CM-MW10110_fix.jpg

Befolkningsförändringarna med fler äldre och fler unga medför att behovet av välfärdstjänsterna ökar. Antalet personer i yrkesarbetande åldrar ökar dock inte alls i samma utsträckning. Många kommuner och landsting har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper, exempelvis lärare, socionomer och sjuksköterskor. 

För att kunna locka till sig och behålla de förmågor som krävs för framtiden behöver kommunen arbeta brett med kommunens attraktivitet. 

Den föränderliga arbetsmarknaden 

Utbildning och kompetens genom hela livet är också föränderligt. Individer kan behöva ställa om sin karriär under livets gång. Utbildningar som erbjuds behöver anpassas till den rådande arbetsmarknaden och den kompetens som efterfrågas. Att internt få till egen kompetensutveckling i form av traineetjänster och mentorskap kan vara ett viktigt verktyg framöver.

Utmaningen står i att anpassa sig till en oviss och föränderlig arbetsmarknad med ändrade kompetensbehov, både för unga som ska in på arbetsmarknaden och för äldre som behöver vidareutveckla sin kompetens. 

Samhälleliga krisers påverkan på arbetsmarknaden 

Coronapandemin som slog till våren 2020 kommer att påverka kompetensförsörjningen på flera sätt. Mycket tyder på en kraftigt ökad arbetslöshet under en längre tid. Behovet av arbetskraft kommer emellertid inte att försvinna, och den demografiska utvecklingen med en växande andel unga och äldre pekar fortsatt mot att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal inom skola, vård och omsorg när konjunkturen väl vänder.

Utmaningen kommer då sannolikt vara att hitta personal med rätt utbildning, kompetens och förmågor.  

Fundera på:

  • Har vi en bra överblick över våra verksamheters kompetens- och rekryteringsbehov? Hur ser vi på framtida kompetens- och rekryteringsbehov, om 3 år, om 5 år?
  • Hur har lärarlönesatsningen från staten påverkat rekryteringen i vår kommun?
  • Har vi problem med rekrytering av vissa yrkeskategorier?
  • Hur arbetar kommunen med att attrahera kompetenser till kommunen?
  • Vilka möjligheter har anställda till intern kompetensutveckling?
  • Finns det traineetjänster och/eller mentorskap i kommunen?
  • Hur tror ni coronapandemin kommer att påverka kompetensförsörjningen i kommunen de närmaste tre åren?