Trend- och omvärldsanalys

Inför budget 2022 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2023-2024.

Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys är ett underlag för verksamhetsutveckling och planering i kommunen som ger inspel till frågan: Hur möter vi möjligheter och utmaningar från vår omvärld på väg mot Vision Karlskrona 2030? Kommunens nämnder och styrelser ska enkelt kunna använda trend- och omvärldsanalysen som ett planeringsunderlag i sin verksamhetsplanering.

Trend- och omvärldsanalysen består av kommundirektörens förord och medskick, nio kommunala trender som påverkar Karlskrona kommun direkt och fem globala trender som är övergripande drivkrafter.

Förord 

Vi har utmanande och spännande tider framför oss. De globala trenderna påverkar oss på ett kännbart mer nära sätt. Den demografiska förändringen är här nu, och allt fler av oss kommer få leva ett längre liv. Det är i grunden positivt men samtidigt utmanande då det blir relativt färre som betalar skatt. Trygghet, eller snarare bristen på trygghet, och tillit och dess koppling till utmaningar med segregation är också en het fråga i samhällsdebatten. Klimatförändringar påverkar oss nu och alltmer i vår framtida planering. Förväntningar och trycket på en välfungerande service utifrån individuella preferenser tycks öka på den offentliga sektorn.

Och så kom covid-19 och ändrade förutsättningarna för företag, verksamheter och människor, vilket naturligtvis även fick påverkan på Karlskrona. Pandemin och dess effekter kan därför inte lämnas okommenterad när vi talar om trendanalys och utmaningar för kommunen de kommande åren. Omställningen som samhället, företag, organisationer och enskilda har behövt göra har visat på stor innovationsförmåga och kreativitet och vi kan konstatera att det finns en fantastisk förmåga att ställa om, snabbt och utifrån behov.

Hur vi i Karlskrona kommun gemensamt hittar lösningar för en hållbar välfärd beskrivs också i förhållningssättet Karlskrona 2.0. Vi står inför stora förändringar. Så stora att det krävs att vi förändrar vårt tankesätt och vår interna kultur. Vi behöver tänka lite annorlunda och våga lite mer. Trend- och omvärldsanalysen ger oss vägledning mot vilka områden vi behöver sätta extra ljus på. Tack vare stort engagemang och delaktighet i framtagandet av trend- och omvärldsanalysen har vi nu en gemensam bild  för vägen framåt.

Carl-Martin Lanér
Kommundirektör

Tre medskick från kommundirektören 

De viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen. Syftet med medskicken är att ta oss vidare från insikt till handling.

Kommundirektör Carl-Martin Lanér

1

2

3

Till toppen