Trend- och omvärldsanalys

Inför budget 2022 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2023-2024.

Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys är ett underlag för verksamhetsutveckling och planering i kommunen som ger inspel till frågan: Hur möter vi möjligheter och utmaningar från vår omvärld på väg mot Vision Karlskrona 2030? Kommunens nämnder och styrelser ska enkelt kunna använda trend- och omvärldsanalysen som ett planeringsunderlag i sin verksamhetsplanering.

Trend- och omvärldsanalysen består av kommundirektörens förord och tre medskick, fem globala trender som är övergripande drivkrafter och nio kommunala trender som påverkar Karlskrona kommun direkt. Till de nio kommunala trenderna finns ett antal punkter som ska fungera som stöd till fortsatt utveckling av arbetssätt att hantera trenden – medskick.

Förord 

Vi har en utmanande och spännande tid framför oss. De globala trenderna påverkar oss på ett kännbart sätt med exempelvis demografiska förändringar där befolkningen i Sverige består av större andel yngre och äldre men allt färre i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på omställning inom välfärdstjänsterna samt en stor rekryteringsutmaning framgent. 

För att gå i takt med den efterfrågan som ställs inom välfärdsuppdraget av invånare, näringsidkare och andra som tar del av kommunens verksamhet är det viktigt att vi erbjuder delaktighet och inflytande vid framtagande av produkter och tjänster. Ständiga förbättringar handlar om att ligga steget före och genom att ta del av spaningar, analyser och jämförelser med andra får vi fram strategier för att utveckla och förbättra en välfärd i framkant.

I samhällsdebatten är trygghet, tillit och integration aktuella utmaningar som kommunen själv inte kan lösa, utan dessa måste hanteras tillsammans med andra samhällsaktörer. En ytterligare utmaning är klimatförändringar som vi tillsammans med andra har ansvar att agera kring för att skapa ett hållbart samhälle. 

Covid-19 kom och ändrade förutsättningarna för företag, verksamheter samt människor och omställningen som samhället har behövt göra har visat på stor innovationsförmåga och beslutsamhet att hantera situationen så bra som möjligt. Pandemin kan inte lämnas okommenterad när vi talar om trendanalys och utmaningar för kommunen de kommande åren. Därför sker en löpande reflektion vilket innebär att Trend- och omvärldsanalysen kan revideras vid behov då vi vet mer kring effekterna av pandemin. 

Vi kan konstatera från erfarenheterna av år 2020 att det finns en fantastisk förmåga att snabbt ställa om utifrån behov och detta ska vi ta med oss i det fortsatta arbetet när Karlskrona kommun gemensamt hittar lösningar för en hållbar välfärd – vi behöver tänka lite annorlunda och våga lite mer samt fokusera på dem som vi är till för.

Nu är det upp till oss alla att med kontinuitet fortsätta omvärldsspaningarna inom verksamheterna, Trend- och omvärldsanalysen ger oss vägledning mot vilka områden vi behöver fokusera på och tack vare stort engagemang samt delaktighet i framtagandet har vi nu en gemensam bild av vägen framåt. 

Carl-Martin Lanér
Kommundirektör

Tre medskick från kommundirektören 

De viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen. Syftet med medskicken är att ta oss vidare från insikt till handling.

Kommundirektör Carl-Martin Lanér

Våga tänka nytt

För att klara de utmaningar vi ser inom nya välfärdstjänster och i vårt uppdrag som kommun krävs det att vi vågar tänka nytt, testa, utmana och uppmuntra till förnyade arbetssätt. Förändringsarbete är ett gemensamt ansvar och något som vi tillsammans driver.

Utveckla verksamheterna

Digitalisering är verksamhetsutveckling med teknik som hävstång och det ska vi nyttja då vi tillsammans med invånare och intressenter ser över framtida välfärdstjänster och arbetssätt. 

Arbeta tillsammans 

Det blir bättre om vi arbetar tillsammans, fler perspektiv och erfarenheter stärker våra leveranser och ökar engagemanget. Genom att se hela potentialen i kommunkoncernen kan vi ta stora kliv i vårt effektiviseringsarbete.

Till toppen