Trend- och omvärldsanalys

I arbetet med att ta fram Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys inför budget 2022-2023 har vi nu kommit till det steget i processen då alla förvaltningar och bolag ska delge sin omvärldsinformation.

omvarldsanalys2.1.jpg

Workshop inför trend- och omvärldsanalys 2020

Karlskrona kommuns trend- och omvärldsanalys är ett underlag för verksamhetsutveckling och planering i kommunen som ger inspel till frågan: Hur möter vi möjligheter och utmaningar från vår omvärld på väg mot Vision Karlskrona 2030?

I tider av osäkerheter krävs mod att lyfta blicken och se bortom nuet. Under maj och juni genomförs workshops med alla förvaltningar och bolag där syftet är att fånga hur de olika trenderna påverkar respektive verksamhet – vilka möjligheter eller hot utger de?

Vartannat år, med start 2020, genomförs en grundlig trend- och omvärldsanalys. Året där emellan revideras trend- och omvärldsanalysen.

Trend- och omvärldsanalysen presenteras under höstens omvärldsdag.

Kommundirektörens medskick

Vi står i ett annorlunda läge idag än vad vi räknade med då vi planerade arbetet med omvärldsanalysen, men på grund av nuläget så är det än viktigare att vi alla bidrar med inspel och kunskap för att trend- och omvärldsanalysen ska ge oss goda planeringsförutsättningar framåt.

− Det är viktigt att vi alla prioriterar att delta utifrån bästa förutsättningar. Vi måste analysera vad framtiden kan tänkas innebära för just vår kommun och hur det förhåller sig till vår omvärld. Finns det trender som påverkar vår kommun i större utsträckning och i så fall på vilket sätt? säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör.

Förberedelser inför workshop

Materialet som ska användas som stöd under workshoparna är uppdelat i globala trender och kommunala trender. 

Inför workshopen du ska delta på kan du förbereda dig genom att bekanta dig med innehållet på webbplattformen. Extra viktigt är det att läsa avsnittet om kommunala trender och göra en snabb rangordning av dem utifrån din egna verksamhets prioritet.

Du kan även titta på SKR:s sju minuter långa film "13 trender som påverkar Sverige".

De kommunala trenderna bygger på det underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog fram tillsammans med Kairos Future, senast uppdaterat 2018. Trenderna är sammanfattade av kommunens trend- och omvärldsanalysgrupp och förklaras med hjälp av elva trender. Frågorna som finns under respektive trend kan användas som inspiration till samtal kring trendens påverkan på vår kommun. 

"13 trender som påverkar Sverige" - en film från SKR