Samtidigt som kvinnor har generellt sätt har högre utbildningsnivå än män så har de sämre hälsa, lägre inkomst och är underrepresenterade i ledande positioner.  Tjejer och unga kvinnor tenderar i högre utsträckning uppge att de har nedsatt psykiskt välbefinnande.

Socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden

Polariseringen mellan olika bostadsområden är en tydlig trend i hela Sverige, likaså i Karlskrona kommun. I Karlskrona finns det bostadsområden med relativt höga ohälsotal, hög arbetslöshet och hög andel invånare som får ekonomiskt bistånd av kommunen. I dessa områden bor det en relativt hög andel personer som är utrikes födda. I kontrast finns det bostadsområden inom kommunen där ohälsotalen är relativt sett låga och anknytningen till arbetsmarknaden eller eftergymnasiala studier är hög. 

Socioekonomiska skillnader påverkar trygghetskänslan 

Segregationen kan tydligt ses i kommunens årliga Trygghetsundersökning. Överlag påverkas känslan av trygghet mer av var du bor, snarare än vem du är i termer av till exempel ålder, kön eller födelseregion. I socioekonomiskt mer välbärgade bostadsområden upplever invånarna sig generellt sett mer trygga än i socioekonomiskt mer utsatta områden.

Fundera på:

  • Hur arbetar vi för att minska segregation, utanförskap och polarisering i vår verksamhet?
  • Stor andel unga kvinnor flyttar ifrån mindre orter och städer, medan män i högre utsträckning blir kvar. Vilka negativa konsekvenser ser vi av en sådan utveckling, och vad kan kommunen göra för att motverka den?
  • Hur värnar vi ungas, äldres och särskilt utsatta gruppers mående?
  • Hur kan vår verksamhet arbeta för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden?
  • Hur kan vår verksamhet arbeta med upptäckt och förebyggande kring våld och trakasserier?
  • Hur kan vi arbeta med trygghetsskapande åtgärder för de grupper/områden som upplever sig otrygga i vår kommun?