11233976-peaceful.jpg

Låg social tillit kan leda till en försämrad samhällsekonomi, mindre lyckliga invånare och försvårar möjligheterna för en kommun att upprätthålla de demokratiska fundament som samhället är uppbyggt på.

Risker med låg tillit

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Den senaste statistiken tyder dock på att tilliten håller på att minska, framför allt bland yngre i Sverige. Låg tillit riskerar att skapa ett politiskt klimat där ton och inriktning markant ändras. Från ett demokratiskt ideal där samarbete och dialog främjas, så blir politiken istället en arena för maktkamp och populism.

Sverige har historiskt sätt haft en hög tillit mellan människor och ett högt förtroende för den offentliga servicen. Men i takt med att de ekonomiska och sociala skillnaderna i samhället ökar går det även att skönja allt större skillnader i invånarnas värderingar och grad av tillit.

Vissa grupper har en klart lägre tillit än genomsnittet, till exempel unga, lågutbildade och arbetslösa.

När tilliten sviktar minskar tron på demokratin och synen på den offentliga sektorn blir mer negativ. Samtidigt påverkas samspelet mellan människor och gör beslut svårare, långsammare och mer omständliga, vilket i längden leder till ökade samhällskostnader. 

Olika former av medborgardialog 

Karlskrona kommun har ett viktigt jobb att göra för att kommunens medborgare ska känna trygghet och tillit. Kontakten mellan kommunen och dess medborgare har en stor betydelse. Viktiga kontaktpunkter där värderingar och normer skapas är bland annat skolan och arbetsplatsen.

Medborgarnas syn på samhället påverkas av kvaliteten i bemötande, handläggningsförfarande och om beslut är begripliga och upplevs som rättvisa. Medborgarnas upplevelse av tillit ökar genom kommunikation mellan medborgare, organisationer och företag. Att metodiskt arbeta med ökade medborgardialoger och sprida positiva budskap i olika kanaler är en möjlighet att skapa tillit och en ökad känsla av  delaktighet. 

Fundera på:

  • Varför är tillit så viktigt för att ett samhälle ska fungera effektivt?
  • Hur stor tror du tilliten och toleransen är i vår kommun jämfört med andra kommuner i Sverige? Motivera ditt antagande.
  • Vad kan kommunen göra för att öka tilliten?
  • Hur kan er verksamhet arbeta för att stärka den lokala tilliten?
  • Hur påverkas er verksamhet av ett lågt socialt kapital och låg tillit från medborgarna?