KLF_IMG_5900_fix.jpg

Bostadsmarknadsenkäten från 2019 angav att i princip alla landets kommuner behöver fler bostäder i någon form de kommande åren. Hyresrätter är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma, följt av bostadsrätter och äganderätter. En utmaning som flera kommuner lyfter är att det saknas utbud av bostäder som är tillgängliga för grupper med låga inkomster eller som har en svag ställning på bostadsmarknaden av andra anledningar. 

De fyra tydligaste faktorerna som kommunerna ange begränsa bostadsbyggandet är: 1) höga produktionskostnader, 2) hårda lånevillkor för privatpersoner, 3) brist på detaljplan på attraktiv mark samt 4) svårigheter för byggherrar att få lån till byggprojekt. 

Bostadsförsörjning för alla

Även i Karlskrona kommun råder ett underskott av bostäder. Det är ett stort tryck på kommunala tomter, det är många som står i kö till det allmännyttiga bostadsbolaget. Det finns även en stor efterfrågan på nya detaljplaner för nya bostäder. I Karlskrona finns det få bostadsrätter i jämförelse med resten av landet, och nybyggnadsprojekten säljer sina lägenheter enligt plan. Bostadsbristen är extra tydlig hos seniorer, studenter och unga personer. 

Fundera på:

  • Hur ser bostadsbehovet ut i vår kommun?
  • Vilka efterfrågar bostäder och hur ser betalningsförmågan ut?
  • I vilken utsträckning är kommunen själv flaskhals för byggandet?
  • Vilka verktyg har vår kommun för att förbättra tillgången på bostäder?
  • Hur arbetar vår kommun med bostadsutbud till särskilt utsatta grupper, till exempel unga, seniorer eller de i behov av skyddat boende?
  • Hur kan bostadsplaneringen motverka samhällets segregation, hur kan vi bygga för alla?